Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zakończyła się trzydniowa wizyta studyjna na Śląsku

Logotypy projektu Human Smart Cities

Zakończyła się czwarta wizyta studyjna realizowana w ramach projektu pn. „Safe City - bezpieczne miasto Przemyśl jako element koncepcji Smart City.” – realizowanego w ramach konkursu dla samorządów „HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców” dofinansowanego w formie dotacji z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Zespół reprezentujący Miasto Przemyśl podczas trzydniowej wizyty odwiedził takie miasta jak: Rybnik, Czerwionka-Leszczyny, Gliwice oraz Katowice. Celem wyjazdu było szukanie dobrych praktyk związanych z wdrażaniem inteligentnych rozwiązań w przestrzeniach miejskich w celu poprawy jakości życia mieszkańców.


I dzień spotkań studyjnych – Miasto Rybnik

Spotkania studyjne rozpoczęły się w mieście Rybnik, gdzie uczestników powitał Pan Janusz Koper – Zastępca Prezydenta Miasta wraz z pracownikami urzędu oraz jednostek miejskich.  W spotkaniu uczestniczyły osoby odpowiadające za realizację działań inwestycyjnych, budowę i rozwój inteligentnego systemu oświetlenia ulicznego, zrównoważony, ekologiczny transport oraz inne przedsięwzięcia wpływających na poprawę jakości życia Rybniczan. 

Brak opisu obrazka

Innowacyjny system oświetlenia w mieście Rybnik omówili Panowie Jacek Hawel Naczelnik Wydziału Dróg wspólnie z Tomaszem Stańko, inżynierem odpowiadającym za konfigurację i obsługę systemu sterowania oświetleniem ulicznym. Miasto sukcesywnie realizuje inwestycje wymiany oświetlenia ulicznego na nowoczesne i energooszczędne oświetlenie w technologii LED. Równolegle realizowane są wdrożenia systemu inteligentnego sterowania oświetleniem miejskim poprzez zastosowanie sensorów oraz innych urządzeń pomiarowych. Dzięki pozyskanym danym i ciągłej ich analizie możliwe jest stałe optymalizowanie zużycia energii elektrycznej przy jednoczesnym zachowaniu wymagań dotyczących doświetlania przestrzeni miejskiej. Obecnie cały system oświetlenia ulicznego to około 14 tys. punktów świetlnych na terenie miasta. Na terenie miasta jest zainstalowanych około 50 szaf wyposażonych w inteligentne moduły sterujące obwodami oświetleniowymi na terenie miasta. System dzięki stałej łączności pozwala między innymi na stały monitoring awarii oraz anomalii co pozwala z wyprzedzeniem przewidywać ewentualne awarie oświetlenia. 

Rybnik Nocą

Ekologiczny i dostosowany do potrzeb pasażerów transport w Rybniku omówili wspólnie Panowie Łukasz Kosobucki – Dyrektor Zarządu Transportu Zbiorowego w Rybniku oraz dr Bartosz Mazur, Główny Specjalista ds. zrównoważonego transportu i zarazem Zastępca Dyrektora tej jednostki. Transport zbiorowy w Rybniku świadczy podmiot zewnętrzny. Miasto od 2006 nie posiada biletu papierowego w miejsce którego od tego czasu funkcjonuje e-karta. Jest to nośnik elektroniczny pozwalający na obsługę wszystkich rodzajów biletów wraz z uwzględnieniem przysługujących ulg. Dzięki temu na bieżąco monitorowane jest wykorzystanie linii. Karta jest wydawana również osobom które nie muszą kasować biletów. Miasto we współpracy z operatorem zewnętrznym obsługuje również bilety na urządzenia mobilne. Innowacyjnym rozwiązaniem, które niebawem zagości w Rybniku będą biletomaty wyposażone w moduły komunikacyjne dla osób ze szczególnymi potrzebami o nazwie TOTUPOINT. Obecnie miasto posiada system informacji pasażerskiej wyświetlający informacje na 150 szt. Tablic zmiennej treści. Wzorem innych miast Rybnik przygotowuje się również do tworzenia przyjaznych przestrzeni dla pasażerów komunikacji miejskiej realizując projekty tzw. „zielonych przystanków”. Miasto obecnie przygotowuje się do powołania własnej spółki komunalnej, która będzie realizować obsługę transportu zbiorowego z wykorzystaniem taboru zasilanego wodorem oraz energią elektryczną. Obecnie testowane są na terenie miasta obecne na rynku pojazdy o napędzie elektrycznym. 

Transport Publiczny Rybnik

Infrastrukturę rowerową jako element idei Smart City w Rybniku podczas spotkań studyjnych omówił Pan Łukasz Karbowiński – Oficer Rowerowy. Wciąż niestety jest rzadkością w polskich miastach powoływanie tego typu osób, które będą strażnikami zrównoważonej mobilności w miastach. Rybnik jako miasto  przyjazne rowerzystom to efekt realizacji założeń przyjętego przez Radę Miasta Rybnika Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej. Podczas prowadzonych szeroko konsultacji społecznych planu, mieszkańcy jasno wskazywali na brak infrastruktury rowerowej szczególnie na zatłoczonych ulicach w centrum miasta. Miasto postanowiło więc wyjść temu naprzeciw i umożliwiając mieszkańcom poruszanie się rowerem w bezpieczny sposób po dedykowanej infrastrukturze rowerowej. Do zadań oficera rowerowego, będącego swoistym łącznikiem pomiędzy rowerzystami a urzędem miasta, należy m.in. planowanie i rozliczanie działań w ramach polityki rowerowej Rybnika, koordynowanie współpracy między miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie komunikacji rowerowej oraz współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami na rzecz ruchu rowerowego. Dzięki podejmowaniu wyzwań w tym obszarze miasto już dzisiaj jest świetnie przygotowane dla obsługi ruchu rowerzystów w bezpieczny sposób zapewniający symbiotyczne połączenie najważniejszych szlaków komunikacyjnych.

 

 

Ważnym elementem pierwszego dnia spotkań studyjnych było wspólne zwiedzanie miasta oraz możliwość przyjrzenia się z bliska omawianym tego dnia rozwiązaniom zarówno w obszarze oświetlenia, jak i transportu i infrastruktury rowerowej.  


II dzień spotkań studyjnych Miasta Czerwionka – Leszczyny oraz Gliwice

Drugi dzień spotkań studyjnych rozpoczął się w Urzędzie Miasta i Gminy Czerwionka – Leszczyny, gdzie przybyłych powitał Pan Wiesław Janiszewski Burmistrz Gminy i Miasta wspólnie z Panem Grzegorzem Wolnikiem Pełnomocnikiem ds. Planowania, Rozwoju i Gospodarki. Tematyka spotkania była poświęcona kwestiom związanym z wymianą doświadczeń w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, które są istotnym elementem działań na rzecz Smart Environment. Podczas kilkugodzinnego spotkania Pani Elżbieta Student Naczelnik Wydziału Gospodarowania Odpadami, wraz z pracownikami omówiła najważniejsze zagadnienia związane z zarządzaniem odpadami komunalnymi na terenie podległych Miasta i Gminy. Zaprezentowane zostały również narzędzia elektroniczne wspomagające procesy administracyjne oraz wpływające na uszczelnienie tzw. „systemu śmieciowego”. Doświadczenia samorządu miasta Przemyśla prezentował Pan Karol Wilk Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej.

Brak opisu obrazka

Kolejne spotkania studyjne tego dnia miały miejsce w Mieście Gliwice, gdzie zaprezentowany został działający tam Inteligentny System Transportowy tzw. ITS wraz z narzędziami pozwalającymi na monitorowanie miasta. Podczas części poświęconej rozwiązaniom ITS w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach zaprezentowany został System inteligentnego sterowania ruchem. Jest on bez wątpienia jednym z najnowocześniejszych systemów w Polsce oraz pierwszym tego typu wdrożeniem funkcjonującym na obszarze Górnego Śląska. Inwestycja została zrealizowana w trzech etapach, a łączny budżet wyniósł 63 mln zł. Rozwiązanie zastosowane w Gliwicach to przede wszystkim system sterowania ruchem dostosowany do konkretnych warunków drogowych, poprzez zastosowanie dynamicznej koordynacji liniowej lub obszarowego sterowania adaptacyjnego. System działa na podstawie danych zbieranych z wielu źródeł. Zebrane dane pozwalają systemowi sterowania ocenić bieżącą sytuację na drogach i automatycznie sparametryzować pracę podłączonych urządzeń wykonawczych np. sterowników sygnalizacji świetlnej czy tablic zmiennej treści, tak aby maksymalnie zwiększyć płynność ruchu i utrzymać wysoki poziom bezpieczeństwa. W ramach budowy ITS Gliwice powstało Centrum Sterowania Ruchem, stacje umożliwiające ważenie pojazdów w ruchu czy system łączności CB. Ponadto 160 autobusów i 90 pojazdów służb ratowniczych zostało wyposażonych w urządzenia umożliwiające ich priorytetową obsługę na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną.

 

 

Kolejnym punktem było spotkanie w Centrum Ratownictwa Gliwice. Jest jednostką organizacyjną miasta Gliwice, której zadaniem jest między innymi utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania stanowisk dyspozytorskich podmiotów ratowniczych realizujących zadania z zakresu ratownictwa oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. O profilach działalności Centrum podczas spotkania mówił Pan Tomasz Wójcik Dyrektor jednostki. Obecnie na wspólnej sali dyspozytorskiej Państwowa Straż Pożarna, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego dla miasta Gliwice (PCZK) oraz Straż Miejska w Gliwicach przyjmują całodobowo zgłoszenia o zdarzeniach zgłaszanych z terenu miasta oraz z Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Ośrodek umożliwia alarmowanie i dysponowanie niezbędnych sił i środków podmiotów ratowniczych do zdarzeń oraz zapewnia również możliwość koordynacji prowadzonych działań oraz usuwanie skutków zdarzeń. W sytuacjach kryzysowych Centrum Ratownictwa Gliwice zapewnia Prezydentowi Miasta Gliwice warunki do kierowania pracami Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz podmiotów i organizacji z nim współdziałających.

Centrum Ratownictwa Gliwice


III dzień spotkań studyjnych – Miasto Katowice

Ostatni dzień wizyty studyjnej miał miejsce w Urzędzie Miasta Katowice, gdzie podczas spotkania z Panem Mirosławem Cyganem Naczelnikiem Wydziału Zarządzania Kryzysowego zaprezentowany został Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy. System powstał w 2001 roku, kiedy to w mieście zainstalowanych zostało 16 kamer analogowych. W następnych latach przybywało urządzeń, a sam sposób jego wykorzystania przeszedł wiele ewolucji technologicznych. Warto podkreślić iż miasto wszelkie działania związane z jego rozbudową realizuje wyłączenie z zaangażowaniem środków własnych.

Brak opisu obrazka

Wszelkie modernizacje to przede wszystkim budowa infrastruktury telekomunikacyjnej  i krytycznej dlatego też w roku 2016 zakończyła się realizacja dużej inwestycji w tym obszarze o wartości blisko 13 mln zł. Wtedy w mieście pojawiło się ponad 220 kamer, które w pracy ciągłej monitorują przestrzeń miejską. Obecnie w systemie jest 286 kamer wiele inwestycji związanych z montażem kolejnych punktów monitoringu to wynik realizacji  przedsięwzięć w ramach budżetu obywatelskiego. Obecnie z 80 kamer drogowych z detekcja tablic rejestracyjnych wykorzystywane jest przez głównie Wydział Drogowy katowickiej Policji. W mieście działa 10 takich punktów z kamerami drogowymi. System jest stale modernizowany i rozbudowywany. Do systemu podpięte są czujniki środowiskowe, podtopień oraz inne. Stale tworzony jest system który ma być narzędziem zintegrowanym zaspokajając potrzeby różnych interesariuszy. System wspierają otwarte rozwiązania technologiczne oraz narzędzia analizy obrazu. Projekt od początku do końca zakłada stale wykorzystanie istniejącej infrastruktury. W prowadzonych inwestycjach przygotowywana jest infrastruktura pod światłowody oraz inne połączenia. 

 

 
Tym co odróżnia go od zwykłych monitoringów jest „inteligencja”. System sam alarmuje, że dzieje się coś niepokojącego. Skąd to wie? Przez wiele miesięcy wykonawca wspólnie ze strażą miejską aranżowali różne sytuacje, scenki rodzajowe. Obecnie używanych jest kilkanaście polityk. System alarmuje jeśli np. ktoś leży na ulicy albo tworzy się zbiegowisko, co może oznaczać bójkę. Ale nie zawsze od razu. W przypadku leżącego człowieka, alert zostanie wysłany dopiero po minucie, a samochód parkujący np. na ścieżce rowerowej wzbudzi czujność po dwóch lub trzech minutach. Czasowo alarmy są też zawieszane. Przykładowo podczas jarmarku na Rynku system co chwilę wysyłałby alert, bo wiele osób gromadzi się na małej przestrzeni. Podobnie działa to w 16 strefach aktywności rodzinnej czyli: placach zabaw i strefach fitness. Tu alarmy są uruchamiane dopiero kiedy się ściemni. Wtedy raczej mało kto przychodzi z dzieckiem się pobawić, są za to osoby chętne spożywać alkohol albo ludzie wyprowadzający swoje psy. 
O najważniejszych aspektach związanych z planowaniem inwestycji w monitoring miejski mówił obecny podczas spotkania Pan Marcin Palka, współpracownik podmiotu zewnętrznego pełniący rolę konsultanta oraz inżyniera projektu rozwoju systemu monitoringu miejskiego w Katowicach. Wszystko co widzą kamery jest nagrywane i przechowywane przez 30 lub 60 dni alerty. Cały czas przed monitorami w Miejskim Centrum Ratownictwa siedzi dwóch operatorów. Podgląd na widok z kamer ma też dyżurny w komendzie policji.


Rafał Porada
Kierownik Biura Informatycznego
t +48166752062 | f +48166752062
e
w przemysl.pl
Rynek 1, 37-700 Przemyśl
 • Inteligentny System Transportowy dba o bezpieczeństwo ruchu drogowego w Gliwicach

  Brak opisu obrazka
  Jakie warunki panują na zewnątrz? O której godzinie wyjść z domu, by nie czekać na autobus? Jak długo zajmie nam dojazd do wybranego punktu w mieście? Gdzie znajdziemy wolne miejsce postojowe w centrum miasta? Na te pytania odpowiada darmowa aplikacja ITS Gliwice – prosta w obsłudze, praktyczna i przydatna. Dane są udostępniane zarówno z poziomu przeglądarki internetowej oraz jako aplikacja na urządzenia mobilne. Obsługę ITS z ang. Intelligent Transportation Systems, zapewnia Centrum Sterowania Ruchem przy Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach.
  Data publikacji: 30-11-2021 09:08
Wersja XML