Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Prezydent Miasta Przemyśla ogłaszc kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału w działkach nr 153/2 i nr 1374 obręb 0004 Korytniki gm. Krasiczyn.

PREZYDENT
MIASTA PRZEMYŚLA

MK.6840.57.2017                                                                           Przemyśl, dnia 27.08.2020 r.

 

Prezydent Miasta Przemyśla
ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż udziału, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Przemyśl
wynoszącego 1/8 niewydzieloną część w nieruchomości oznaczonej jako
działka nr 153/2 i działka nr 1374 w obrębie 0004 Korytniki

 

1. W przetargu mogą brać udział:
Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.
Osoby prawne i inne podmioty - przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).

2. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Udział, stanowiący własność Gminy Miejskiej Przemyśl, wynoszący 1/8 niewydzieloną część w nieruchomości oznaczonej jako:
Numer ewidencyjny działki:    153/2
Powierzchnia działki:               0,0986 ha
Numer ewidencyjny działki:    1374
Powierzchnia działki:               0,0800 ha
Obręb:                                       0004 Korytniki
Księga wieczysta nr:               PR1P/00101645/1

Nieruchomość stanowi współwłasność Gminy Miejskiej Przemyśl w udziale wynoszącym 1/8 niewydzielonej części.

3. Adres: Korytniki, gm. Krasiczyn, woj. podkarpackie,

4. Opis, przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości:
Nieruchomość jest niezabudowana, nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krasiczyn (Uchwała nr 169/XIX/01 Rady Gminy Krasiczyn z dnia 25 kwietnia 2001 r., zmieniona Uchwałą nr 252/XXXII/09 Rady Gminy Krasiczyn z dnia 29 grudnia 2009 r.) nieruchomość objęta jest konturem „M1” – o wskazaniu „tereny istniejącej zabudowy osiedleńczej, realizowanej głównie po 1945 r. w zgodzie z planami zagospodarowania przestrzennego, wskazane do uzupełnienia zabudowy, objętej strefą „B” ochrony zachowanych elementów zabytkowych.
Według operatu ewidencji gruntów i budynków powiatu Przemyskiego w skład działki nr 153/2 w obrębie 0004 Korytniki wchodzi użytek gruntowy o symbolu „PsIV” – pastwiska trwałe, natomiast w skład działki nr 1374 w obrębie 0004 Korytniki wchodzi użytek gruntowy o symbolu „RIIIb” – grunty orne.

5. Cena wywoławcza udziału wynoszącego 1/8 niewydzieloną część nieruchomości: 3 300,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące trzysta 00/100) brutto (podatek VAT zwolniony).

6. Obciążenia nieruchomości i zobowiązania: W dziale III księgi wieczystej nr PR1P/00101645/1 ujawniony jest wpis:
Ograniczone prawo rzeczowe: Prawo bezpłatnego użytkowania działki dz. 153/2 i 1374 – łącznej pow. 19 ary, dożywotnia.

7. Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zorganizowane zostały przetargi ustne nieograniczone w dniach 10.04.2019 r., 5.06.2019 r., 7.08.2019 r., 25.09.2019 r., 20.11.2019 r., 19.02.2020 r., 29.04.2020 r., 24.06.2020 r. i 12.08.2020 r., które zakończyły się wynikiem negatywnym.

8. Kolejny przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 7 października 2020 r. (środa) o godzinie 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).

9. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium w kwocie 350,00 zł (słownie złotych: trzysta pięćdziesiąt 00/100) brutto. Wadium może być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Wodna 11 lub na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, z zaznaczeniem „Przetarg – działki nr 153/2 i nr 1374 obręb 0004 Korytniki”. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 29 września 2020 r.

10. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

11. Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

12. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany do zapłaty ceny nabycia nieruchomości ustalonej w wyniku przetargu, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność, na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr 89 1560 0013 2787 7120 6000 0003. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

13. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 12 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.

14. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca. Geodezyjne okazanie granic działek następuje na wniosek i koszt nabywcy.

15. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

15. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl, http://www.przemysl.pl.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Bogusław Świeży
Zastępca Prezydenta

Wersja XML