Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pomoc Społeczna

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi. 

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.

Ustawa o pomocy społecznej
 
Wykaz ośrodków, domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, warsztatów terapii zajęciowej z terenu miasta Przemyśla:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 37-700 Przemyśl, ul. Leszczyńskiego 3
Domy Pomocy Społecznej:
- Miejski Dom Pomocy Społecznej, 37-700 Przemyśl, ul. Gen. J. Wysockiego 99
- Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta, 37-700 Przemyśl, ul. Św. Brata Alberta 1
Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze:
- CENTRUM ADMINISTRACYJNE DO OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH w Przemyślu, Dom dla Dzieci "Jaś", Dom dla Dzieci "Małgosia", Dom dla Dzieci "Maciek", 37-700 Przemyśl, ul. Jasińskiego 1 B
- Nasza Chata Domy dla Dzieci Towarzystwa Nasz Dom w Przemyślu - Biuro: 37-700 Przemyśl, ul. Siemiradzkiego 6A 
Ośrodki Wsparcia Dziennego Pobytu:
Środowiskowy Dom Samopomocy
Dom Dziennego Pobytu „Senior – WIGOR”, 37-700 Przemyśl, ul. Jerzego Popiełuszki 5
Warsztaty terapii zajęciowej:
- WTZ w Przemyślu przy ul. Lelewela 8A
- WTZ w Przemyślu przy ul. Batorego 22
- WTZ w Przemyślu przy ul. Sobótki 23
 
 • Niepełnosprawni

  Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych opiera się na następujących zasadach: a) Poszanowania dla godności osobistej, indywidualnej autonomii, w tym swobody dokonywania własnych wyborów oraz poszanowania dla niezależności jednostki; b) Niedyskryminacji; c) Pełnego i efektywnego uczestnictwa w życiu społecznym i integracji...
  Data publikacji: 24-09-2009 14:51
 • Mniejszości narodowe i etniczne

  Rzeczpospolita Polska zapewnia obywatelom polskim należącym do mniejszości narodowych i etnicznych wolność zachowania i rozwoju własnego języka, zachowania obyczajów i tradycji oraz rozwoju własnej kultury...
  Data publikacji: 12-11-2010 12:38
 • Repatriacje

  Podstawowym dokumentem regulującym kwestie repatriacji jest ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (tekst jednolity: Dz.U.2014.1392 ). Ustawa określa zasady nabycia obywatelstwa polskiego w drodze repatriacji, prawa repatrianta, a także zasady i tryb udzielania pomocy repatriantom i członkom ich rodzin
  Data publikacji: 30-11-2010 14:19
Wersja XML