Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza konkurs konkurs ofert na realizację zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Przemyślu na 2022 rok

Prezydent Miasta Przemyśla, działając na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym, ogłasza konkurs ofert na realizację zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Przemyślu na 2022 rok i zaprasza do składania ofert:

 

Rodzaj zadania: Ograniczanie zachowań ryzykownych związanych z używaniem alkoholu, zażywaniem narkotyków oraz innych substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież.

Tytuł zadania: Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych i promowanie zdrowego stylu życia u dzieci i młodzieży poprzez dofinansowanie zajęć sportowo - rekreacyjnych.

 

Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Przemyślu, ul. Rynek 1, w Kancelarii Ogólnej, w nieprzekraczalnym terminie do 28.02.2022 roku do godz. 15.30 lub nadesłać drogą pocztową na ww. adres (o terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu). Oferta, która wpłynie po ww. terminie nie będzie objęta procedurą konkursową.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego
w Przemyślu przy ul. Ratuszowa 1,  tel. 16 675 20 48.

UWAGA! NOWE WZORY.

PDFZalacznik_Nr_1_-_OGLOSZENIE.pdf

DOCXZalacznik_Nr_2_-_WZOR_OFERTY.docx
DOCXZalacznik_Nr_3_-OSWIADCZENIA_OFERENTA.docx
DOCXZalacznik_Nr_4_-_WZOR_SPRAWOZDANIA.docx
DOCXZalacznik_Nr_5_-_HARMONOGRAM.docx
DOCXZalacznik_Nr_6_-_KLAUZULA_INFORMACYJNA.docx
 

Wersja XML