Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przemyślanin rektorem Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie

Przemyślanin, prof. dr hab. Klaudiusz Baran – wirtuoz akordeonu, bandoneonista oraz profesor sztuk muzycznych, artysta wyjątkowy. Od czterech lat JM Rektor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Początkiem czerwca br. został ponownie wybrany na rektora najstarszej i największej uczelni muzycznej w Polsce, a także jednej z najstarszych akademii w Europie.

 

Serdecznie gratulujemy Jego Magnificencji zaufania, jakim obdarzyła Go społeczność uniwersytecka. Jesteśmy pewni, że wybór tak zacnego przemyślanina do kierowania przez kolejne lata jego ukochaną Alma Mater, był najlepszym z wyborów. Jesteśmy dumni, że nasze ukochane Królewskie Miasto może poszczycić się tak wielkimi znakomitościami.

 

Składamy też serdeczne gratulacje dla uczelnianej społeczności. Jesteście pod najlepszymi skrzydłami.

Jak mawiał wielki, grecki filozof – „Muzyka to dusza wszechświata, skrzydła umysłu, lot wyobraźni i wszelkie życie” – nie zapominajcie o tym! Bez Was nie byłoby muzyki, bez niej – nie byłoby nas…

                                   

Wojciech Bakun

Prezydent Miasta Przemyśla

 

 

  tekst: Agata Czereba, zdjęcia: klaudiuszbaran.com

 

Kaludiusz Baran – ur. 17 stycznia 1971 roku w Przemyślu. Absolwent Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Artura Malawskiego w Przemyślu. W 1995 roku ukoń­czył Akademię Muzyczną im. Fryderyka Chopina w Warszawie w kla­sie prof. Jerzego Jurka. Jako sty­pen­dy­sta rzą­du fran­cu­skie­go kon­ty­nu­ował stu­dia w Conservatoire Paul Dukas w Paryżu w kla­sie prof. Maksa Bonnay’a.

Jest lau­re­atem m.in. I nagro­dy w Ogólnopolskim Konkursie Akordeonowym w Katowice w 1993 r., I nagro­dy w Międzynarodowym Konkursie Akordeonowym w Castelfidardo (Włochy) w 1997 r., I nagro­dy w Międzynarodowym Konkursie Akordeonowym w Paryż w 1997 r.

Uczestniczył w wie­lu festi­wa­lach m.in. Festiwalu „Warszawska Jesień”, „Koncercie Roku” w gale­rii Porczyńskich w Warszawie, Bydgoskim Festiwalu Laureatów Konkursów Muzycznych, „Forum Lutosławskiego” w Filharmonii Narodowej w Warszawie, Festiwalu Muzyki Współczesnej „Musica Polonica Nova” we Wrocławiu, Festiwalu „Musica Moderna” w Łodzi, Festiwalu Muzyki Akordeonowej w Kragujevcu (Serbia), „Bajan i baja­ni­ści” w Moskwie, „Brawo Maestro” w Kąśnej Dolnej, „Skrzyżowanie Kultur” w Warszawie, „Dialogu Czterech Kultur” w  w Łodzi, „EXPO 2008” w Saragossie, Festiwalu Muzyki Akordeonowej w Petersburgu, „Sezonie Kultury Polskiej” w Rosji, „Tango Festival y Mundial de Baile” w Buenos Aires i wie­lu innych.

Jako soli­sta współ­pra­co­wał z orkie­stra­mi więk­szo­ści pol­skich fil­har­mo­nii, m.in.: NOSPR, Orkiestra Polskiego Radia „Amadeus”, Sinfonietta Cracovia, Polska Orkiestra Radiowa, Orkiestra AUKSO, „Capella Bydgostiensis”, Camerata Academia, „Vratislavia”. Dresdner Philharmoniker, Philharmonie Meinengen i sze­re­giem innych, pod batu­tą takich dyry­gen­tów jak: Agnieszka Duczmal, Hector Guzman, Zsolt Hamar, Reinbert de Leeuw, Jerzy Maksymiuk, Jiři Malat, Charles Olivieri-Munroe, Michał Nesterowicz, Reinhard Petersen, Daniel Raiskin, Mirosław Skoryk. Stefanos Tsialis, Krzysztof Urbański. Lucas Vis, Tadeusz Wojciechowski, Ryszard Zimak.

Wspólnie kon­cer­to­wał z taki­mi arty­sta­mi jak: Roby Lakatos, Ivan Monighetti, Julius Berger, Susana Moncayo von Hase, Krzysztof Jakowicz, Konstanty Andrzej Kulka, Tomasz Strahl, Andrzej Bauer, Michał Nagy, Vadim Brodski, Waldemar Malicki, Paweł Gusnar, Royal String Quartet i in.

W mar­cu 2009 roku miał oka­zję, w ramach „Amber Road Festiwal” w Kaliszu wspól­nie z nie­miec­kim wio­lon­cze­li­stą Juliusem Bergerem i Orkiestrą Filharmonii Kaliskiej pod dyrek­cją Adama Klocka wyko­nać kom­po­zy­cję Sofii Gubaiduliny Sieben Worte w obec­no­ści i z udzia­łem kom­po­zy­tor­ki.

Jest człon­kiem i zało­ży­cie­lem takich zespo­łów jak: Tangata Quintet, z któ­rym dwu­krot­nie był nomi­no­wa­ny do Nagrody Fryderyk (2004, 2005), Machina del Tango i DesOrient.

Występuje solo, w zespo­łach kame­ral­nych jak i z towa­rzy­sze­niem orkiestr sym­fo­nicz­nych w Polsce, jak i poza gra­ni­ca­mi kra­ju — we Francji, Włoszech, Austrii, Ukrainie, Rosji, Hiszpanii, Czechach, Niemczech, Białorusi, Luksemburgu, Serbii, Słowacji, Litwie, Estonii, Wielkiej Brytanii, Norwegii, Chinach, Szwajcarii i Argentynie.

Jest zapra­sza­ny jako wykła­dow­ca na mię­dzy­na­ro­do­we kur­sy inter­pre­ta­cji muzycz­nej (Polska, Francja, Serbia) i juror kon­kur­sów kra­jo­wych i mię­dzy­na­ro­do­wych (Polska, Włochy, Słowacja, Serbia).

W 2003 roku uka­za­ła się jego pły­ta nagra­na dla wytwór­ni SonyClassical z solo­wy­mi i kame­ral­ny­mi dzie­ła­mi Astora Piazzolli, któ­ra otrzy­ma­ła nagro­dę Akademii Fonograficznej Fryderyk 2003 w kate­go­rii „Najlepszy album — muzy­ka kame­ral­na”.

Dokonał licz­nych nagrań dla Polskiego Radia i Telewizji, a tak­że muzy­ki fil­mo­wej, teatral­nej i roz­ryw­ko­wej.

Jego stu­den­ci ponad 50 razy byli nagra­dza­ni na mię­dzy­na­ro­do­wych i ogól­no­pol­skich kon­kur­sach akor­de­ono­wych i inter­dy­scy­pli­nar­nych w kate­go­riach solo­wych i kame­ral­nych.

Jest zatrud­nio­ny w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie na sta­no­wi­sku pro­fe­so­ra, gdzie w latach 2002–2005 peł­nił obo­wiąz­ki kie­row­ni­ka Międzyuczelnianej Katedry Akordeonistyki, od 2008 roku funk­cję Prodziekana, a od 2011 roku był Dziekanem Wydziału Instrumentalnego, od roku 2012 jest kie­row­ni­kiem Międzyuczelnianej Katedry Akordeonistyki.

Profesor Klaudiusz Baran w kaden­cji 2012–2016 peł­nił funk­cję pro­rek­to­ra ds. arty­stycz­nych. W wybo­rach 2016 został wybra­ny rek­to­rem Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina.

Odznaczony Brązowym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. (źródło: https://www.chopin.edu.pl/)

 

Brak opisu obrazka

Zdjęcia: www.klaudiuszbaran.com

Tekst: Agata Czereba

Wersja XML