Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obowiązkowa deratyzacja obiektów na terenie Miasta Przemyśla

W celu zapewnienia utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl, właściciele nieruchomości położonych na terenie miasta Przemyśla, mają obowiązek w dniach od 1 października do 31 października 2022 r. przeprowadzić deratyzację swoich obiektów. 

Deratyzacji podlegają w szczególności:
1) obiekty produkcyjne, handlowe, usługowe, użyteczności publicznej i obsługi ludności;

2) budynki mieszkalne, gospodarstwa rolne i obiekty gospodarcze;

3) obiekty i urządzenia techniczne oraz pomieszczenia na pojemniki i kontenery służące do gromadzenia odpadów tj. altany na pojemniki do gromadzenia odpadów, zsypy i komory zsypowe;

4) korytarze piwniczne, strychy, węzły ciepłownicze, przyłącza wodociągowe itp.

5) inne pomieszczenia gdzie występują gryzonie.

 Właściciele nieruchomości, współwłaściciele, użytkownicy wieczyści oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomościami wymienionymi w §1 ust. 2 zobowiązane są do przeprowadzenia w terminie określonym w §1 ust. 1 deratyzacji, na własny koszt i we własnym zakresie lub poprzez zlecenie jej firmie specjalizującej się w świadczeniu usług w zakresie deratyzacji.

Osoby i jednostki wymienione w §2, przed rozpoczęciem deratyzacji, obowiązane są do usunięcia z terenu nieruchomości wszelkich odpadów mogących stanowić pożywienie dla zwalczanych gryzoni.
Przed rozpoczęciem deratyzacji należy dokonać napraw wszelkich uszkodzeń, które mogą służyć gryzoniom jako drogi dostępu do budynków i pomieszczeń. Osoby bezpośrednio przeprowadzające deratyzację winny podjąć czynności zabezpieczające przed nieszczęśliwymi wypadkami zatruć mieszkańców i zwierząt domowych, a w szczególności pouczyć dzieci o niebezpieczeństwie zatrucia. Czynności deratyzacyjne winny być przeprowadzone w następujący sposób:

Gryzonie i inne zwierzęta padłe w czasie deratyzacji oraz znalezione po jej zakończeniu powinny zostać w ciągu 12 godzin usunięte przez osoby przeprowadzające deratyzację.
 

Wersja XML