Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkurs na dofinansowanie w 2021 roku zadań z zakresu Programu Sport dla Wszystkich

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie - ze środków pochodzących z budżetu państwa - zadań z zakresu  upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych realizowanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku.

 

Brak opisu obrazka

 

Program „Sport dla Wszystkich” stanowi załącznik do ww. ogłoszenia.

 

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2021, na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych zaplanowano kwotę w łącznej wysokości: 24 000 000 zł. Wysokość dostępnych środków może ulec zmianie w przypadku dokonania zmian w projekcie ustawy budżetowej lub w planie rzeczowo-finansowym w zakresie części 25-kultura fizyczna na dany rok.

W planie rzeczowo-finansowym Ministerstwa Sportu i Turystyki na rok 2018 na realizację zadań w zakresie upowszechniania przeznaczono kwotę 24 000 000 zł.

W planie rzeczowo-finansowym Ministerstwa Sportu i Turystyki na rok 2019 na realizację zadań w zakresie upowszechniania przeznaczono kwotę  24 000 000 zł.

W planie rzeczowo-finansowym Ministerstwa Sportu na rok 2020 na realizację zadań w zakresie upowszechniania przeznaczono kwotę  24 000 000 zł.

 

Brak opisu obrazka

 

1. Zadania realizowane w ramach konkursu

Upowszechnianie sportu w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych;

Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim;

Wspieranie organizowanych w Polsce sportowych przedsięwzięć realizowanych w ramach rządowego programu "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą";

Wspieranie projektów sportu dla wszystkich (poz. 1-3) realizowanych  przez fundacje działające w obszarze kultury fizycznej.

 

2. Zasady przyznawania dotacji:

2.1. O przyznanie dofinansowania na zadania realizowane w ramach konkursu mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, powołane do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej. W szczególności są to podmioty o zasięgu ogólnopolskim, posiadające odpowiednie (ponadregionalne i wojewódzkie) struktury organizacyjne tj. związki stowarzyszeń, stowarzyszenia, fundacje.

2.2. Oferty składane w ramach niniejszego konkursu mogą dotyczyć wyłącznie projektów zadań publicznych w ramach obszarów wymienionych w pkt. 1.

2.3. Składane oferty muszą przewidywać w realizacji planowanego zadania udział finansowych środków własnych lub środków finansowych pochodzących z innych źródeł w wysokości nie mniejszej niż 5% całości kosztów zadania.

Udziału własnego nie można finansować ze środków przekazanych przez Ministerstwo Sportu w ramach innych programów. Środki pochodzące z innych źródeł nie mogą być przeznaczone wyłącznie na koszty pośrednie zadania.

2.4. Zadania zlecone realizowane w ramach Programu muszą mieć charakter niekomercyjny – nie mogą zakładać osiągnięcia dochodu.

 

3. Cele i priorytety konkursu.

3.1. Główne cele:

Zwiększenie aktywności fizycznej społeczeństwa, w różnych grupach społecznych i środowiskowych;

Tworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego, kształtowanie zdrowego stylu życia;

Wspieranie inicjatyw i działań na rzecz rozwoju sportu dla wszystkich, pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie dobrych praktyk na terenie całego kraju;

Promowanie rozwoju sportu dla wszystkich i aktywności fizycznej wszystkich środowisk i grup społecznych;

Promowanie prozdrowotnych, społecznych, wychowawczych i edukacyjnych wartości  sportu;

Edukacja patriotyczna poprzez sport;

Przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym (w tym nadwadze i otyłości), wykluczeniu społecznemu oraz zjawiskom patologii społecznej;

Niwelowanie różnic dotyczących poziomu aktywności fizycznej w różnych środowiskach i grupach społecznych.

 

3.2. Priorytety:

Inicjowanie i stymulowanie aktywności fizycznej w społeczeństwie, w szczególności wśród rodzin, seniorów, dzieci i młodzieży, osób nieaktywnych sportowo, społecznie i zawodowo, osób defaworyzowanych;

Promowanie wolontariatu sportowego oraz rozwijanie poprzez sport aktywnej postawy obywatelskiej służących solidarności międzypokoleniowej i aktywizacji społecznej;

Integrowanie i angażowanie organizacyjne i finansowe jednostek samorządu terytorialnego, oraz innych podmiotów do szerokiej współpracy przy realizacji przedsięwzięć z obszaru sportu powszechnego;

Wspieranie wydarzeń sportowych związanych z upamiętnieniem ważnych wydarzeń historycznych lub osób, które swoją bohaterską postawą i życiem stanowią wzorce dla kolejnych pokoleń.

Szczegółowe cele i priorytety poszczególnych zadań realizowanych w konkursie określono w Programie „Sport dla Wszystkich”, stanowiącym załącznik do ogłoszenia.

 

4. Termin, tryb składania i rozpatrywania ofert

4.1. Ofertę stanowią: formularz główny (oferta), załącznik nr 1- Zakres rzeczowy zadania publicznego, załącznik nr 2 - Plan rzeczowo - finansowy  kosztów  zadania  publicznego, załącznik nr 3 - Plan finansowy  kosztów  pośrednich ze środków Ministerstwa Sportu oraz pozostałe wymagane dokumenty:

skany wydruku komputerowego lub wyciągu aktualnej informacji o Wnioskodawcy wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualny wyciąg z innego rejestru bądź ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej Wnioskodawcy wraz z oświadczeniem osoby reprezentującej wnioskodawcę - upoważnionej do działania i składania oświadczeń woli w jego imieniu, o zgodności tożsamej treści przekazanych dokumentów;

skany statutu wnioskodawcy wraz z oświadczeniem osoby reprezentującej wnioskodawcę - upoważnionej do działania i składania oświadczeń woli w jego imieniu, o zgodności tożsamej treści przekazanych dokumentów;

skany sprawozdania merytorycznego i finansowego z roku poprzedniego, opatrzone podpisami osób uprawnionych/upoważnionych (należy załączyć stosowne upoważnienie) do działania w imieniu wnioskodawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu, wraz z oświadczeniem osoby reprezentującej wnioskodawcę - upoważnionej do działania i składania oświadczeń woli w jego imieniu, o zgodności tożsamej treści przekazanych dokumentów.

 

Skan danego dokumentu powinien być zapisany w jednym pliku w formacie pdf. i odpowiednio nazwany, np. KRS, wyciąg z ewidencji, sprawozdanie merytoryczne, sprawozdanie finansowe.

 

W przypadku ofert dotyczących projektu obejmującego kilka zadań jednostkowych, składających się na jedno duże zadanie, należy sporządzić załączniki nr 2 jednostkowe do każdego zadania jednostkowego oraz jeden załącznik nr 2 zbiorczy, zadania jednostkowe należy również uwzględnić w załączniku nr 1.

4.2. Oferty należy przygotować wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi ofert i wniosków Ministerstwa Sportu AMODIT. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona wyłącznie na formularzach zamieszczonych w systemie elektronicznym AMODIT. Pozostałe wymagane dokumenty (w tym oświadczenia o zgodności tożsamej treści przekazanych dokumentów) muszą być podpisane przez osoby uprawnione/upoważnione (należy załączyć stosowne upoważnienie) do działania w imieniu wnioskodawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu, i w formie skanu przesłane wraz z wnioskiem w systemie AMODIT. Wypełnione formularze należy przesłać drogą elektroniczną w systemie AMODIT.

4.3. Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Ministrem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu a Zleceniobiorcą.

4.4. Oferty należy składać i przesyłać elektronicznie w terminie do 31 grudnia 2020 roku.

4.5. Datą złożenia oferty jest data wysłania elektronicznego w systemie AMODIT (data nie może wykraczać poza termin składania ofert).

4.6. Oferty złożone we wskazanym terminie zostaną rozpatrzone do 18 marca 2021 r.

4.7. Oferty o dofinansowanie złożone po terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym nie będą rozpatrywane.

4.8. Oferty niekompletne, sporządzone na niewłaściwych formularzach nie będą rozpatrywane. Nie będą rozpatrywane również oferty dostarczone w formie papierowej nie przekazane w wersji elektronicznej.

4.9. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do dofinansowania, jak również z przyznaniem dofinansowania we wnioskowanej wysokości.

 

Uwaga: Przedmiotem dofinansowania mogą być objęte wyłącznie przedsięwzięcia zaplanowane w roku kalendarzowym 2021.

 

5. Kryteria stosowane przy rozpatrywaniu ofert:

5.1. Oferty rozpatrywane będą z uwzględnieniem następujących kryteriów:

spełnienie wymogów formalnych;

zgodność zakresu merytorycznego oferty z obszarami zadań i priorytetami określonymi w programie oraz znaczenie projektu dla realizacji zadań państwowych z tego obszaru;

zasięg działania wnioskodawcy oraz stan zasobów kadrowych i rzeczowych, wskazujących na możliwość realizacji zadania;

zakres wykorzystania w realizacji zadania potencjału wolontariuszy;

udział w finansowaniu zadania środków własnych, środków jednostek samorządu terytorialnego, funduszy UE oraz z innych źródeł;

oszczędność i racjonalność kalkulacji kosztów przewidzianych na realizację zadania;

innowacyjność, atrakcyjność oraz możliwość adaptowania i rozszerzania projektu w innych środowiskach.

5.2. Odrzuceniu podlegają oferty zawierające błędy formalne, w szczególności:

niezgodność z zakresem merytorycznym programu;

sporządzone nieprawidłowo, na niewłaściwych formularzach lub niekompletne,

skany dokumentów nieopatrzone podpisem osób uprawnionych/upoważnionych (należy załączyć stosowne upoważnienie) do działania w imieniu wnioskodawcy

i składania oświadczeń woli w jego imieniu;

dotyczące zadań innych niż wymienione w ogłoszeniu;

dotyczące zadań wykraczających poza cele statutowe organizacji;

dotyczące zobowiązań powstałych przed datą złożenia oferty;

złożone przez podmiot nieuprawniony do udziału w konkursie,

zawierające błędy rachunkowe oraz bez własnych środków finansowych lub pochodzących z innych źródeł określonych w warunkach konkursu.

 

6. Wymagane dokumenty:

wypełniony formularz główny (oferta) oraz załączniki nr 1, 2, 2 jednostkowe - w przypadku ofert dotyczących projektu obejmującego kilka zadań jednostkowych, składających się na jedno duże zadanie oraz załącznik nr 3;

skany wydruku komputerowego lub wyciągu aktualnej informacji o Wnioskodawcy wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualny wyciąg z innego rejestru bądź ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej Wnioskodawcy wraz z oświadczeniem osoby reprezentującej wnioskodawcę - upoważnionej do działania i składania oświadczeń woli w jego imieniu, o zgodności tożsamej treści przekazanych dokumentów;

skany statutu wnioskodawcy wraz z oświadczeniem osoby reprezentującej wnioskodawcę - upoważnionej do działania i składania oświadczeń woli w jego imieniu, o zgodności tożsamej treści przekazanych dokumentów;

skany sprawozdania merytorycznego i finansowego z roku poprzedniego, opatrzone podpisami osób uprawnionych/upoważnionych (należy załączyć stosowne upoważnienie) do działania w imieniu wnioskodawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu, wraz z oświadczeniem osoby reprezentującej wnioskodawcę - upoważnionej do działania i składania oświadczeń woli w jego imieniu, o zgodności tożsamej treści przekazanych dokumentów.

 

Wniosek wraz z załącznikami musi być sporządzony wyłącznie na formularzach zamieszczonych w systemie elektronicznym Ministerstwa Sportu. Wypełnioną ofertę należy przesłać wyłącznie elektronicznie.

Skan danego dokumentu powinien być zapisany w jednym pliku w formacie pdf. i odpowiednio nazwany, np. KRS, wyciąg z ewidencji, sprawozdanie merytoryczne, sprawozdanie finansowe.

 

Oceny i wyboru ofert dokonuje Departament Sportu dla Wszystkich poprzez powołaną przez Ministra Komisję oceniającą, która przedstawia propozycje dofinansowania do akceptacji Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu lista podmiotów, którym przyznano dofinansowanie, zostanie przedstawiona w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Ministerstwa Sportu www.gov.pl/sport., oraz w siedzibie Ministerstwa Sportu.

Ponadto, informacja o przyznanym dofinansowaniu zostanie przesłana w systemie AMODIT.

 

 

Podstawa prawna:

Wnioskodawcy, których oferty zostaną zakwalifikowane do realizacji i otrzymają dofinansowanie, zobowiązani są wykonywać powierzone im zadania zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem i w oparciu o zasady ustalone w drodze umowy z Ministerstwem Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu, w szczególności, zgodnie z przepisami:

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057).

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.  z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. ¬– Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.).

Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).


Pytania i wątpliwości można zgłaszać pod numerami telefonu 022 2447 323, 2447 356, 2447 303 lub 2443 215.


PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z WSZYSTKIMI ZAPISAMI OGŁOSZENIA ORAZ PROGRAMU (Stanowiącego załącznik do ogłoszenia) I ZGODNIE Z ICH TREŚCIĄ DOPEŁNIENIE WSZYSTKICH WYMOGÓW FORMALNYCH

  

Wymogi formalne (komentarz):

Oferta i załączniki powinny być wypełnione w sposób kompletny tzn. wszystkie wymagane pola. W ofercie należy uwzględnić te wszystkie informacje, które wskazują na celowość i zasadność umieszczenia środków finansowych w poszczególnych pozycjach planu finansowego. Szczególnie dotyczy to opisu zadania.

Koszty pośrednie MSport mogą stanowić do 10% wysokości kosztów bezpośrednich MSport.

Koszty bezpośrednie MSport przeznaczone na sprzęt sportowy niezbędny do realizacji zadania mogą stanowić do 10% kosztów bezpośrednich MSport.

Koszty bezpośrednie MSport przeznaczone na zakup lub produkcję materiałów promocyjnych, w tym w szczególności: banerów, koszulek, plakatów, gadżetów (bez nagród i ubiorów) mogą stanowić do 10% kosztów bezpośrednich MSport.

Realizowane zadania mogą być organizowane wyłącznie na terenie Polski.

Skany określonych dokumentów muszą zawierać również oświadczenie osoby reprezentującej wnioskodawcę – upoważnionej do działania i składania oświadczeń woli w jego imieniu, o zgodności tożsamej treści przekazanych dokumentów. Skany pozbawione ww. poświadczenia nie będą uwzględniane.

Skan danego dokumentu powinien być zapisany w jednym pliku w formacie pdf. i odpowiednio nazwany, np. KRS, wyciąg z ewidencji, sprawozdanie merytoryczne, sprawozdanie finansowe.

Zapis w statucie „upoważnione osoby" oznacza konieczność załączenia do oferty skanu stosownego upoważnienia dla osób podpisujących dokumenty oferty.

Braki formalne, w szczególności brak wymaganych dokumentów lub sporządzenie ich na niewłaściwych formularzach, skutkują odrzuceniem wniosku konkursowego.

 

Udział finansowych środków pochodzących z innych źródeł w wysokości co najmniej 5% całości kosztów realizacji zadania stanowić może:

► wkład osobowy - prace społeczne członków organizacji i świadczenia wolontariuszy planowane do zaangażowania w realizację zadania publicznego (na podstawie stosownego porozumienia z wyceną świadczenia);

► wkład rzeczowy, np.: nieruchomości, infrastruktura sportowa, środki transportu, maszyny, i urządzenia. Zasobem rzeczowym może być również zasób udostępniony, względnie usługa świadczona na rzecz tej organizacji przez inny podmiot nieodpłatnie (np. usługa transportowa, hotelowa, poligraficzna, itp.) planowana do wykorzystania w realizacji zadania publicznego (na podstawie stosownej umowy z określeniem kwoty usługi).

 

Ze środków MSport, nie można dofinansować jako obsługa zadania, kosztów w zakresie:

 

DO POBRANIA:

PDFPROGRAM_SPORT_dla_WSZYSTKICH_2021.pdf

 

Brak opisu obrazka

fot. pixabay.com

Wersja XML