Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Weryfikacja projektów do BO potrwa dłużej

Ze względu na bardzo dużą liczbę projektów złożonych do Budżetu Obywatelskiego Miasta Przemyśla na 2021 rok, zmuszeni jesteśmy wydłużyć czas przewidziany na ich ocenę przez powołaną przez Prezydenta Miasta komisję. Potrwa ona tydzień dłużej niż planowaliśmy, do 6 września. Właśnie ukazało się Zarządzenie nr 340/2020 Prezydenta Miasta Przemyśla, które koryguje dotychczasowy harmonogram poszczególnych działań związanych z przeprowadzeniem Budżetu Obywatelskiego Miasta Przemyśla na 2021 rok.

Trwają intensywne prace komisji, która weryfikuje 102 wnioski  z propozycjami do BO, które wpłynęły do Urzędu Miejskiego w Przemyślu. Aby móc je rzetelnie ocenić konieczne jest wydłużenie terminu oceny. Listę projektów dopuszczonych do głosowania poznamy więc 8 września, a do 14 września będzie trwało składanie ewentualnych odwołań. Kolejny tydzień, do 21 września, pozostawiamy na ich rozpatrzenie. Zgodnie z tym harmonogramem głosowanie zacznie się 22 września i potrwa do 11 października.

Zarządzenie Nr 285/2020 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 20-07-2020 w sprawie harmonogramu poszczególnych działań związanych z przeprowadzeniem Budżetu Obywatelskiego Miasta Przemyśla 2021

Działając na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz.713 t.j.) oraz § 6 Uchwały Nr 65/2020 Rady Miejskiej w Przemyślu z 1 lipca 2020r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Przemyśla.

zarządzam co następuje:

§ 1. Ustala się harmonogram poszczególnych działań związanych z przeprowadzeniem Budżetu Obywatelskiego Miasta Przemyśla 2021:

1. Zgłaszanie projektów do BO2021 od 29.07.2020 r. do 16.08.2020 r.
2. Weryfikacja zgłoszonych projektów od 17.08.2020 r. do 31.08.2020 r.
3. Sporządzenie listy projektów dopuszczonych do głosowania 01.09.2020 r.
4. Składanie odwołania w przypadku niedopuszczenia projektu do głosowania i ich rozpatrzenie

od 01.09.2020 r. do 07.09.2020 r. - składanie odwołania

od 08.09.2020 r. do 14.09.2020 r. - rozpatrzenie odwołania

5. Głosowanie od 15.09.2020 r. do 04.10.2020 r.
6. Ogłoszenie wyników głosowania 07.10.2020 r.

 

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Biura Prezydenta Miasta.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie mocą obowiązującą od 29 lipca 2020 r.PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA

Wojciech Bakun

Wersja XML