Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wciąż są wolne miejsca na otrzymanie dofinansowania do kotłów na biomasę, paneli fotowoltaicznych i pompy ciepła.

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu pt. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców miasta Przemyśla i Radymna” obejmującego montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na obiektach prywatnych mieszkańców w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Działanie 3.1 Rozwój OZE – projekty „parasolowe”- nabór nr RPPK.03.01.00-IZ.00-18-001/16 oraz osi priorytetowej XI REACT-EU działanie 11.2 Rozwój OZE- REACT-EU.

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że mieszkańcy którzy są zainteresowani udziałem
w projekcie (montażem instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła, kotłów na biomasę) mogą składać ankiety doboru technicznego stanowiące deklarację udziału w projekcie na podstawie, której
w przypadku zakwalifikowania do projektu sporządzona zostanie umowa udziału w projekcie.

Informujemy jednocześnie, że złożenie ankiety doboru technicznego nie jest równoznaczne
z zakwalifikowaniem się do projektu. Osoby, które w wyznaczonym terminie złożą ankiety zostaną wpisane na listę rezerwową. Przeniesienie na listę podstawową projektu następować będzie sukcesywnie w miarę występowania wolnych miejsc na dany rodzaj instalacji OZE zgodnie
z kolejnością na liście rezerwowej określonej w oparciu o poniższe kryteria.

Kryteria ustalania kolejności na liście rezerwowej uczestników:

- w pierwszej kolejności do projektu zakwalifikowana zostaną obiekty, w których występują gospodarstwa domowe objęte ubóstwem energetycznym;

- spośród osób objętych ubóstwem energetycznym o kolejności na liście rezerwowej decydować będzie w pierwszej kolejności ilość spełnianych kryteriów, a przy tej samej ilości spełnionych kryteriów  data i godzina złożenia ankiety począwszy od najwcześniej złożonych ankiet;

- w następnej kolejności na listę rezerwową wpisywane będą pozostałe osoby, gdzie o kolejności na liście rezerwowej decydować będzie data i godzina złożenia ankiety począwszy od najwcześniej złożonych ankiet.

Termin naboru uczestników na listę rezerwową, który rozpoczął się od 17.03.2022 r.  kończy się w dniu 30.03.2022 r. O dacie złożenie decyduje:

- w przypadku złożenia poczta tradycyjną data stempla pocztowego

- w pozostałych przypadkach data wpływu do tutejszego urzędu.

W przypadku zakwalifikowania na listę podstawową Uczestnik po podpisaniu umowy zobowiązany będzie do pokrycia kosztów weryfikacji technicznej obiektu przeprowadzonej pod kątem możliwości zamontowania wybranej instalacji OZE. O terminie i kosztach inwentaryzacji Mieszkańcy zostaną odrębnie powiadomieni.

solar-energy-gcb1f94706_1920.jpeg

Z osobami, które złożą ankiety w wymaganym terminie i zostaną zakwalifikowane do projektu podpisane zostaną stosowne umowy. Podpisywanie umów odbędzie się w okresie do 30.03.2022 r.
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu.
Podpisanie umowy w tym terminie gwarantuje uczestnikom projektów parasolowych, u których montowane będą instalacje fotowoltaiczne utrzymanie zasad rozliczeń z zakładem energetycznym na „starych zasadach” tj. na zasadach sprzed nowelizacji ustawy Prawo energetyczne.

Ankietę doboru technicznego można złożyć osobiście w budynku głównym Urzędu Miejskiego
w Przemyślu na kancelarii ogólnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany poniżej adres: .
W przypadku przesyłania ankiety mailem należy pamiętać, aby był to skan podpisany przez upoważnioną osobę, plik załącznika musi być nazwany w następujący sposób „nazwisko_ imię_ adres_ ankieta_rezerwa”  (kolejność wpisywania danych jest ważna). Takie same dane należy umieścić w tytule maila.

Wszelkich informacji w w/w zakresie udzielają pracownicy Wydziału Rozwoju, Inwestycji
i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Przemyślu, tel. 16 675 20 68.

 

PDFAnkieta_doboru OZE_Przemysl_REZERWA PLUS POMPY CIEPŁA DO CO.pdf (458,77KB)

 

Wersja XML