Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXI sesja Rady Miejskiej w Przemyślu

XXI sesja Rady Miejskiej w Przemyślu odbędzie się w dniu 28 marca 2008 r. (piątek) o godz. 9.00 w Urzędzie Stanu Cywilnego (II piętro) Rynek 1 w Przemyślu.

 

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 28 lutego 2008 r.
3. Wystąpienia przedstawicieli rad osiedlowych.
4. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Przemyśla za 2007 r.:
a) przedstawienie opinii i wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej,
b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Przemyśla za 2007 r. – proj. Nr 62/2008.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Park Sportowo Rekreacyjny I” – proj. Nr 52/2008.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wysockiego IV/04” – proj. Nr 54/2008.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008 r. – proj. Nr 51/2008, 56/2008.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na likwidację „HALA” Sp. z o.o. w Przemyślu – proj. Nr 60/2008.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty za zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej – proj. Nr 55/2008.
10. Podjęcie uchwał gruntowych w sprawie:
a) zbycia nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Przemyśla – proj. Nr: 57/2008, 58/2008.
b) odstąpienia od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty – proj. Nr 59/2008.
11. Podjęcie uchwał w sprawie wydania opinii o lokalizacji salonu gier na automatach –proj. Nr: 46/2008, 48/2008.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez Miasto Przemyśl przedszkoli publicznych – proj. Nr 50/2008.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Przemyśl – proj. Nr 61/2008.
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych dla Miasta Przemyśla w 2008 r. – proj. Nr 53/2008.
15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl – proj. Nr 49/2008.
16. Interpelacje i wnioski radnych.
17. Zakończenie obrad.

Wersja XML