Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Niech Plac Rybi się ożywi! Za nami warsztat przyszłościowy – Podsumowanie.

Warsztat przyszłościowy był kolejną z technik przewidzianych w procesie pogłębionych konsultacji społecznych jakie prowadzi Biuro Rozwoju Miasta Przemyśla. Konsultacje są wynikiem udziału miasta Przemyśla w projekcie "Szkoła świadomego planowania przestrzennego 2.0", dzięki któremu pozyskano fundusze na ich przeprowadzenie.

W warsztacie brało udział 25 osób, w tym: mieszkańcy miasta, Miejski Konserwator Zabytków, przedstawiciel Zarządu Dróg Miejskich w Przemyślu, przedstawiciele Stowarzyszenia MOST, przedsiębiorcy oraz liczna grupa młodzieży z II LO w Przemyślu wraz z nauczycielem.

 

Zdjęcie z warsztatów

 

Głównym celem przeprowadzonej techniki było wypracowanie wspólnej, możliwie akceptowalnej wizji obszaru Placu Rybiego, który poddany jest procesowi planowania przestrzennego. W trakcie warsztatu uczestnicy przechodzili przez cztery fazy: przygotowawczą, krytyki, utopii i realizacji.

Wybrane do rozważenia zagadnienia sformułowane zostały na podstawie kryteriów oceny miejsca według Project for Public Spaces (PPS), światowej organizacji zajmującej się doradztwem w zakresie tworzenia i utrzymywania przestrzeni publicznych budujących silne społeczności.

 

Zdjęcie z warsztatów

 

Uczestnicy pracowali w czterech grupach, zgodnie z Diagramem Miejsca (PPS), nad czterema zakresami: 1. grupa - wartość społeczna, 2. grupa - funkcje i działania, 3. grupa - dostępność i połączenia, 4. grupa - komfort i wizerunek.

 

Fiszki z warsztatów

 

W fazie krytyki uczestnicy skupili się na negatywnych aspektach omawianego zagadnienia: słabych stronach, problemach, błędach, które dostrzegają na terenie Placu Rybiego i które wymagają poprawienia.

 

Zdiagnozowano główne  problemy powtarzające się we wszystkich  analizowanych zakresach:

 

W kolejne fazie utopii tworzyli idealną wizję, która rozwiązałaby wszystkie zasygnalizowane wcześniej negatywne aspekty, bez ograniczeń wyobraźni i kreatywności.

 

Zdiagnozowane we wcześniejszej fazie problemy mogłyby zostać rozwiązane przez:

 

W ostatniej fazie realizacji przekształcono wcześniej stworzone wizje w propozycje konkretnych działań, uwzględniając dostępne zasoby, możliwości prawne i potrzeby.

Wybrano z fazy utopii rozwiązania, które są najistotniejsze, możliwe do zrealizowania i mogłyby pozytywnie zmienić i ożywić  przestrzeń Placu Rybiego:

 

 

Wyniki analizowanych uwag wykazują konsekwencję w odniesieniu do głównych preferencji mieszkańców dotyczących sposobu zagospodarowania Placu Rybiego jakie zdefiniowano w punkcie konsultacyjnym, podczas spaceru badawczego oraz modelu 3D wraz z ankietą.

 

Makieta Rybiego Placu

 

Kolejny raz potwierdzono potrzebę realizacji parkingu (podziemnego, wielopoziomowego, ewentualnie uwzględniając zróżnicowanie wysokości terenu podziemnego z częścią kondygnacji naziemnej). Równie istotną kwestią jest stworzenie wielofunkcyjnej przestrzeni publicznej, będącej miejscem różnorodnych wydarzeń. Ważnym zagadnieniem jest  urządzenie dobrze skomponowanej zieleni z miejscami do  odpoczynku z atrakcyjną małą architekturą, oddzielonych akustycznie od uciążliwych ulic. Powtórzyła się propozycja lokalizacji nowej zabudowy z funkcją usługową: gastronomiczną, kulturalną,  biznesową, artystyczną itp. Istotne są również kwestie dotyczące segregacji ruchu pieszego i kołowego, wyeksponowania i udostępnienia schronu przeciwlotniczego oraz zaznaczenia wartości historycznej miejsca.

 

Pomysły, wnioski i uwagi będą uwzględnione w pracach projektowych oraz bezpośrednio wpłyną na wybór rozwiązań funkcjonalno przestrzennych na terenie objętym planem.

 

 

 

Dziękujemy wszystkim za udział w zakończonym I etapie konsultacji.

I etap obejmował: punkt konsultacyjny, spacer badawczy, interaktywny model 3d wraz z ankietą, warsztat przyszłościowy.

 

 

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE OTWARTE W II ETAPIE KONSULTACJI

 

 

 

Loga organizatorów

Wersja XML