Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Stowarzyszenie Romów Przemyskich

PODSTAWOWE INFORMACJE O ORGANIZACJI
Adres: ul. Słowackiego 64/3, 37-700 Przemyśl
www.stowarzyszenie.romowie.net


Przedstawiciel władz organizacji: Prezes Zarządu Zofia Barczak

DZIAŁALNOŚC ORGANIZACJI
Główne obszary działania: oświata, edukacja, wychowanie; rodzina, dzieci, młodzież; sztuka, kultura, ochrona zabytków; mniejszości narodowe.

CELE STATUTOWE:
- działanie na rzecz pełniejszego uczestnictwa społeczności Romów w życiu społeczno-gospodarczym Polski,
- aktywne uczestnictwo w sprawach publicznych i życiu politycznym Polski,
- współdziałanie z właściwymi organami, organizacjami społecznymi, instytucjami w oparciu o zasadę tolerancji, uznania i poszanowania oraz bezkonfliktowego rozwiązywania wszelkich problemów,
- popularyzacji w społeczeństwie tematyki dotyczącej Romów oraz ich kultury,
- udzielanie środowiskom romskim pomocy socjalnej, prawnej i ich reprezentacja przed organami władz samorządowych, państwowych, sądowniczych.

Wersja XML