Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Inicjatywa lokalna

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz.1817 z późn. zm.) w art. 19c ust. 1 nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
W ramach powyższej inicjatywy mieszkańcy jednostki samorządu terytorialnego bezpośrednio, bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 cyt. ustawy mogą złożyć wniosek o realizację zadania publicznego do jednostki samorządu terytorialnego, na terenie której mają miejsce zamieszkania lub siedzibę.
Wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej stanowi wniosek w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego.
Inicjatywa lokalna może obejmować: działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, obejmującą w szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji i sieci wodociągowej, stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, a także budynków oraz obiektów małej architektury; działalność charytatywną; podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; działalność na rzecz mniejszości narodowych etnicznych oraz języka regionalnego;
naukę, szkolnictwo wyższe, edukację, oświatę i wychowanie; kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego; turystykę i krajoznawstwo; porządek i bezpieczeństwo publiczne; promocję i organizację wolontariatu; rewitalizację.

Wypełniając ustawowy obowiązek Rada Miejska w Przemyślu przyjęła stosowną uchwałę.

W załączeniu zamieszczamy Uchwałę Nr 236/2013 Rady Miejskiej w Przemyślu, zarządzenie powołujące Zespół ds. inicjatywy lokalnej z późn. zm. oraz przewodnik po inicjatywie.


 

Uchwała w sprawie inicjatywy lokalnej:

PDFUchwała Nr 236/2013 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 28 listopada 2013 r.


Zarządzenia zmieniające:

PDF   Zarządzenie Nr 185/2016 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 17 czerwca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu i określenia Regulaminu prac Zespołu ds. inicjatywy lokalnej oraz określenia szczegółowego trybu rozpatrywania i realizowania wniosków o realizację inicjatywy lokalnej
Zarządzenie Nr 82/2015 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 2 kwietnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu i określenia Regulaminu prac Zespołu ds. inicjatywy lokalnej oraz określenia szczegółowego trybu rozpatrywania i realizowania w


Zarządzenie wraz z załącznikami:

DOTZarządzenie Nr 379/2014 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 15 września 2014 r. w sprawie powołania składu i określenia Regulaminu prac Zespołu ds. inicjatywy lokalnej oraz określenia szczegółowego trybu rozpatrywania i realizowania wniosków o realizację inicjatywy lokalnej

DOTZał. Nr 1 - Szczegółowy tryb rozpatrywania i realizowania wniosków o realizację inicjatywy lokalnej

DOTZał. Nr 2 - Regulamin prac Zespołu ds. inicjatywy lokalnej

DOTZał. Nr 3 - Karta oceny wniosku o realizację inicjatywy lokalnej

DOTZał. Nr 4 - Karta wniosku o realizację inicjatywy lokalnej

DOTZał. Nr 5 - Wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej


Przewodnik po inicjatywie lokalnej:

PDFPrzewodnik po inicjatywie lokalnej w Przemyślu-2017 r..pdf
PDFUlotka nt. inicjatywy lokalnej-2017 r..pdf

DOCAktualny wzór wniosku o realizację inicjatywy lokalnej.doc

 

 

 

 

 

Wersja XML