Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Charaktrerystyka Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Przemyśl

Miejski obszar funkcjonalny (MOF) jest układem osadniczym ciągłym przestrzennie, złożonym z odrębnych administracyjnie jednostek. Obejmuje zwarty obszar miejski oraz powiązaną z nim funkcjonalnie strefę zurbanizowaną. Administracyjnie obszary te mogą obejmować gminy miejskie, wiejskie i miejsko – wiejskie.

Na terenie województwa podkarpackiego wyznaczono 6 biegunów wzrostu, dla których zostały określone obszary funkcjonalne:

Bieguny wzrostu dla województwa podkarpackiego zostały zdefiniowane w dwóch opracowaniach sporządzonych na szczeblu wojewódzkim: w ekspertyzie pn. ”Charakterystyka systemu osadniczego województwa podkarpackiego z identyfikacją biegunów wzrostu oraz wyróżnieniem obszarów funkcjonalnych na poziomie regionalnym i lokalnym” (wykonanej w ramach prac nad dokumentem pn. „Strategia Rozwoju Województwa – Podkarpackie 2020”) oraz w opracowaniu pn.: „Delimitacja Miejskich Obszarów Funkcjonalnych w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego”.

Miejski Obszar Funkcjonalny Przemyśl

Miasto Przemyśl wraz z 5 gminami ościennymi: Gminą Krasiczyn, Medyka, Orły, Przemyśl, Żurawica tworzy Miejski Obszar Funkcjonalny Przemyśl. Wymienione Gminy znajdują się na terenie Powiatu Przemyskiego.

mof_przemysl.gif

Powierzchnia MOF Przemyśl: ok. 507,88 km².

Liczba mieszkańców MOF Przemyśl: ok. 107 543 osób.

Poniższa tabela obrazuje dane dot. powierzchni, liczby ludności, gęstości zaludnienia oraz osób bezrobotnych wg stanu na koniec 2012 r.

Powierzchnia  (ha)

Powierzchnia  (km²)

Liczba ludności (os.)

gęstość zaludnienia (os/km²)

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych (os.)

Gmina Żurawica

9 537,00

95,37

12913

135

1022

Gmina Medyka

6 067,00

60,67

6433

106

508

Gmina Orły

7 011,00

70,11

8760

125

602

Gmina Krasiczyn

12 717,00

127,17

5052

40

451

Gmina Przemyśl

10 839,00

108,39

10109

93

787

M. Przemyśl

4 617,00

46,17

64276

1392

5220

Miejski Obszar Funkcjonalny Przemyśl

50 788,00

507,88

107543

212

8590

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych

 

 

Miasto Przemyśl

Powiat Przemyski

Stopa bezrobocia rejestrowanego

17,7%

20,2%

Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto (zł.)

3234,16

2977,42

Wymeldowania ogółem (os.)

690

628

Saldo migracji ogółem (os.)

-296

107

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych

Kierunki rozwoju funkcjonowania Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Przemyśl:

Wersja XML