Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Środa Wielkopolska - monitoring wodociągów

Projekt został zrealizowany przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Środzie Wielkopolskiej w ciągu 12 miesięcy. Zidentyfikowany problem to niedokładny system monitoringu zużycia wody oraz awarii. Podczas realizacji projektu wykorzystano technologię GSM - wodomierze i nakładki z kartami SIM. Dzięki jego realizacji zmniejszono straty wody o 18%, a deficyty wody zmniejszyły się o 12%.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Środzie Wielkopolskiej zainstalowało w 2011 roku u 1100 odbiorców nowoczesne wodomierze, umożliwiające bieżące monitorowanie wody oraz zdalne przekazywanie informacji do centrali poprzez sieć GSM, co wyeliminowało kosztowną i czasochłonną konieczność zbierania indywidulanych odczytów z wodomierzy (przychody wzrosły o 11% już pierwszych miesiącach od instalacji).

Brak opisu obrazka

Dodatkowo, inteligentny system pomiaru wody znacznie ograniczył straty wynikające z nieopomiarowanego poboru wody, poprzez dokładniejsze monitorowanie gospodarki wodnej (straty wody ogółem spadły o 18%). System umożliwił również skuteczniejsze wykrywanie i usuwanie awarii czy nieszczelności oraz zwiększył bezpieczeństwo sanitarne i zdrowotne poprzez skuteczniejszą egzekucję wymogów instalowania antyskażeniowych zaworów zwrotnych.

Korzystny z punktu widzenia MPECWiK jest też model rozliczenia za kupioną usługę. Oferenci systemu pobierają opłatę abonamentową od każdego zainstalowanego wodomierza, na którą składają się płatność za obsługę systemu, koszt wodomierza z nakładką oraz opłata za usługi komórkowej transmisji danych z urządzenia do centralnego serwera. Dzięki temu przedsiębiorstwo uniknęło wysokich kosztów instalacyjnych, które stanowiłyby pokaźną kwotę w rocznym budżecie i uniemożliwiłyby dalszy rozwój.

źródło informacji i zdjęcia: pfrdlamiast.pl

Wersja XML