Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Decyzja oraz obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa odcinka gazociągu Dn50 KGZ Żurawica, zlokalizowanego na terenie miejscowości Przemyśl, na działce o nr ewidencyjnym 235/2, 236”

Decyzja oraz obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa odcinka gazociągu Dn50 KGZ Żurawica, zlokalizowanego na terenie miejscowości Przemyśl, na działce  o nr ewidencyjnym 235/2, 236”

     

Rzeszów, dnia 26 kwietnia 2022 r

REGIONALNY DYREKTOR 

OCHRONY ŚRODOWISKA

W RZESZOWIE

Al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów

WOOŚ.420.14.2.2021.BL.29

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Działając na podstawie:

 

po rozpatrzeniu wniosku Pana Wiesława Puterla WATKEM Sp. z o.o., Al. Armii Krajowej 4, 35  – 307 Rzeszów, z dnia 19 listopada 2021 r., bez znaku, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa odcinka gazociągu Dn50 KGZ Żurawica, zlokalizowanego na terenie miejscowości Przemyśl, na działce o nr ewidencyjnym 235/2, 236” oraz niżej wymienionej dokumentacji:

 1. karty informacyjnej przedsięwzięcia wraz z jej uzupełnieniem,
 2. poświadczonej przez właściwy organ kopii mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującej przewidywany obszar, na który będzie ono oddziaływać,
 3. zaświadczenia Dyrektora Biura Rozwoju Miasta Przemyśla z dnia 14.11.2021 r., znak: BRMP.II.1.427.430.2021 o braku obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu objętego wnioskiem,

 

orzekam

 

STWIERDZAM brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa odcinka gazociągu Dn50 KGZ Żurawica, zlokalizowanego na terenie miejscowości Przemyśl, na działce o nr ewidencyjnym 235/2, 236”, o ile będą spełnione następujące warunki:

 1. Prace budowlane będą prowadzone wyłącznie w porze dziennej (tj. pomiędzy godzinami 06.00 – 22.00). W przypadku, gdy technologia prac będzie wymagała zachowania ciągłości prac, będą mogły one być prowadzone również w porze nocnej.
 2. Wycinka drzew i/ lub krzewów będzie przeprowadzona poza głównym okresem lęgowym ptaków, przypadającym na okres od 1 marca do 31 sierpnia. W przypadku zaistnienia konieczności wycinki pojedynczych drzew/krzewów w ww. okresie lęgowym, możliwe jest wykonanie tych prac jedynie w przypadku potwierdzenia przez ornitologa (obserwacje te powinny się odbyć w okresie 1 – 3 dni przed terminem planowanej wycinki), iż dane drzewo/krzew nie jest wykorzystywany przez ptaki, jako miejsce gniazdowania, jak również, że jego wycinka nie będzie stanowiła zagrożenia dla innych gniazdujących w sąsiedztwie ptaków. W razie stwierdzenia występowania chronionych gatunków ptaków, wycinkę należy wstrzymać do momentu wyprowadzenia lęgów przez te gatunki lub do momentu uzyskania stosowanych zezwoleń na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do chronionych gatunków ptaków.
 3. Prace przygotowawcze związane ze zdjęciem wierzchniej warstwy glebowej (humusu) będą przeprowadzone poza głównym okresem lęgowym ptaków, tj. poza okresem od 01 marca do 31 sierpnia. W przypadku zaistnienia konieczności rozpoczęcia prac
  w ww. okresie lęgowym, możliwe jest ich wykonanie jedynie w przypadku potwierdzenia przez ornitologa (obserwacje te powinny się odbyć maksymalnie do 3 dni przed terminem realizacji prac), iż teren nie jest wykorzystywana przez ptaki jako miejsce gniazdowania, jak również, iż prace te nie będą stanowiły zagrożenia dla innych gniazdujących w sąsiedztwie ptaków. W razie stwierdzenia występowania chronionych gatunków, prace te należy wstrzymać do momentu opuszczenia danego terenu przez
  te zwierzęta (np. do zakończenia lęgów, wyprowadzenia młodych) lub do momentu uzyskania stosownych zezwoleń na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do chronionych gatunków.
 4. Powstające w trakcie prac budowlanych wykopy (w przypadku, gdy zajdzie potrzeba okresowego pozostawienia ich bez zasypania) będą zabezpieczone (np. barierkami i dodatkowo siatkami) przed możliwością wpadnięcia do nich małych zwierząt (np. płazów, gadów, ssaków). Każdy wykop ziemny przed zasypaniem będzie sprawdzany pod kątem występowania w nim małych zwierząt. W przypadku ewentualnego uwięzienia zwierząt w wykopach, zostaną one odłowione i przeniesione poza teren robót, do odpowiednich dla nich siedlisk.
 5. Drzewa i krzewy narażone na uszkodzenia w trakcie prowadzenia prac będą na czas realizacji robót skutecznie zabezpieczone. Po zakończeniu robót będzie wykonany demontaż zabezpieczeń drzew/krzewów.

Inwestor: Wiesław Puterla WATKEM Sp. z o.o., Al. Armii Krajowej 4, 35 307 Rzeszów

 

UZASADNIENIE

Do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie wpłynął wniosek Pana Wiesława Puterla WATKEM Sp. z o.o., Al. Armii Krajowej 4, 35 – 307 Rzeszów, z dnia 19 listopada 2021 r., bez znaku, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa odcinka gazociągu Dn50 KGZ Żurawica, zlokalizowanego na terenie miejscowości Przemyśl, na działce o nr ewidencyjnym 235/2, 236”.

Wniosek wymagał uzupełnienia pod względem formalnym, dlatego też pismem z dnia 26 listopada 2021 r., znak: WOOŚ.420.14.2.2021.BL.2 wezwano do usunięcia braków.

Wniosek został uzupełniony i prawidłowo skompletowany zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko przy piśmie Inwestora z dnia 01 grudnia 2021 r., bez znaku.

Do wniosku dołączono wymagane prawem dokumenty, m.in.: Kartę informacyjną przedsięwzięcia zawierającą dane określone w art. 62 a ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz zaświadczenie Dyrektora Biura Rozwoju Miasta Przemyśla z dnia 14.11.2021 r., znak: BRMP.II.1.427.430.2021 o braku obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu objętego przedmiotowym wnioskiem.

Informacja o złożonym wniosku została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, pod numerem 350/2022.

Liczba stron postępowania w niniejszej sprawie przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, stąd do doręczeń korespondencji zastosowano przepisy art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Obwieszczeniem z dnia 06 grudnia 2021 r., znak: WOOŚ.420.14.2.2021.BL.5, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, powiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego, zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego.

Planowane przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć, dla których przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane, na podstawie art. 63 ust. 1 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2 oraz art. 73 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w związku z § 3 ust. 1 pkt 31, pkt 41 lit. a (tj.: „instalacje do przesyłu gazu inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 20 oraz towarzyszące im tłocznie lub stacje redukcyjne, z wyłączeniem gazociągów o ciśnieniu nie większym niż 0,5 MPa i przyłączy do budynków; przy czym tłocznie lub stacje redukcyjne budowane, montowane lub przebudowywane przy istniejących instalacjach przesyłowych nie przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na środowisko, „wydobywanie kopalin ze złoża metodą podziemną inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 27 lit. b lub metodą otworów wiertniczych inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 24”) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, na podstawie art. 75 ust. 1, pkt 1, lit. j ww. ustawy jest organem właściwym do wydania żądanej decyzji, gdyż przedsięwzięcie związane jest z wydobywaniem kopalin ze złóż, o których mowa w art. 10 ust 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2021 r., poz. 1420, ze zm.), prowadzonym na podstawie koncesji.

Po analizie przedłożonej Karty informacyjnej przedsięwzięcia stwierdzono, że nie przedstawia ona w sposób dostateczny wszystkich zagadnień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska, określonych dla tego typu dokumentacji. Dlatego też pismem z dnia 31 grudnia 2021 r., znak: WOOŚ.420.14.2.2021.BL.10, wezwano Inwestora do uzupełnienia ww. dokumentu. Uzupełnienie zostało przedłożone do tut. Organu w dniu
07 lutego 2022 r.

W ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedmiotowego zamierzenia Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 2 i 4 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, pismami z dnia 17 lutego 2022 r., znak: WOOŚ.420.14.2.2021.BL.17 i WOOŚ.420.14.2.2021.BL.18, zwrócił się odpowiednio do Dyrektora Zarządu Zlewni w Przemyślu oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przemyślu, z prośbą o wydanie opinii dotyczących potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemyślu w opinii z dnia 07 marca 2022 r., znak: PZNS.9020.4.3.2022 stwierdził, że pod względem sanitarno – higienicznym nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Przemyślu w opinii z dnia 07 marca 2022 r., znak: RZ.ZZŚ.3.435.23.2022.UK, stwierdził brak obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

Przekazane stanowiska nie wskazywały na konieczność uwzględniania w niniejszej decyzji warunków realizacji przedsięwzięcia.

 

Po zapoznaniu się z całością zgromadzonego materiału dowodowego, w tym także opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przemyślu i Dyrektora Zarządu Zlewni w Przemyślu, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie uznał, że w analizowanym przypadku, nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenie tak obszernego dokumentu, jakim jest raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Jednocześnie uznał, że wystarczającym dokumentem dla określenia środowiskowych uwarunkowań, będzie przedłożona Karta informacyjna przedsięwzięcia wraz z uzupełnieniem, zawierająca niezbędne informacje o projektowanym zamierzeniu.

Podczas analizy informacji zawartych w Karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz jej uzupełnieniu uwzględniono kryteria selekcji określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Przedmiotowe przedsięwzięcie obejmuje swym zakresem przebudowę odcinka gazociągu kopalnianego Dn50 (odprowadzającego gaz z odwiertów J-19, J-19a i Ż-87 do Ośrodka Centralnego Kopalni Gazu Ziemnego Żurawica), w granicach działek nr ewid.:235/2 i 236 obręb 203 w Przemyślu.

Przebudowa będzie polegała na rozbiórce istniejącego rurociągu w obrębie ww. działek i budowie nowego odcinka w nowej lokalizacji, o długości ok. 150 m na ciśnienie nominalne 6,4 MPa. Powierzchnia przeznaczona pod realizację przedmiotowego przedsięwzięcia to ok. 800 m2.

Istniejący rurociąg zostanie wyłączony z eksploatacji w granicach ww. działek, wyłączenie to będzie polegało na odkryciu go na końcach projektowanej przebudowy i przecięciu. Odcięty odcinek rurociągu pozostanie w ziemi, po uprzednim przedmuchaniu gazem obojętnym oraz wypełnieniu zasypką piaskową i zaślepieniu wylotów.

Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia pozwoli na uwolnienie części terenu ww. działek z istniejącej strefy ochronnej i kontrolowanej, co umożliwi jej zabudowę.

Strefa kontrolowana dla projektowanego gazociągu będzie wynosić po 2 m od osi gazociągu.

Planowane zadanie zostanie zaprojektowane z uwzględnieniem rozporządzenia Ministra Gospodarki Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu zakładów górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi (Dz. U. z 2014 r., poz. 812) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013 r., poz. 640).

Na etapie realizacji przedsięwzięcia wystąpi zapotrzebowanie na materiały budowlane, tj. rury i kształtki rurowe oraz ewentualnie na piasek (wykorzystywany jako podsypka przy układaniu rurociągu).

Najbliższe tereny chronione pod względem akustycznym w rejonie przedsięwzięcia, to tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dla których wartości dopuszczalne poziomu hałasu określone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112) wynoszą dla pory dnia 50 dB oraz pory nocy 40 dB. Najbliższa pojedyncza zabudowa mieszkaniowa położona jest w odległości ok. 68 m od terenu zamierzenia inwestycyjnego.

Emisja hałasu podczas prowadzenia prac budowlanych i montażowych, która będzie spowodowana pracą maszyn i pojazdów transportujących wykorzystywane na placu budowy materiały, będzie miała charakter okresowy i krótkotrwały. Prace budowlano-montażowe będą prowadzone sprawnymi maszynami i środkami transportu, wyłącznie w porze dziennej (tj. pomiędzy godzinami 06.00 – 22.00), ponadto eliminowana będzie praca maszyn i pojazdów na biegu jałowym (np. podczas przerw w pracy, załadunku/ wyładunku). Przewidywany czas wykonywania prac nie przekroczy jednego miesiąca.

Na etapie eksploatacji nie przewiduje się oddziaływania na środowisko hałasu związanego z funkcjonowaniem przedmiotowej infrastruktury.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz charakter planowanego zadania inwestycyjnego (przepływ gazu w rurociągu podziemnym) przewiduje się, iż eksploatacja przedsięwzięcia nie wpłynie na pogorszenie się klimatu akustycznego w rejonie lokalizacji przedsięwzięcia, i nie będzie powodować przekroczeń wartości dopuszczalnych hałasu dla pory dnia i pory nocy na ww. terenach prawnie chronionych pod względem akustycznym, spełniając tym samym wymagania ww. rozporządzenia w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

W związku z prowadzonymi pracami, okresowemu zwiększeniu ulegnie natężenie ruchu transportowego i maszyn budowlanych na terenie objętym przedsięwzięciem, co spowoduje zwiększone emisje do powietrza, będące skutkiem pracy silników spalinowych. Ponadto, na terenie prac wykorzystywane będą agregaty spawalnicze. W celu ograniczenia emisji niezorganizowanej związanej z tym etapem, na placu budowy pracował będzie sprawny technicznie sprzęt oraz eliminowana będzie praca maszyn i pojazdów na biegu jałowym (np. podczas przerw w pracy, załadunku/ wyładunku). Uciążliwości związane z tym etapem będą miały charakter krótkotrwały, odwracalny i nie będą wywierać znaczącego wpływu na stan jakości powietrza w czasie realizacji przedsięwzięcia.

Na etapie eksploatacji niewielkie emisje zanieczyszczeń do powietrza będą związane z generowaniem spalin i pyłów pochodzących ze środków transportu wykorzystywanych przez ekipy pracowników prowadzących prace konserwacyjne, a w przypadku awarii naprawiających poszczególne elementy przedsięwzięcia. Gazociąg jest układem hermetycznym. Podczas normalnej pracy gazociągu emisja przesyłanego gazu do atmosfery nie występuje. Mając powyższe na uwadze, przewiduje się, iż eksploatacja przedsięwzięcia, nie wpłynie znacząco, na jakość powietrza w jego rejonie.

Powstające na etapie realizacji i eksploatacji (np. podczas prac konserwacyjnych) odpady, będą zagospodarowywane zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2022 r., poz. 699). Zostaną one poddane selektywnej zbiórce, gromadzone będą w pojemnikach i magazynowane w wyznaczonych miejscach. Zaproponowane rozwiązania magazynowania odpadów nie spowodują zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego oraz zabezpieczą odpady przed ich rozprzestrzenianiem się w środowisku. Wszystkie wytworzone w trakcie realizacji i eksploatacji odpady przekazywane będą do odzysku lub unieszkodliwiania.

W celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego, podczas prac stosowany będzie sprawny technicznie i właściwie eksploatowany sprzęt budowlany, a prace prowadzone będą przez firmy posiadające doświadczenie w tego typu przedsięwzięciach. Nie przewiduje się potrzeby organizacji zaplecza techniczno-socjalnego na czas budowy. Garażowanie sprzętu budowlanego i transportowego odbywać się będzie na terenie KGZ Żurawica na wydzielonych utwardzonych miejscach. Sprzęt transportowy będzie tankowany na stacjach paliw, a w przypadku awarii będzie odstawiony do właściwego serwisu.
Podczas ewentualnego wystąpienia zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi gleba zostanie zebrana do szczelnych pojemników i przekazana specjalistycznym firmom do unieszkodliwienia. Woda pitna będzie dostarczana w opakowaniach (butelki, zbiorniki). Potrzeby sanitarne ekip budowlano-montażowych zabezpieczone będą w przenośnych sanitariatach.

Gazociąg zostanie ułożony w wykopie na głębokości minimum 1 – 1,2 m p.p.t. Projektowane do zabudowy rury Dn50 o grubości ścianki 4,5 mm ze względu na ciężar są samozatapialne, w związku z tym Inwestor nie przewiduje potrzeby odwadniania wykopów.

Przedmiotowy gazociąg wykonany zostanie jako hermetyczny. Po zakończeniu montażu, rurociąg zostanie poddany pneumatycznym próbom ciśnieniowym szczelności i wytrzymałości. Na etapie eksploatacji nie będzie wymagał obsługi. 

Teren planowanego przedsięwzięcia zlokalizowany jest poza granicami Głównych Zbiorników Wód Podziemnych, poza strefami ochronnymi ujęć wód podziemnych i powierzchniowych oraz poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016 r., poz. 1911, ze zm.) (PGW), planowane przedsięwzięcie jest zlokalizowane w obrębie jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) „San od Olszanki do Wiaru” – PLRW200015223999, typ: średnia rzeka wyżynna – wschodnia (15). Wskazana JCWP jest naturalną częścią wód, w PGW jej stan jest oceniono jako zły (w tym stan ekologiczny – dobry i stan chemiczny – dobry). Natomiast na podstawie badań przeprowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska w 2019 r., stan tej JCWP określono jako zły (w tym stan ekologiczny – słaby, stan chemiczny – poniżej dobrego). Jest ona wskazana jako zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych i posiada ustalone odstępstwo 4(4)-1.

Zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, ze zm.), celem środowiskowym dla jednolitych części wód powierzchniowych niewyznaczonych jako sztuczne lub silnie zmienione jest ochrona oraz poprawa ich stanu ekologicznego i stanu chemicznego, tak aby osiągnąć co najmniej dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny wód powierzchniowych, a także zapobieganie pogorszeniu ich stanu ekologicznego i stanu chemicznego.

Wg PGW, dla JCWP „San od Olszanki do Wiaru”, ustanowiono uszczegółowiony cel środowiskowy, jakim jest zapewnienie możliwości migracji organizmów wodnych na odcinku cieku istotnego – San od Wiaru do Olszanki.

Zlewnia JCWP „San od Olszanki do Wiaru” została zaliczona do obszarów chronionych, przeznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia. Ponadto, przedmiotowa zlewnia została zaliczona do obszarów chronionych, przeznaczonych do ochrony przedmiotów ochrony: rezerwatu przyrody „Przełom Hołubli” REZ794, „Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego” PK88, obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty „Ostoja Przemyska” PLH180012, specjalnego obszaru ochrony siedlisk „Rzeka San” PLH180007 oraz obszaru specjalnej ochrony ptaków „Pogórze Przemyskie” PLB180001, zależnych od wód.

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać na przedmioty ochrony ww. obszarów chronionych zależne od wód, z uwagi na odległość względem granic obszarów (najbliższy znajduje się w odległości ok. 1,3 km), zakres zamierzenia inwestycyjnego (wykopy liniowe na odcinku ok. 150 m) oraz brak ingerencji w koryta cieków.

Zgodnie z PGW, działania w ramach przedmiotowego zadania realizowane będą w obrębie Jednolitej Części Wód Podziemnych JCWPd nr 154 (kod: PLGW2000154), w PGW jej stan oceniono jako dobry (w tym stan ilościowy – dobry, stan chemiczny – dobry). Jest ona wskazana jako niezagrożona ryzykiem nieosiągnięciem celów środowiskowych.

W świetle zapisów art. 59 ww. ustawy Prawo wodne, celem środowiskowym dla jednolitych części wód podziemnych jest: zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczeń, zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu, ich ochrona i podejmowanie działań naprawczych, a także zapewnianie równowagi między poborem a zasilaniem tych wód, tak aby osiągnąć ich dobry stan.

Ponadto, ww. JCWPd została zaliczona do obszarów chronionych, przeznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia.

Celem środowiskowym dla obszarów chronionych jest osiągnięcie norm i celów wynikających z przepisów, na podstawie których te obszary chronione zostały utworzone, przepisów ustanawiających te obszary lub dotyczących tych obszarów, o ile nie zawierają one w tym zakresie odmiennych uregulowań (art. 61 ust. 1 ww. ustawy Prawo wodne).

Biorąc pod uwagę rodzaj i skalę planowanego przedsięwzięcia, jego lokalizację jak również działania podejmowane w celu minimalizacji skutków jego realizacji i eksploatacji uznano, że przedsięwzięcie to nie spowoduje znaczących negatywnych oddziaływań na środowisko gruntowo – wodne.

Przeprowadzona analiza pozwala stwierdzić, iż planowane przedsięwzięcie, nie ma znaczenia dla osiągnięcia celów środowiskowych wyznaczonych dla JCWP „San od Olszanki do Wiaru”.

W ramach przedsięwzięcia nie planuje się działań mogących pogorszyć stan chemiczny i ilościowy JCWPd. Analiza przedłożonych dokumentów pozwala na stwierdzenie, że planowane przedsięwzięcie nie obejmuje działań, które mogą wpłynąć negatywnie na stan JCWPd nr 154 lub uniemożliwić osiągnięcie wyznaczonych celów środowiskowych.

Ze względu na fakt, że przedsięwzięcie nie oddziałuje na obszary chronione nie poddano analizie kwestii zaostrzenia celów środowiskowych jednolitych części wód powierzchniowych względem obszarów, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. c w Dyrektywie 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej.

Przedmiotowe przedsięwzięcie planowane jest do zrealizowania poza granicami wielkopowierzchniowych form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r., poz. 1098, ze zm.), w tym poza obszarami Natura 2000. Najbliżej położonymi obszarami Natura 2000 są: oddalony o ok.1,3 km specjalny obszar ochrony siedlisk Rzeka San PLH180007, oddalony
o ok. 5,1 km obszar specjalnej ochrony ptaków Pogórze Przemyskie PLB180001 oraz oddalony o ok. 5,2 km obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Ostoja Przemyska PLH180012. Inne obszary wchodzące w skład sieci obszarów Natura 2000 znajdują się w większych odległościach. Planowane przedsięwzięcie znajduje się poza granicami głównych korytarzy ekologicznych wyznaczonych w Projekcie korytarzy ekologicznych łączących Europejską Sieć Natura 2000 w Polsce (Jędrzejewski W., Nowak S., Stachura K., Skierczyński M., Mysłajek R. W., Niedziałkowski K., Jędrzejewska B., Wójcik J. M., Zalewska H., Pilot M., 2005), zaktualizowanym w latach 2010 – 2012 przez Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży.

Zgodnie z zapisami Karty informacyjnej przedsięwzięcia działki inwestycyjne aktualnie stanowią nieużytki. W szacie roślinnej na przedmiotowych działkach dominuje nawłoć kanadyjska, na obrzeżach terenu inwestycyjnego znajdują się krzewy akacji oraz samosiejki, olszy szarej.

Na czas budowy zostanie zajęty pas roboczy szerokości ok. 6 – 8 m i długości wynikającej z trasy gazociągu ok. 150 m, w którym to pasie oprócz wykonania wykopów odbywać się będzie montaż rurociągu, magazynowanie ziemi z wykopów oraz ruch sprzętu budowlano – montażowego.

Realizacja zamierzenia inwestycyjnego będzie wiązała się z koniecznością wycinki drzew i/lub krzewów (kolidujących z planowanymi pracami), która to zostanie przeprowadzona poza okresem lęgowym ptaków, tj. poza okresem od 01 marca do 31 sierpnia lub po potwierdzeniu przez ornitologa, iż wykonanie tych prac nie będzie stanowiło zagrożenia dla innych gniazdujących ptaków. W razie stwierdzenia występowania chronionych gatunków ptaków, niezbędne będzie wstrzymanie prac do momentu opuszczenia terenu przez te gatunki lub uzyskania stosowanych zezwoleń.

Drzewa i krzewy znajdujące się w pobliżu planowanego przedsięwzięcia, nieprzewidziane do usunięcia, które będą narażone na uszkodzenie w trakcie prowadzenia prac, zostaną stosownie zabezpieczone (m.in.: pnie drzew zostaną zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi na czas budowy np. poprzez owinięcie ich matami słomianymi, a następnie oszalowanie ich deskami do wysokości pierwszych gałęzi i zespolenie opaskami z drutu lub taśmy stalowej, prace w obrębie drzew zostaną prowadzone w sposób uniemożliwiający ich mechaniczne uszkodzenie – ręcznie, wykopy w strefie korzeniowej drzew/krzewów zostaną prowadzone ręcznie, poza okresem wegetacji roślin, w przypadku konieczności odsłonięcia systemu korzeniowego zostanie on przykryty matami słomianymi, w pobliżu drzew/krzewów nie zostaną lokalizowane materiały budowlane, urobek z wykopów, odpady powstające podczas prowadzenia prac budowlanych oraz nie zostanie zmieniany poziom gruntu).

W pierwszym etapie wykonywania wykopów będzie zebrana i magazynowana osobno wierzchnia warstwa gleby (humus), która po ułożeniu gazociągu i zasypaniu wykopów zostanie ponownie ułożona jako ostatnia warstwa zasypu wykopów Prace przygotowawcze związane ze zdjęciem wierzchniej warstwy glebowej (humusu) zostaną prowadzone poza głównym okresem lęgowym ptaków tj. z wyłączeniem okresu od 1 marca do 31 sierpnia. Dopuszczalne jest rozpoczęcie tych prac w innym terminie pod warunkiem przeprowadzenia tej czynności pod nadzorem ornitologa i po sprawdzeniu, czy teren objęty pracami nie stanowi miejsca lęgu, rozrodu lub schronienia chronionych gatunków zwierząt. W razie stwierdzenia występowania chronionych gatunków zwierząt prace należy wstrzymać do momentu opuszczenia terenu przez te gatunki
(np. do zakończenia lęgów, wyprowadzenia młodych) lub do momentu uzyskania stosowanych zezwoleń na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do chronionych gatunków.

     Powstające w trakcie prac budowlanych wykopy (w przypadku, gdy zajdzie potrzeba okresowego pozostawienia ich bez zasypania) zostaną zabezpieczone (np. barierkami i dodatkowo siatkami) przed możliwością wpadnięcia do nichmałych zwierząt (np. płazów, gadów, ssaków). Każdy wykop ziemny przed zasypaniem zostanie sprawdzany pod kątem występowania w nim małych zwierząt. W przypadku ewentualnego uwięzienia zwierząt w wykopach, zostaną one odłowione i przeniesione poza teren robót, do odpowiednich dla nich siedlisk.

Biorąc pod uwagę rodzaj, skalę oraz zakres planowanego zadania, należy stwierdzić, że planowane przedsięwzięcie nie będzie wiązać się ze znaczącym oddziaływaniem na elementy przyrodnicze środowiska, w tym na przedmioty ochrony ww. obszarów Natura 2000, ich integralność oraz spójność sieci Natura 2000. Przedsięwzięcie, nie wymaga zatem przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przyrodnicze, w tym oceny oddziaływania, o której mowa w art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.

            Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie zezwala na przeprowadzenie czynności zakazanych w stosunku do gatunków chronionych, decyzje te wydawane są w odrębnych postępowaniach i mają inny charakter, dlatego też w przypadku, gdy realizacja  przedsięwzięcia będzie wiązać się z łamaniem zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową, konieczne będzie uzyskanie stosownych zezwoleń, o których mowa w art. 56 ww. ustawy o ochronie przyrody.

            Zadanie nie będzie odznaczało się znaczącym wpływem na krajobraz. Planowany gazociąg stanowi infrastrukturę podziemną, stąd nie powoduje trwałych, znaczących zmian w zagospodarowaniu powierzchni terenu.

Z uwagi na charakter przedmiotowego przedsięwzięcia można uznać, iż zarówno realizacja zadania, jak i późniejsza eksploatacja, nie będzie generować oddziaływań mogących mieć znaczący wpływ na klimat, zarówno w skali lokalnej, jak i globalnej.

Realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie się wiązała z powstawaniem oddziaływań skumulowanych z przedsięwzięciami realizowanymi i zrealizowanymi, znajdującymi się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia oraz w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia.

            Z uwagi na odległość od najbliższej granicy państwa oraz lokalny zasięg oddziaływań przedsięwzięcia wskutek wprowadzanych do środowiska substancji i energii, nie wystąpi oddziaływanie o charakterze transgranicznym w żadnym komponencie środowiska.

            Na etapie realizacji prac związanych z przedmiotowym przedsięwzięciem poważna awaria może mieć miejsce w przypadku, jeśli zostaną rozlane znaczne ilości oleju napędowego lub smarów wykorzystywanych w napędach maszyn. W przypadku przedmiotowego przedsięwzięcia odpowiednia dbałość o stosowane materiały, stan techniczny sprzętu i maszyn, tankowanie maszyn na stacjach paliw, garażowanie sprzętu budowlanego i transportowego na terenie KGZ Żurawica na wydzielonych utwardzonych miejscach, zminimalizuje ryzyko wystąpienia takich zdarzeń.

Na etapie eksploatacji w przypadku przedmiotowego przedsięwzięcia, zdarzeniem o charakterze poważnej awarii w może być znaczne mechaniczne uszkodzenie rurociągu gazu, czego następstwem może być niekontrolowany wypływ gazu do atmosfery. W takiej sytuacji wypływ gazu do środowiska trwałby do momentu zadziałania zaworów odcinających dopływ gazu na kopalni czy na głowicy odwiertu. Krótkotrwały wypływ gazu nie spowodowałby jednak zagrożenia dla czystości powietrza, wód gruntowych i innych elementów środowiska, ponieważ metan uniósłby się w górne warstwy atmosfery i stan powietrza w krótkim czasie powróciłby do normy. Sytuacje awaryjne nie powinny mieć miejsca podczas prawidłowej eksploatacji kopalni. Na terenie zakładu górniczego obowiązują wymogi bezpieczeństwa, zabezpieczające instalacje przed dostępem osób nieupoważnionych. Ponadto praca instalacji jest całodobowo monitorowana przez służby operatorskie kopalni. Proces wydobycia i przygotowania gazu do transportu jest procesem podlegającym kontroli i sterowaniu za pomocą automatyki przemysłowej, z wizualizacją mierzonych wartości i stanów w dyspozytorni. Na wypadek wystąpienia sytuacji awaryjnych Inwestor posiada plan prowadzenia akcji ratowniczej oraz plan operacyjny usuwania jej skutków. Prawidłowe wykonanie gazociągu, jak również jego oznaczenie zmniejszą ryzyko wystąpienia poważnych awarii.

                        Wobec powyższego, mając na uwadze stwierdzony brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia, w toku postępowania zmierzającego do wydania niniejszej decyzji nie było konieczności zapewnienia udziału społeczeństwa, o którym mówi art. 79 ust. 1 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

            Przed wydaniem niniejszej decyzji zapewniono możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów zgodnie z art. 10 Kpa poprzez obwieszczenie z dnia 18 marca 2022 r. znak: WOOŚ.420.14.2.2021.BL.24. W związku z ww. obwieszczeniem, w tut. Urzędzie żadna ze stron postępowania lub zainteresowana sprawą nie wyraziła chęci zapoznania się ze zgromadzoną dokumentacją, jak również nie zostały wniesione żadne uwagi do postępowania.

Z przeprowadzonego postępowania, w tym analizy całości zgromadzonego materiału dowodowego w sprawie oraz przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego wynika, że sposób realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia, przy zachowaniu metod prowadzenia prac oraz rozwiązań technologicznych określonych w Karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz charakterystyce przedsięwzięcia pozwoli na dotrzymanie obowiązujących standardów jakości środowiska, w tym zdrowia ludzi, na obszarze w zasięgu oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia.

 

Mając na uwadze powyższe okoliczności, na podstawie przepisów przywołanych w podstawie prawnej, orzeczono jak w osnowie.

Pouczenie

 1. Integralną częścią niniejszej decyzji jest charakterystyka przedsięwzięcia, stanowiąca szczegółowy opis przedsięwzięcia.
 2. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 3. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Załącznik do decyzji:

 1. DOCXCharakterystyka przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa odcinka gazociągu Dn50 KGZ Żurawica, zlokalizowanego na terenie miejscowości Przemyśl, na działce o nr ewidencyjnym 235/2, 236”.docx

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

w Rzeszowie

(-)

Wojciech Wdowik

(podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym)

 

 

REGIONALNY DYREKTOR 

OCHRONY ŚRODOWISKA

W RZESZOWIE

Al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów

WOOŚ.420.14.2.2021.BL.31

Rzeszów, dnia 26 kwietnia 2022 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 i art. 38

podaję do publicznej wiadomości,

 

że dnia 26 kwietnia 2022 r. wydana została decyzja znak: WOOŚ.420.14.2.2021.BL.29 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa odcinka gazociągu Dn50 KGZ Żurawica, zlokalizowanego na terenie miejscowości Przemyśl, na działce o nr ewidencyjnym 235/2, 236”.

Decyzja ta została wydana na wniosek Pana Wiesław Puterla WATKEM Sp. z o.o., Al. Armii Krajowej 4, 35 - 307 Rzeszów.

Z treścią ww. decyzji oraz ze stosowną dokumentacją sprawy, w tym z opiniami/uzgodnieniami właściwych organów można zapoznać się po uprzednim uzgodnieniu sposobu z pracownikiem tutejszej Dyrekcji (nr telefonu do kontaktu: 17 785 00 44). Decyzja została również wysłana do Urzędu Miasta Przemyśla.

 

Dnia 29 kwietnia 2022 r. treść ww. decyzji została udostępniona na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie pod adresem https://www.gov.pl/web/rdos-rzeszow).

 

Upublicznienie nastąpiło od dnia: 29.04.2022 r. do dnia: 12.05.2022 r.

Pieczęć urzędu:

 

REGIONALNA DYREKCJA

OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE

al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów

 

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

w Rzeszowie

(-)

Wojciech Wdowik

(podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym)

 

Otrzymują:
 1. Społeczeństwo za pośrednictwem tablicy ogłoszeń i BIP RDOŚ w Rzeszowie
 2. Społeczeństwo za pośrednictwem Urzędu Miasta Przemyśla zgodnie z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy
  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
  o ocenach oddziaływania na środowisko – poprzez platformę ePUAP
Do wiadomości:
 1. P. Wiesław Puterla WATKEM Sp. z o.o., Al. Armii Krajowej 4, 35-307 Rzeszów
 2. WOOŚ ad acta
Art. 38 uooś „Organ właściwy do wydania decyzji podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji
i o możliwościach zapoznania się z jej treścią”.
Art. 85 ust. 3 uooś „Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej
po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, niezwłocznie po jej wydaniu, podaje
do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz
z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami i opiniami organów, o których mowa w art. 77 ust. 1, a także udostępnia na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu treść tej decyzji. W informacji wskazuje się dzień udostępnienia treści decyzji. Przepis stosuje się odpowiednio
do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko”.

 

REGIONALNY DYREKTOR                        

OCHRONY ŚRODOWISKA

W RZESZOWIE

Al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów

 Rzeszów, dnia 26 kwietnia 2022 r.

WOOŚ.420.14.2.2021.BL.30

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) – dalej „Kpa” w związku z art. 74 ust. 3

 

zawiadamiam strony postępowania

 

o wydaniu decyzji znak: WOOŚ.420.14.2.2021.BL.29, z dnia 26 kwietnia 2022 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa odcinka gazociągu Dn50 KGZ Żurawica, zlokalizowanego na terenie miejscowości Przemyśl, na działce o nr ewidencyjnym 235/2, 236”.

Decyzja ta została wydana na wniosek Pana Wiesław Puterla WATKEM Sp. z o.o., Al. Armii Krajowej 4, 35 - 307 Rzeszów.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie (ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa) za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 Kpa oraz art. 129 § 1 i 2 Kpa). W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania, składając stosowne oświadczenie organowi, który decyzję wydał, nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji (art. 127a § 1 Kpa). Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 Kpa). Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest niemożność zaskarżenia decyzji do organu odwoławczego i wniesienia skargi do sądu administracyjnego. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 Kpa).

Z treścią ww. decyzji można zapoznać się w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie (al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów), w godzinach 7.30 – 15.30 po uprzednim umówieniu się z pracownikiem tutejszej Dyrekcji (nr telefonu do kontaktu: 17 785 00 44) lub w sposób wskazany w art. 49b § 1 Kpa.

Decyzja została również wysłana do Urzędu Miasta Przemyśla.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie, udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej lub na stronie internetowej Urzędu.

Obwieszczenie nastąpiło w dniach: od 29.04.2022 r. do 12.05.2022 r.

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

w Rzeszowie

(-)

Wojciech Wdowik

(podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym)

 

 

Otrzymują:
 1. P. Wiesław Puterla WATKEM Sp. z o.o., Al. Armii Krajowej 4, 35-307 Rzeszów
 2. Strony postępowania za pośrednictwem tablicy ogłoszeń i BIP RDOŚ w Rzeszowie
 3. Strony postępowania za pośrednictwem Urzędu Miasta w Przemyślu, zgodnie z art. 49 Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – poprzez platformę ePUAP
Do wiadomości:
 1. WOOŚ ad acta
Art. 74 ust. 3 uooś „Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego”.
Art. 49 § 1 Kpa „Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej”.
Art. 49 § 2 Kpa „Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej”.
Art. 49b § 1 Kpa „W przypadku zawiadomienia strony zgodnie z art. 49 § 1 lub art. 49a o decyzji lub postanowieniu, które podlega zaskarżeniu, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję lub postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie”.

Pliki: 

 1. DOCDECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa odcinka gazociągu Dn50 KGZ Żurawica, zlokalizowanego na terenie miejscowości Przemyśl, na działce o nr ewidencyjnym 235/2, 236”.doc
 2. DOCXOBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - do publicznej wiadomości.docx
 3. DOCXOBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - strony postępowania.docx

 

Wersja XML