Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

KONKURS PLASTYCZNY „MARTWA NATURA”

Młodzieżowy Dom Kultury w Rzeszowie zaprasza do udziału w I Podkarpackim Konkursie Plastycznym "Martwa Natura". Celem konkursu jest popularyzacja tej kategorii artystycznej wśród młodzieży gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, konfrontacja osiągnięć młodzieży uzdolnionej w tej dziedzinie sztuki, wymiana doświadczeń metodycznych i artystycznych nauczycieli, instruktorów prowadzących zajęcia plastyczne.

Tematem konkursu jest martwa natura: kompozycja przedmiotów nieożywionych /np. kwiaty, naczynia, instrumenty, owoce itp./

Uczestnikami konkursu może być młodzież w wieku 15-20 lat:

Prace należy przesłać w terminie do końca 3 stycznia 2008r. na adres: Młodzieżowy Dom Kultury, 35-074 Rzeszów, ul. Piłsudskiego 25. O wynikach konkursu, terminie podsumowania i wystawie uczestnicy zostaną powiadomieni odrębnym pismem.
Informacje te zostaną umieszczone na stronie internetowej MDK: ww.mdk-rzeszow.art.pl
W skład komisji oceniającej wejdą przedstawiciele palcówki organizującej konkurs, nauczyciele plastyki, artyści plastycy. Prace oceniane i nagradzane będą w dwóch grupach wiekowych: od 15 do 17 lat i od 18 do 20 lat z zachowaniem podziału na kategorie placówek:

I- szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne,
II- szkoły artystyczne,
III-placówki wychowania pozaszkolnego i domy kultury.
Organizatorzy konkursu przyznają autorom prac nagrody i dyplomy. Nauczyciele będą również objęci różnymi formami wyróżnień.

Uwagi: prace przesłane na konkurs nie będą odsyłane, przechodzą na własność organizatora. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji prac w wydawnictwach związanych z konkursem.

Wersja XML