Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2023

Informujemy o rozpoczęciu prac nad Programem Współpracy Gminy Miejskiej Przemyśl z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania propozycji i uwag na temat przyszłorocznego programu. Podstawą prac nad projektem jest obecnie obowiązujący program współpracy na rok 2022.

Propozycje i opinie prosimy zgłaszać do 2 września 2022 r. na adres: Urząd Miejski, Rynek 1, 37-700 Przemyślu lub drogą elektroniczną:  z dopiskiem "Program współpracy na rok 2023".

Wszystkie zebrane propozycje zostaną następnie przekazane do wydziałów merytorycznych Urzędu Miejskiego w celu zaopiniowania. Następnie projekt programu współpracy zostanie poddany konsultacjom z Przemyską Radą Działalności Pożytku Publicznego w sposób określony w uchwale Nr 186/2010 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 23 września 2010 r.

Informacje nt. konsultacji oraz ich wyniki zostaną zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.przemysl.pl w zakładce Organizacje pozarządowe oraz będą dostępne na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Przemyślu, Rynek 1.

Zapraszamy do aktywnego udziału w pracach nad programem współpracy na rok 2023.

Wersja XML