Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie wojewody podkarpackiego z 8 czerwca 2022 o wszczęciu postepowania administracyjnego z wniosku PSG w sprawie wydania decyzji - I-IV 746 2 18 2022

WOJEWODA PODKARPACKI
ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów
Rzeszów, 2022-06-08

I-IV.746.2.18.2022


O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 51 ust. 1 pkt 3, art. 53 w związku z art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503);


z a w i a d a m i a m


że na wniosek złożony przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów – Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło zostało wszczęte przez Wojewodę Podkarpackiego postępowanie administracyjne w sprawie wydania
decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na działce nr ewid. 305 obręb 215 Przemyśl jako tereny zamknięte PKP w km 0,532 linii kolejowego nr 120 Hurko – Krówniki oraz w km 0,957 linii kolejowej nr 123 Hurko – Krówniki (SZ) w ramach zadania pn.: Budowa gazociągu zasilającego średniego ciśnienia wraz z budową przyłączy
dla zasilania budynków przy ul. Skolimowskiej, Lwowskiej i Smolnej w Przemyślu”. W związku z powyższym, w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15 w pok. 353 Wydziału Infrastruktury, w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia (po uprzednim kontakcie telefonicznym 17 867 13 53), można zapoznać się z zamierzeniami wnioskodawcy i zgłosić ewentualne zastrzeżenia lub wnioski.


Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO
( - )
Krzysztof Sopel
Dyrektor Wydziału Infrastruktury
(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)

PDFObwieszczenie wojewody podkarpackiego z 8 czerwca 2022 o wszczęciu postepowania administracyjnego z wniosku PSG w sprawie wydania decyzji - I-IV 746 2 18 2022.pdf

Wersja XML