Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

„Mecenat kulturalny” - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury w 2021 roku

Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury w 2021 roku

 

Do pobrania: Regulamin otwartego konkursu ofert pn. „Mecenat kulturalny”

 

Zadania konkursowe

 

Cele konkursowe

Inicjatywy kulturalne

Celem zadania jest zwiększenie zaangażowania mieszkańców województwa podkarpackiego do aktywnego uczestnictwa w kulturze.

Dziedzictwo kulturowe

Celem zadania jest upowszechnianie wiedzy o znaczeniu i wartości dziedzictwa kulturowego województwa podkarpackiego.

Edukacja kulturalna

Celem zadania jest poszerzenie kompetencji kulturalnych i twórczych mieszkańców województwa podkarpackiego.

 

Adresaci konkursu

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są:

Wskazane podmioty muszą prowadzić działalność statutową w zakresie kultury.

 

Środki przeznaczone na realizację zadań

  1. Na realizację wszystkich zadań konkursowych planuje się przeznaczyć w 2021 r. środki finansowe w wysokości 500 000 zł.
  2. Minimalna kwota dotacji wynosi 8 000 zł.
  3. Maksymalna kwota dotacji wynosi 30 000 zł.

 

Miejsce składania ofert

w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, w godz. 7.30-15.30.

Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, z dopiskiem „Mecenat kulturalny”.

 

Terminy konkursowe

 

Termin realizacji zadań

 

Wymagany wkład własny

Wkład własny określony jest w zależności od wysokości wnioskowanej dotacji:

 

Kryteria oceny merytorycznej:

 

Dokumenty konkursowe

Dokumenty, o których mowa w tym konkursie:

zostały określone rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

 

Kontakt w sprawie konkursu

Oddział mecenatu kulturalnego i ochrony zabytków

Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Rzeszów ul. Lubelska 4,

tel. 17 743 30 04, 17 743 30 14 lub e-mail: 

 

Dodatkowe informacje

W ramach otwartych konkursów ofert w zakresie kultury realizowanych:

Do pobrania:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zdjęcie: wieczne pióro oparte na otwartych stronach zeszytu

zdjęcie: Christine Sponchia z Pixabay

Wersja XML