Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie ostatecznych wyników konkursu ofert na realizację zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Przemyślu na 2020r.

Ostateczne wyniki konkursu dostępne są:

W przypadku przyznania środków finansowych podmiot zobowiązany jest w terminie 3 dni – licząc od dnia następującego po dniu ogłoszenia ostatecznych wyników konkursu – dostarczyć wszystkie niezbędne dokumenty potrzebne do zawarcia umowy:

  1. oświadczenie o przyjęciu środków finansowych,
  2. zaktualizowany harmonogram i kosztorys realizacji zadania, stanowiące załączniki do umowy (przed podpisaniem umowy powinny być one zaktualizowane stosownie do przyznanych środków finansowych, prawidłowo wypełnione na właściwym druku oferty),
  3. potwierdzenie aktualnych danych podmiotu zawartych w ofercie, niezbędnych do przygotowania umowy.

Wszystkie wyżej wymienione dokumenty powinny być podpisane przez osoby uprawnione zgodnie ze statutem i KRS lub innym właściwym rejestrem lub ewidencją i opatrzone pieczęcią imienną.

Nieprzedłożenie w terminie dokumentów, o których wyżej mowa skutkuje niepodpisaniem umowy.

PDFOstateczne wynki konkursu ofert - SKAN.pdf
PDFOstateczne wynki konkursu ofert.pdf
 

Wersja XML