Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie - oferta Przemyskiego Klubu Biegacza

O G Ł O S Z E N I E

 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 poz. 1057 z późn. zm)                                                                                                                                                    

 

W dniu 09.06.2021r. do Urzędu Miejskiego w  Przemyślu wpłynęła w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie           (Dz.U z 2020 poz. 1057 z późn. zm.) uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Przemyski Klub Biegacza. Oferta obejmuje realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i spełnia warunki określone w art. 19 a ust. 1 pkt. 1 i 2  ww. ustawy.

            Prezydent Miasta Przemyśla uznając celowość realizacji zadania publicznego zamierza zlecić Przemyskiemu Klubowi Biegacza, ul. Reymonta 3a/18, 37-700 Przemyśl realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i  upowszechniania kultury fizycznej na zadanie: Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych  pt. „Tropem Wilczym – Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” z pominięciem otwartego konkursu ofert  i przyznać dotację w kwocie 3.000,00  zł.     

            Wobec powyższego ofertę zamieszcza się na okres 7 dni:

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej,
 2. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu,
 3. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 na tablicy ogłoszeń.

            Zgodnie z art. 19 a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2020 poz. 1057 z późn. zm.), każdy w terminie 7 dni   od dnia zamieszczenia oferty do publicznej wiadomości, może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

            Uwagi można składać do dnia  18 czerwca 2021r. (liczy się data wpływu do urzędu):

 1. pisemnie - w Kancelarii Ogólnej w godzinach urzędowania Urzędu lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Przemyślu, Rynek 1, 37-700 Przemyśl.
 2. drogą elektroniczną na adres e-mailowy:
 3. przez e PUAP na adres  /1srwa0y68c/skrytkaESP

z up. Prezydenta Miasta 

Dariusz Łapa

Sekretarz Miasta

 Przemyśl, dnia 11 czerwca 2021r.

DOCOgłoszenie -Przemyski Klub Biegacza.doc - dokument dostępny cyfrowo

PDFPrzemyski Klub Biegacza - ogłoszenie.pdf - wersja niedostępna cyfrowo

PDFPrzemyski Klub Biegacza - oferta.pdf - skan dokumentu, wersja niedostepna cyfrowo

 

Wersja XML