Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uwaga przedsiębiorcy!

   Z dniem 18 września 2007 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 maja 2007 r. o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych (Dz. U. Nr 127, poz. 880), która wprowadza wymóg uzyskania zezwolenia na tworzenie i działanie wielkopowierzchniowych obiektów handlowych.

   Zezwolenie muszą uzyskać zarówno właściciele funkcjonujących wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, jak i przedsiębiorcy zamierzający utworzyć taki obiekt. Zgodnie z art. 17 cytowanej ustawy, w terminie 30 dni (czyłi do dnia 18 października 2007r.) od dnia wejścia w życie ustawy, przedsiębiorca będący już właścicielem wielkopowierzchniowego obiektu handlowego albo działający w jego imieniu administrator lub zarządca takiego obiektu zobowiązany jest złożyć do Prezydenta Miasta Przemyśla wniosek o wydanie zezwolenia na tworzenie i działanie wielkopowierzchniowych obiektów handlowych.

   Według zapisów ustawy, wielkopowierzchniowy obiekt handlowy, to obiekt handlowy o powierzchni sprzedaży przekraczającej 400 m², w którym prowadzona jest jakakolwiek działalność handlowa. Przez powierzchnię sprzedaży – w myśl ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - należy rozumieć tę część ogólnodostępnej powierzchni obiektu handlowego stanowiącego całość techniczno-użytkową, przeznaczonego do sprzedaży detalicznej, w której odbywa się bezpośrednia sprzedaż towarów (bez wliczania do niej powierzchni usług i gastronomii oraz powierzchni pomocniczej, do której zalicza się powierzchnie magazynów, biur, komunikacji, ekspozycji wystawowej itp.).

   Wydanie zezwolenia dla już istniejącego wielkopowierzchniowego obiektu handlowego jest wolne od opłaty skarbowej.

   Za wydanie zezwolenia dla nowotworzonych obiektów wielkopowierzchniowych ustawodawca przewidział opłatę w wysokości 25 zł za m² powierzchni sprzedaży, nie więcej jednak niż 0,5% deklarowanej wartości inwestycji. Za zmianę zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 50% stawki, którą pobrano z tytułu wydania zezwolenia.
   Tworzenie wielkopowierzchniowych obiektów handlowych bez wymaganego zezwolenia i prowadzenie działalności handlowej w formie wielkopowierzchniowego obiektu handlowego bez zezwolenia lub wbrew jego warunkom, zagrożone jest karą grzywny w wysokości od 10.000 zł do 1.000.000,- zł

 

 

 

   Wniosek można również pobrać w Wydziale Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Przemyślu pok. 1, I p. 

źródło: Wydział Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej UM

DOTWzór wniosku o wydanie zezwolenia na działanie WOH (42,50KB)

Wersja XML