Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Związek Ukraińców w Polsce Koło w Przemyślu

PODSTAWOWE INFORMACJE O ORGANIZACJI
Adres: ul. Kościuszki 5, 37-700 Przemyśl
tel.: (0-16) 678-60-39, kom.: 0695-540-884
e-mail: zup.przemysl@op.pl, domper@wp.pl; www.oupper.harazd.net


Przedstawiciel władz organizacji: Przewodnicząca Zarządu Anna Drozd

DZIAŁALNOŚC ORGANIZACJI
Główne obszary działania:Oświata, edukacja, wychowanie; rodzina, dzieci, młodzież; sztuka, kultura, ochrona zabytków; organizacje kobiece; sport, rekreacja; mniejszości narodowe.

CELE STATUTOWE:
1.Działanie na rzecz sprawiedliwego i praworządnego rozwiązywania problemów ukraińskiej mniejszości narodowej oraz innych mniejszości narodowych, etnicznych i wyznaniowych w Polsce.
2.Zachowanie tożsamości kulturowej i świadomości narodowej Ukraińców przez rozwój i pielęgnowanie języka i kultury ukraińskiej w Polsce w tym jej form regionalnych: łemkowskiej, bojkowskiej, podlaskiej itp. oraz ochronę zabytków kultury materialnej i miejsc pamięci narodowej Ukraińców.
3.Oddziaływanie na różne sfery życia społecznego i publicznego kraju dla stworzenia właściwych warunków życia i rozwoju mniejszości ukraińskiej.
4. Reprezentowanie społeczności ukraińskiej oraz wyrażanie jej potrzeb i stanowiska wobec władz państwowych, samorządowych i instytucji publicznych.
5. Zapewnienie społeczności ukraińskiej w Polsce bliskich więzi i kontaktów z Ukrainą i Diasporą Ukraińskąw świecie.
6. Działanie na rzecz polsko – ukraińskiego pojednania, wzajemnego szacunku między narodem ukraińskimi polskim i przezwyciężania uprzedzeń wynikających z zaszłości historycznych.
7. Krzewienie wartości humanistycznych w życiu społecznym, idei poszanowania godności narodoweji osobistej jednostki oraz przeciwdziałanie wszelkim przejawom dyskryminacji na tle narodowościowym, kulturowym lub wyznaniowym.
8. Uczestnictwo w życiu publicznym i organach przedstawicielskich.
Wersja XML