Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozstrzygnięto konkurs ofert na realizację w latach 2022-2026 zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn.: „Pokrycie kosztów związanych z pobytem w domu pomocy społecznej mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004r. oraz przyjmowanych do domu pomocy społecznej ze skierowaniami wydanymi przed tym dniem”.

Informujemy, iż został rozstrzygnięty konkurs ofert na realizację w latach 2022-2026 zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn.: „Pokrycie kosztów związanych z pobytem w domu pomocy społecznej mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004r. oraz przyjmowanych do domu pomocy społecznej ze skierowaniami wydanymi przed tym dniem”.

Wyniki konkursu dostępne są:

W przypadku przyznania środków finansowych podmiot zobowiązany jest w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, dostarczyć wszystkie niezbędne dokumenty potrzebne do zawarcia umowy:

  1. oświadczenie o przyjęciu środków finansowych,
  2. potwierdzenie aktualnych danych organizacji zawartych w ofercie, niezbędnych do przygotowania umowy,
  3. numer rachunku bankowego, na który zostanie przelana dotacja.

Wszystkie wyżej wymienione dokumenty powinny być podpisane przez osoby uprawnione zgodnie ze statutem i KRS lub innym właściwym rejestrem lub ewidencją i opatrzone pieczęcią imienną.

Nieprzedłożenie w terminie dokumentów, o których wyżej mowa skutkuje niepodpisaniem umowy.
DOCXRozstrzygnięcie DPS - wersja word.docx
PDFRozstrzygnięcie DPS - Tabelka Skan.pdf
  

Wersja XML