Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ostateczne wyniki konkursu

Ogłoszenie ostatecznych wyników konkursu ofert na realizację zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Przemyślu na 2022 r.

 

Ostateczne wyniki konkursu dostępne są:

 

W przypadku przyznania środków finansowych podmiot zobowiązany jest w terminie 3 dni – licząc od dnia następującego po dniu ogłoszenia ostatecznych wyników konkursu – dostarczyć wszystkie niezbędne dokumenty potrzebne do zawarcia umowy:

Wszystkie wyżej wymienione dokumenty powinny być podpisane przez osoby uprawnione zgodnie ze statutem i KRS lub innym właściwym rejestrem lub ewidencją i opatrzone pieczęcią imienną.

Nieprzedłożenie w terminie dokumentów, o których wyżej mowa skutkuje niepodpisaniem umowy.

 

PDFOGLOSZENIE_OSTATECZNYCH_WYNIKOW_KONKURSU.pdf
PDFSKM_C284e22031810080.pdf
 

 

Wersja XML