Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Towarzystwo Miłośników Sztuki Sakralnej

PODSTAWOWE INFORMACJE O ORGANIZACJI

Adres: ul. Równa 2, 37-700 Przemyśl
tel./fax 16 670-73-30
e-mail: tms_sacr@wp.pl
www.tms-sacr.eu


Przedstawiciele władz organizacji:
Prezes Anna Sienkiewicz, e-mail: tmss_sacr@wp.pl
Wiceprezes Zofia Bator, e-mail: sztuka.tmss@wp.pl
Wiceprezes Marta Trojanowska, e-mail: nauka.tmss@wp.pl

 

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI
Stowarzyszenie zostało założone dla podejmowanie różnorodnych działań, wspierających rozwój współczesnej sztuki sakralnej oraz ochrony
dawnego dziedzictwa.

Cele statutowe:

Do priorytetowych celów TMSSacr. należy:
• Rozwój badań z zakresu historii i teorii sztuki sakralnej oraz integrowanie różnych środowisk naukowych
• Integrowanie środowisk artystycznych oraz wspieranie twórców współczesnej sztuki sakralnej
• Działalność ekumeniczna na gruncie sztuki sakralnej tradycji wschodniej i zachodniej
• Działalność popularyzatorska w różnych środowiskach
• Promowanie dorobku kulturalnego regionu w zakresie sztuki sakralnej dawnej i współczesnej 

Towarzystwo swoje cele realizuje przez samodzielne podejmowanie działań oraz współpracę z organizacjami, stowarzyszeniami, placówkami, a także instytucjami kulturalnymi, oświatowymi i religijnymi w kraju i za granicą w zakresie:
• organizacji sesji naukowych i popularnonaukowych, sympozjów oraz konferencji
• publikacji o charakterze naukowym i popularnonaukowym
• organizacji imprez artystycznych: plenerów, konkursów, warsztatów, wystaw
• różnorodnych działań na rzecz ochrony zabytków sztuki sakralnej
• organizacji imprez masowych o charakterze popularyzatorskim 

Towarzystwo skupia
• naukowców (z różnych dziedzin)
• artystów (profesjonalnych i nieprofesjonalnych)
• księży i osoby zakonne
• osoby świeckie (różnych zawodów)

 

Ważniejsze przedsięwzięcia:

Dwukrotna edycja Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Sakralnej Pogranicza (2011 i 2013), wydanie dwóch książek, będących pokłosiem festiwali, wystawy, warsztaty ikonograficzne dla dorosłych i dzieci, cykliczne spotkania ze sztuką religijną oraz kwartalne spotkania ze sztuką sakralną.
 

Wersja XML