Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez przez Salezjańską Szkołę Organistowską w Przemyślu

W dniu 26.09.2022 r. w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2020 poz. 1057 t.j.) wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Salezjańską Szkołę Organistowską w Przemyślu. Oferta obejmuje realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego i spełnia warunki określone w art. 19 a ust. 1 pkt. 1 i 2 ww. ustawy.

Prezydent Miasta Przemyśla uznając celowość realizacji zadania publicznego zamierza zlecić Salezjańskiej Szkole Organistowskiej Przemyślu realizację zadania publicznego w zakresie wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na zadanie pn. „BEATA ES – wielogłosowa muzyka polskich Benedyktynek z pominięciem otwartego konkursu ofert i przyznać dotację w kwocie 5 000,00 zł.

Wobec powyższego ofertę zamieszcza się na okres 7 dni:

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej,
 2. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu,
 3. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 na tablicy ogłoszeń.

Zgodnie z art. 19 a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2020 poz. 1057 t. j.), każdy w terminie 7 złożonej oferty.

Uwagi można składać:

 1. pisemnie - w Kancelarii Ogólnej w godzinach urzędowania Urzędu lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Przemyślu, Rynek 1, 37-700 Przemyśl.
 2. drogą elektroniczną na adres e-mailowy: 
 3. przez e PUAP na adres 1srwa0y68c/skrytkaESP

Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zawrze umowę z Salezjańską Szkołą Organistowską w Przemyślu o wsparcie realizacji w/w zadania publicznego. 

PDFOgłoszenie BEATA ES - wielogłosowa muzyka polskich Benedyktynek.pdf (358,81KB)

PDFOferta BEATA ES - wielogłosowa muzyka polskich Benedyktynek.pdf (2,10MB) (skan dokumentu - niedostępny cyfrowo)

Wersja XML