Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokół i wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 6 im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Przemyślu

Na podstawie art. 5 ust 2 oraz art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 2176 z późn. zm.) dokonano włączeń w BIP jawności treści zawartych w Protokole kontroli problemowej dot. prawidłowości pobrania dotacji. Podstawa prawna wyłączenia: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1 z późn. zm.). Podmiot w zakresie, którego dokonano wyłączenia: pracownik i uczniowie przedszkola, pracownicy urzędu. Anonimizacji dokonała: Anna Chilczuk Główny Specjalista w Wydziale Edukacji i Sportu.

 

E.1711.1.2022                                                                                                     Przemyśl 7 lutego 2022 r.

 

Protokół z kontroli

problemowej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 6 im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Przemyślu przez (…………………….) - Głównego Specjalistę Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Przemyślu działającej na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Przemyśla Nr 18/2022 z dnia 20 stycznia 2022r. do przeprowadzenia kontroli. Kontrolę przeprowadzono w dniach 27-28 stycznia 2022r.

Przedmiotem kontroli problemowej było:

1.Prawidłowość prowadzenia polityki kadrowej ( zatrudnianie, zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników szkoły).

2. Przyznawanie nagród, wymierzanie kar porządkowych nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły.

3. Występowanie z wnioskami o przyznawanie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.

Objęty kontrolą był rok szkolny 2021/2022.

Dyrektorem jednostki kontrolowanej jest Pani (……………….), której powierzono stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Przemyślu Zarządzeniem Prezydenta Miasta Przemyśla Nr 220/2017 z dnia 31 maja 2017 roku.

W wyniku kontroli stwierdzono:

1. W celu sprawdzenia prawidłowości zatrudniania nauczycieli sprawdzono losowo wybrane teczki akt osobowych 9 nauczycieli. We wszystkich przypadkach nauczyciele posiadają w teczkach akt osobowych zaświadczenie poświadczające, że nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym. Zgodnie z art. 10 ust 8a Karty Nauczyciela  nauczyciel, przed nawiązaniem stosunku pracy, jest obowiązany przedstawić dyrektorowi szkoły informacje z Krajowego Rejestru Karnego, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

Nauczyciele zatrudnieni w roku 2021 posiadają również Informację z Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych. Zgodnie z art. 10 ust. 8b Karty Nauczyciela dyrektor szkoły przed nawiązaniem stosunku pracy z nauczycielem, jest obowiązany zasięgnąć informacji z rejestru celem potwierdzenia, że nauczyciel nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną.

W aktach osobowych nauczycieli zatrudnionych w roku 2021 znajduje się informacja że dane osoby zatrudnionej nie są zamieszczone w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym. Wymóg zasięgnięcia informacji z rejestru wynika z art. 21 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym ( Dz.U. z 2020 r. poz. 152 t.j.).

2. W roku 2021 Pani dyrektor wystąpiła z wnioskiem o nagrodę Prezydenta Miasta Przemyśla, wniosek został zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną w dniu 6.09.2021r., podjęta została Uchwała Nr 10/2021/22 z dnia 6.09.2021r. Nauczyciel spełniał wymagania, tj. staż pracy - 11 lat oraz posiadał wyróżniającą ocenę pracy z dnia 22.06.2021r.

W roku 2021 dyrektor przyznał 5 nagród dyrektora. Wnioski zostały sporządzone w dniu 12.10.2021r., zaopiniowane zostały przez Radę Pedagogiczną w dniu 12.10.2021r. ( Protokół Nr 7 z dnia 12.10.2021r., Uchwała Nr 14/2021/22 z dnia 12.10.2021r.) Data sporządzenia wniosków jest niezgodna  z § 3 ust. 6 Uchwały 117/2009 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 21 lipca 2009r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Przemyśl, zgodnie z którym wnioski o  przyznanie nagrody należy składać do 15 września każdego roku odpowiednio do dyrektora szkoły lub Prezydenta Miasta Przemyśla. Nauczyciele spełniali wymagania dotyczące stażu pracy oraz posiadali aktualne oceny pracy. Nagrody zostały wypłacone w dniu 20.10.2021r. (Lista wypłat N/nag.dyr./10/21). Wysokość nagród, dla czterech nauczycieli wyniosła 2 526 zł brutto, dla jednego nauczyciela 2 527 zł brutto.  Zgodnie z § 13  Uchwały Nr 46/2009 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Przemyśl, nagroda dyrektora szkoły wynosi od 35% do 85% kwoty bazowej, tj. minimalna wysokość nagrody w roku 2021 wynosiła 1238,23 złotych, a maksymalna 3007,13 złotych. Dyplomy przyznania nagród znajdują się w teczkach akt osobowych nauczycieli.

W okresie objętym kontrolą Pani dyrektor nie przyznawała nagród oraz nie wymierzała kar porządkowych pracownikom samorządowym zatrudnionym w szkole.

W okresie objętym kontrolą Pani dyrektor nie występowała z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla pracowników.

Na tym protokół zakończono.

Pouczenie:

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia przed podpisaniem protokołu kontroli umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń w nim zawartych. Zastrzeżenia, wraz z uzasadnieniem należy złożyć na piśmie Prezydentowi Miasta Przemyśla w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

Kierownik jednostki kontrolowanej może odmówić podpisania protokołu kontroli i w terminie 7 dni od daty jego otrzymania złożyć Prezydentowi Miasta Przemyśla pisemne wyjaśnienie odmowy.

Protokół kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla zarządzającego kontrolę i kierownika jednostki kontrolowanej.

Protokół został przekazany kierownikowi kontrolowanej jednostki przez przeprowadzającego kontrolę w dniu …………………… r.

 

(data i podpis przeprowadzającego kontrolę)        (data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej)

 

 

 

 

E.1711.1.2022                                                                                           Przemyśl, 18 lutego 2022 roku

 

                                                   Pani (…………………….)

                                                   Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 6

                                                   im. Ojca Świętego Jana Pawła II

                                                   w Przemyślu

 

Wystąpienie pokontrolne

Przeprowadzona przez pracownika Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w okresie 27-28 stycznia 2022r. kontrola problemowa w Szkole Podstawowej Nr 6 im. Ojca Świętego Jana Pawła z siedzibą w Przemyślu przy ul. Gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza 1 wykazała nieprawidłowość. Szczegółowe ustalenia kontroli opisane zostały w protokole kontroli, którego jeden egzemplarz przekazany został do kierowanej przez Panią jednostki.

  1. W wyniku kontroli stwierdzono:

W roku 2021 dyrektor przyznał 5 nagród dyrektora. Wnioski zostały sporządzone w dniu 12.10.2021r., zaopiniowane zostały przez Radę Pedagogiczną w dniu 12.10.2021r. ( Protokół Nr 7 z dnia 12.10.2021r., Uchwała Nr 14/2021/22 z dnia 12.10.2021r.) Data sporządzenia wniosków i ich zaopiniowania przez Radę Pedagogiczną jest niezgodna  z § 3 ust. 6 Uchwały 117/2009 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 21 lipca 2009r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Przemyśl, zgodnie z którym wnioski o  przyznanie nagrody należy składać do 15 września każdego roku odpowiednio do dyrektora szkoły lub Prezydenta Miasta Przemyśla.

  1. W celu usunięcia wyżej wymienionych nieprawidłowości zobowiązuję Panią Dyrektor do bezwzględnego przestrzegania:

Zapisów wynikających z § 3 ust. 6 Uchwały 117/2009 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 21 lipca 2009r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Przemyśl.

Kierownikowi kontrolowanej jednostki przysługuje prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń do ocen, zaleceń i wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego. W razie uznania zasadności zastrzeżeń (lub nieuwzględnienia zastrzeżeń) w terminie 14 dni od dnia otrzymania zastrzeżeń przekażę na piśmie swoje stanowisko wraz z uzasadnieniem. W terminie 30 dni od daty otrzymania zaleceń pokontrolnych zobowiązuję do poinformowania mnie o sposobie wykonania zaleceń lub przedstawienia harmonogramu przedsięwzięć zmierzających do ich realizacji. W przypadku złożenia zastrzeżeń do zaleceń zawartych w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym, termin o którym mowa wyżej biegnie od daty otrzymania ostatecznego stanowiska zarządzającego kontrolę.

 

                                                                         

                                                                                             

 

 

Wersja XML