Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

AOŚ.11 - Wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu

Kogo dotyczy

Obywateli i przedsiębiorców.

Czas realizacji

Załatwianie sprawy zgodnie  z treścią artykułu 35 i 36 Kodeksu postępowania administracyjnego tj. w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

W sprawach szczególnie skomplikowanych termin rozpatrzenia sprawy wynosi 2 miesiące.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek (wzór określa załącznik PB - 11).
 2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora (opłacone zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – jeżeli nowy inwestor działa przez pełnomocnika.
 4. Dokument potwierdzający uiszczenie opłaty skarbowej.
 5. Zgodę dotychczasowego inwestora, który dokonał zgłoszenia

Opłaty

 1. Opłata skarbowa od czynności urzędowej – przeniesienia praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu wynosi 90 zł.
 2. W przypadku składania wniosku przez pełnomocnika należy uiścić opłatę skarbową w kwocie 17zł od każdego stosunku pełnomocnictwa.

 

Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, ul. Wodna 11,
we wpłatomatach (ul. Wodna 11, Rynek 1) lub na konto UM w Przemyślu, którego numer dostępny jest na stronie internetowej bip.przemysl.pl

Tryb odwoławczy

W przypadku wniesienia przez organ sprzeciwu do zgłoszenia w drodze decyzji, przysługuje odwołanie do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Przemyśla w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020. poz. 1333, z późn.zm.)
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1546, z późn.zm.)
 3.  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 256, z późn. zm.)
 4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzorów formularzy wniosków o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych oraz praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 322)

Dane urzędu:

URZĄD MIEJSKI W PRZEMYŚLU

Dane adresowe

UL. Ratuszowa 1 (2 piętro), 37-700 PRZEMYŚL

Numery telefonów

16 675 20 44, 16 675 20 54, 16 675 20 49, 16 675 20 57

Adres email

Uwagi

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r., poz. 1781 z późniejszymi zmianami) Administratorem Danych Osobowych jest Prezydent Miasta Przemyśla, 37-700 Przemyśl, Rynek 1. Dane osobowe strony zbierane są w celu prowadzenia ww. postępowania administracyjnego. Stronie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania.

Strona BIP

bip.przemysl.pl

 

Miejsce składania dokumentów

KANCELARIA OGÓLNA, RYNEK 1, PARTER

37-700 PRZEMYŚL

Dni i godziny

Godziny urzędowania:

Poniedziałek, środa - piątek w godz. 7.30 do 15.30, we wtorki od godz. 7.30 do godz. 16.00

Załączniki:

DOCXWNIOSEK o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu (PB-11).docx

DOCXOŚWIADCZENIE O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE (B-3).docx

Wersja XML