Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podkarpaccy przedsiębiorcy na start!

OGŁOSZENIE O II EDYCJI NABORU – REKRUTACJI DO PROJEKTU "PODKARPACCY PRZEDSIĘBIORCY NA START!”
Uprzejmie informujemy, iż z dniem 20.07.2021 r. rozpoczyna się II edycja rekrutacji do projektu "PODKARPACCY PRZEDSIĘBIORCY NA START!" Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie, spełniające kryteria naboru, zapraszamy do składania Formularzy rekrutacyjnych wraz z wymaganymi załącznikami.

Dokumenty rekrutacyjne można składać w terminie od dnia 20.07.2021 r. do dnia 27.07.2021 r. w godz. od 10:00 do 15:00 w Biurze projektu w Rzeszowie przy Al. J. Piłsudskiego 34 (C.H. EUROPA II), 35-001 Rzeszów.
Dokonując zgłoszenia do udziału w projekcie należy dostarczyć wymagane dokumenty rekrutacyjne do Biura projektu lub przesłać pocztą bądź kurierem na adres Biura projektu w wyżej wymienionym terminie naboru. Data nadania dokumentów potwierdzona datą stempla pocztowego nie może być wcześniejsza od daty rozpoczęcia naboru
W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem poczty lub kuriera za datę
i godzinę otrzymania dokumentów uznaje się datę i godzinę wpływu dokumentów do Biura Projektu.
Wymagane dokumenty rekrutacyjne:

 1. Formularz rekrutacyjny projektu „Podkarpaccy przedsiębiorcy na start!” stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu - (obowiązkowo dla wszystkich):
 2. w wersji papierowej
 3. w wersji elektronicznej tożsamej z wersją papierową (np. na płycie CD/DVD lub pendrive). Jeżeli wypełniany jest elektronicznie/komputerowo to zapisujemy w formacie pliku tekstowego np. MS Word, Open Office itp. z rozszerzeniem (.doc/.docx/.odt), Jeżeli wypełniany jest odręcznie wymagany jest skan do pliku z rozszerzeniem .pdf. Zapisany plik powinien być nazwany Nazwiskiem i Imieniem Kandydata np.: Kowalski Jan.docx.,
 4. Oświadczenie Kandydata do projektu dotyczące statusu na rynku pracy – stanowiące załącznik nr 1 do Formularza rekrutacyjnego - (obowiązkowo dla wszystkich),
 5. Oświadczenie Kandydata do projektu o spełnieniu kryteriów kwalifikacyjnych – stanowiące załącznik nr 2 do Formularza rekrutacyjnego - (obowiązkowo dla wszystkich),
 6. Oświadczenie Kandydata do projektu o spełnieniu kryteriów premiujących – stanowiące załącznik nr 3 do Formularza rekrutacyjnego - (obowiązkowo dla wszystkich),
 7. Oświadczenie Kandydata do projektu o ubezpieczeniu/braku ubezpieczenia w KRUS – stanowiące załącznik nr 4 do Formularza rekrutacyjnego - (obowiązkowo dla wszystkich),
 8. Oświadczenie Kandydata do projektu o uczestnictwie w jednym projekcie – stanowiące załącznik nr 5 do Formularza rekrutacyjnego - (obowiązkowo dla wszystkich),
 9. Oświadczenie o poinformowaniu Kandydata o przyjętych kryteriach kwalifikacji do udziału w projekcie – stanowiące załącznik nr 6 do Formularza rekrutacyjnego - (obowiązkowo dla wszystkich),
 10. Oświadczenie Kandydata do projektu o dochodach w gospodarstwie domowym – stanowiące załącznik nr 7 do Formularza rekrutacyjnego - (jeżeli dotyczy),

Plakat z zasadami udziału w projekcie - treść powtórzona w treści komunikatu


Kandydat jest zobowiązany dołączyć do Formularza rekrutacyjnego następujące załączniki potwierdzające jego status na rynku pracy, w tym:

 1. Osoba bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy, w tym długotrwale bezrobotna
  - (Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające status osoby bezrobotnej/długotrwale bezrobotnej wydane nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia Formularza rekrutacyjnego).
 2. Osoba bezrobotna niezarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy, w tym długotrwale bezrobotna/Osoba bierna zawodowo
  - (Zaświadczenie o braku podstawy do objęcia ubezpieczeniami społecznymi z tytułów, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 1-6, 8, 10-20, 22 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych/Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zawierające informacje o okresach zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych z tytułu zatrudnienia w ostatnich minimum 12 miesiącach (dotyczy osoby długotrwale bezrobotnej niezarejestrowanej w PUP) wydane przez ZUS nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia Formularza rekrutacyjnego).
 3. Rolnik/członek rodziny rolnika podlegający ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, który chce odejść z rolnictwa (gospodarstwo rolne poniżej 2 ha)
  - (Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające status osoby bezrobotnej/długotrwale bezrobotnej wydane nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia Formularza rekrutacyjnego) 
  oraz
  (Zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na mocy ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, wydane nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia Formularza rekrutacyjnego).
 4. Osoby zatrudnione w oparciu o Kodeks Pracy i kodeks Cywilny
  - (Kopia umowy o pracę/zlecenie/dzieło – opatrzona adnotacją „potwierdzam za zgodność z oryginałem”,  z datą i czytelnym podpisem) oraz 
  (Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu – wydane przez pracodawcę, nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia Formularza rekrutacyjnego, zawierające co najmniej dane dotyczące rodzaju umowy, okresu zatrudnienia (od/do), wysokości dochodu z ostatniego miesiąca brutto/netto poprzedzającego przystąpienie do projektu lub inny dokument potwierdzający wysokość dochodu z ostatniego miesiąca brutto/netto poprzedzającego przystąpienie do projektu).
 5. Osoby ubogie pracujące
  - (Oświadczenie Kandydata o dochodach w gospodarstwie domowym przypadające na jedną osobę w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu (stanowiące załącznik nr 7 do Formularza rekrutacyjnego), wraz z kopią dokumentów potwierdzających osiągane dochody opatrzoną adnotacją „potwierdzam za zgodność z oryginałem”, z datą i czytelnym podpisem).
 6. Osoby powołujące się na status osoby niepełnosprawnej
  - (Kopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydanego przez uprawniony organ lub dokumentu równoważnego (opatrzona adnotacją „potwierdzam za zgodność z oryginałem”, z datą i czytelnym podpisem)).
 7. Osoby prowadzące już działalność gospodarczą lub będące zarejestrowane w KRS jako przedsiębiorcy (dot. ostatnich 3 lat)
  - (Wydruk z CEIDG i/lub KRS i/lub inny dokument)


Uwagi co do uzupełnienia dokumentów rekrutacyjnych:

 1. Dokumenty rekrutacyjne (Formularz rekrutacyjny oraz  oświadczenia/załączniki) powinny być wypełnione w sposób czytelny, bez skreśleń komputerowo lub odręcznie, podpisane przez osobę uprawnioną we wskazanych miejscach, parafowane na każdej ze stron długopisem koloru niebieskiego. Kopie załączonych dokumentów winny być potwierdzone za zgodność  z oryginałem przez Kandydata oraz opatrzone na każdej stronie kopii dokumentów klauzulą „Za zgodność z oryginałem”, aktualną datą oraz własnoręcznym podpisem Kandydata lub opatrzone na pierwszej stronie napisem „Za zgodność z oryginałem od strony … do strony…”
  z aktualną datą oraz własnoręcznym podpisem Kandydata.
 2. Dokumenty rekrutacyjne (Formularz rekrutacyjny oraz z oświadczenia/załączniki) należy złożyć na udostępnionych przez Beneficjenta aktualnych wzorach stanowiących załączniki do regulaminu. Złożenie dokumentów niezgodnych ze wzorem lub nieaktualnych będzie skutkować odrzuceniem wniosku z przyczyn formalnych. 
 3. Każdy z Kandydatów zobowiązany jest przedstawić do wglądu wszystkie oryginały dokumentów, których kserokopie zostały złożone do Biura projektu na etapie rekrutacji, celem potwierdzenia ich wiarygodności.
 4. Niemożliwość odczytania danego zapisu przez członków Komisji Rekrutacyjnej może zostać potraktowane na niekorzyść Kandydata i może prowadzić do obniżenia punktacji w danym obszarze.
 5. Niedopuszczalna jest ingerencja w treść dokumentów rekrutacyjnych, usuwanie zapisów, logotypów itp. 
 6. Formularz rekrutacyjny:

- powinien być wypełniony w sposób czytelny, bez skreśleń, komputerowo lub odręcznie,
- każde pole Formularza rekrutacyjnego powinno zostać wypełnione, w przypadku gdy dane pytanie nie dotyczy Kandydata należy umieścić adnotacje „nie dotyczy” lub „—”.
- Formularz rekrutacyjny należy przygotować na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu. 
- nie ma ograniczeń w ilości tekstu w polach przeznaczonych na opis.
- Formularz rekrutacyjny powinien być zaparafowany na każdej stronie długopisem koloru niebieskiego i podpisany w miejscach do tego wskazanych, w szczególności w każdym z oświadczeń.

 1. Prosimy o zachowanie kopii składanych dokumentów rekrutacyjnych, ponieważ oryginał nie podlega zwrotowi.


W ramach prowadzonej II edycji rekrutacji do Projektu zakwalifikowanych zostanie 40 osób.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury rekrutacji znajdują się w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie dostępnym w zakładce DO POBRANIA.
Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem.

Obowiązujące wzory dokumentów dostępne są na stronie nexoris.pl w zakładce DO POBRANIA

Wersja XML