Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie - oferta Parafii rzymsko – katolickiej pw św. Józefa - Salezjanie

O G Ł O S Z E N I E

Oferta Parafii rzymsko – katolickiej pw św. Józefa - Salezjanie złożona w dniu 8 lipca 2021 roku, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego   i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) na realizację zadania publicznego pn. XXI Międzynarodowy Przemyski Festiwal Salezjańskie Lato.

Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy, jednostka samorządu terytorialnego zamierza zlecić wyżej wymienionemu podmiotowi realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. Oferta złożona przez Parafię rzymsko – katolicką pw. św. Józefa - Salezjanie spełnia warunki określone w art. 19a ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy, a organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego stwierdził celowość realizacji zadania publicznego i przyznać dotację w kwocie  6 500 zł.      

Wobec powyższego ofertę zamieszcza się na okres 7 dni:

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej,
 2. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu,
 3. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 na tablicy ogłoszeń.

Zgodnie z art. 19 a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 poz. 1057 z późn. zm.), każdy
w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty do publicznej wiadomości, może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi można składać: 

 1. pisemnie - w Kancelarii Ogólnej w godzinach urzędowania Urzędu lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Przemyślu, Rynek 1, 37-700 Przemyśl.
 2. drogą elektroniczną na adres e-mailowy:
 3. przez e PUAP na adres  /1srwa0y68c/skrytkaESP

Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zawrze umowę z Parafią rzymsko – katolicką pw. św. Józefa - Salezjanie o wsparcie realizacji w/w zadania publicznego. 

DOCXOgłoszenie - oferta Parafii rzymsko – katolickiej pw św. Józefa - Salezjanie.docx (14,17KB) - wersja dostępna cyfrowo

PDFOgłoszenie - oferta Parafii rzymsko – katolickiej pw św. Józefa - Salezjanie.pdf (345,47KB) - wersja niedostępna cyfrowo

PDFUproszczona oferta realizacji zadania publicznego.pdf (1,32MB) - skan dokumentu, wersja niedostępna cyfrowo

Wersja XML