Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Grant na dodatkowe wynagrodzenie dla pielęgniarek w DPS-ie

21 października 2020 r. została podpisana umowa pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia – Podkarpackim Oddziałem Wojewódzkim w Rzeszowie oraz Gminą Miejską Przemyśl reprezentowaną przez Zastępcę Prezydenta Miasta Bogusława Świeżego – o przyznanie grantu w ramach projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”.

Celem projektu jest ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia epidemii COVID-19 wśród pacjentów i pensjonariuszy oraz personelu zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów oraz Domów Pomocy Społecznej.

Brak opisu obrazka

Grantobiorcą jest Miejski Dom Pomocy Społecznej w Przemyślu ul. Wysockiego 99, który w ramach projektu otrzymał wsparcie w zakresie dodatkowego wynagrodzenia dla pielęgniarek zatrudnionych w DPS oraz zakupu środków ochrony osobistej.

Łączna wartość przyznanego dofinansowania to 119 480,30 zł.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

tekst: Marta Maj-Urban Wydział Spraw Społecznych

zdjęcie: mdps.przemysl.pl

Wersja XML