Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza konkurs ofert na realizację zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Przemyślu na 2020 rok

Prezydent Miasta Przemyśla działając na podstawie  art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym  (Dz. U. z 2019r., poz. 2365 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert na realizację zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Przemyślu na 2020 rok i zaprasza do składania ofert.

 

Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Przemyślu ul. Rynek 1, w Kancelarii Ogólnej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.06.2020 roku do godz. 15.30 lub nadesłać drogą pocztową na ww. adres (o terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu).

 

Oferta, która wpłynie po ww. terminie, nie będzie objęta procedurą konkursową.

Oferta musi zostać złożona na wzorze oferty stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia  nr 239/2020 Prezydenta Miasta  Przemyśla z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Przemyślu na 2020 rok. Opracowana powinna być techniką komputerową, złożona w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być opisana z oznaczeniem nazwy i adresu oferenta wraz z podaniem  rodzaju i tytułu zadania przewidzianego do realizacji.

Oferta musi być kompletna (wszystkie pola wymaganego formularza muszą być wypełnione prawidłowo, skreślone niepotrzebne sformułowania oznaczone gwiazdką, wyczerpująco podane wszystkie informacje), zawierać wszystkie wymagane załączniki.

Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione zgodnie ze statutem i Krajowym Rejestrem Sądowym (KRS) lub innym właściwym rejestrem lub ewidencją i opatrzona pieczęcią imienną.

Wszystkie kopie dokumentów załączone do oferty muszą być potwierdzone na każdej stronie za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu i składania oświadczeń woli w jego imieniu (zgodnie ze statutem i KRS lub innym właściwym rejestrem lub ewidencją).

 

Nie dopuszcza się składania przez jeden podmiot kilku ofert na zadanie objęte niniejszym konkursem.

 

Konkurs zostanie rozstrzygnięty również wtedy, gdy na określone w ogłoszeniu zadanie wpłynie tylko jedna oferta.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Przemyślu pod nr  tel. 16 675 20 48.

PDFZarządzenie Nr 239/2020 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 23 czerwca 2020r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Przemyślu na 2020r.
PDFZałącznik nr 1 - Ogłoszenie
PDFZałącznik nr 2 - Oferta
PDFZałącznik nr 3 - Oświadczenie
PDFZałącznik nr 4 - Sprawozdanie końcowe
PDFZałącznik nr 5 - Harmonogram
PDFZałącznik nr 6 - Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

DOCXZalącznik Nr 2 - Wzór oferty.docx
DOCXZalącznik Nr 3 - Oświadczenie oferenta.docx
DOCXZalącznik Nr 4 - Wzór oświadczenia.docx
DOCXZalącznik Nr 5 - Harmonogram.docx
DOCXZalącznik Nr 6 - Klauzula informacyjna.docx
DOCXWytyczne GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku dzieci i mlodzieży.docx
PDFWytyczne GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku dzieci i mlodzieży.pdf
 

 

zdjęcie główne: Free-Photos z Pixabay

Wersja XML