Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie - oferta Klubu Sportowego "Mamuśki z Orlika"

O G Ł O S Z E N I E

 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 poz. 1057 z późn. zm.)                                                                                                                                                                             

W dniu 10.08.2021 r. do Urzędu Miejskiego w  Przemyślu wpłynęła w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 poz. 1057 z późn. zm.) uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Klub Sportowy „Mamuśki z Orlika”. Oferta obejmuje realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i spełnia warunki określone w art. 19 a ust. 1 pkt. 1 i 2  ww. ustawy.

Prezydent Miasta Przemyśla uznając celowość realizacji zadania publicznego zamierza zlecić Klubowi Sportowemu „Mamuśki z Orlika”, ul. Aleksandra Dworskiego 98, 37-700 Przemyśl realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na zadanie: Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych  pt. „Mamuśkowy turniej w piłkę nożną pt. Pożegnanie lata 28.08.2021 r. w Przemyślu” z pominięciem otwartego konkursu ofert i przyznać dotację w kwocie 560,00  zł.     

Wobec powyższego ofertę zamieszcza się na okres 7 dni:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej,
2) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu,
3) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 na tablicy ogłoszeń.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2020 poz. 1057 z późn. zm.), każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty do publicznej wiadomości, może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi można składać do dnia 20 sierpnia 2021 r. (liczy się data wpływu do urzędu):

pisemnie - w Kancelarii Ogólnej w godzinach urzędowania Urzędu lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Przemyślu, Rynek 1, 37-700 Przemyśl.
1. drogą elektroniczną na adres e-mailowy:
2. przez e PUAP na adres  /1srwa0y68c/skrytkaESP

 

PDFOferta Klubu Sportowego Mamuśki z Orlika - wersja niedostępna cyfrowo.pdf (1,27MB)
PDFOgłoszenie Klub Sportowy Mamuśki z Orlika - wersja niedostępna cyfrowo.pdf (393,28KB)
DOCOgłoszenie KLUB SPORTOWY MAMUŚKI Z ORLIKA-wersja dostępna cyfrowo.doc (33,50KB)
 

Wersja XML