Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kontakt elektroniczny w sprawie rejestracji pojazdu

Do naszego Urzędu napływa wiele pytań dotyczących możliwości załatwiania spraw drogą elektroniczną. Poza znaną już większości mieszkańców platformą ePUAP, gdzie katalog usług jest stale poszerzany, przypominamy o możliwości skorzystania z innej platformy - Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, dzięki której możecie Państwo załatwić część spraw związanych z rejestracją pojazdu, rejestracją czasową lub wyrejestrowaniem pojazdu.

 

Elektroniczny wniosek o rejestrację pojazdu, rejestrację czasową
lub o wyrejestrowanie pojazdu

Do złożenia wniosku elektronicznego niezbędne jest założenie konta na elektronicznej Skrzynce Podawczej systemów Pojazd i Kierowca.

Wniosek składany jest za pośrednictwem platformy www.esp.pwpw.pl

Brak opisu obrazka

Szczegółowy opis zakresu i warunków korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej Systemu Pojazd i Kierowca znajduje się na stronie: https://www.esp.pwpw.pl/Account/Help

Wypełniony formularz wniosku elektronicznego powinien być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym, zgodnie z przepisami o podpisie elektronicznym.

Do wniosku właściciel pojazdu dołącza, w formacie i zgodnie z wymaganiami zeskanowane dokumenty, wraz z załączonym potwierdzeniem elektronicznym dokonania przelewu wymaganych opłat albo zeskanowanym dowodem wpłaty tych opłat. Dopuszcza się załączanie zdjęć tablic rejestracyjnych wykonanych techniką cyfrową

Zalecane parametry dla załączników do wniosków przesyłanych przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Systemu Pojazd i Kierowca:

Zalecane parametry w przypadku wysyłania skanów dokumentów to:

Przebieg procedury po otrzymaniu wniosku zweryfikowanego pozytywnie, złożonego drogą elektroniczną

Organ rejestrujący przyjmuje wnioski o rejestrację przekazywane drogą elektroniczną na warunkach określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U.2019.2130 t. j.)

Rejestracja pojazdu

1.Organ rejestrujący wzywa właściciela pojazdu drogą elektroniczną, wysyłając wezwanie na adres internetowy, z którego otrzymał wniosek, do przekazania do tego organu oryginałów wymaganych dokumentów* oraz tablic (tablicy) rejestracyjnych, jeżeli jest to wymagane – informując i wyznaczając właścicielowi pojazdu termin przekazania tych dokumentów i tablic (tablicy) rejestracyjnych, oraz odbioru w tym organie pozwolenia czasowego, zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej.

2.Przekazanie przez właściciela pojazdu do organu oryginałów wymaganych dokumentów* oraz tablic (tablicy) rejestracyjnych może być dokonane pocztą za potwierdzeniem odbioru lub przesyłką kurierską za zwrotnym pokwitowaniem odbioru, na koszt właściciela pojazdu. Po ich otrzymaniu i zweryfikowaniu organ rejestrujący może, po uzgodnieniu drogą elektroniczną z właścicielem pojazdu, przesłać pozwolenie czasowe, zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne, nalepkę kontrolną i decyzję o czasowej rejestracji pojazdu – pocztą za potwierdzeniem odbioru, na koszt właściciela pojazdu.

3.Organ rejestrujący wzywa właściciela pojazdu drogą elektroniczną do odbioru w tym organie dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu i decyzji o rejestracji pojazdu albo po uzgodnieniu z właścicielem pojazdu drogą elektroniczną przesyła te dokumenty pocztą za potwierdzeniem odbioru, na koszt właściciela pojazdu. Organ rejestrujący wydaje te dokumenty po dokonaniu przez właściciela pojazdu zwrotu do organu pozwolenia czasowego lub po otrzymaniu pozwolenia czasowego pocztą za potwierdzeniem odbioru lub przesyłką kurierską za zwrotnym pokwitowaniem odbioru, na koszt właściciela pojazdu.

Rejestracja czasowa pojazdu (o której mowa w art. 74 ust. 2 pkt 2 ustawy)

1.Organ rejestrujący wzywa właściciela pojazdu drogą elektroniczną, wysyłając wezwanie na adres internetowy, z którego otrzymał wniosek, do przekazania do tego organu oryginałów wymaganych dokumentów* oraz tablic (tablicy) rejestracyjnych, jeżeli jest to wymagane – informując i wyznaczając właścicielowi pojazdu termin przekazania tych dokumentów i tablic (tablicy) rejestracyjnych, oraz odbioru w tym organie pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tymczasowych tablic (tablicy) rejestracyjnych.

2.Przekazanie przez właściciela pojazdu do organu oryginałów wymaganych dokumentów* i tablic (tablicy) rejestracyjnych może być dokonane pocztą za potwierdzeniem odbioru lub przesyłką kurierską za zwrotnym pokwitowaniem odbioru, na koszt właściciela pojazdu. Po ich otrzymaniu i zweryfikowaniu organ rejestrujący może, po uzgodnieniu drogą elektroniczną z właścicielem pojazdu, przesłać pozwolenie czasowe, zalegalizowane tymczasowe tablice (tablicę) rejestracyjne, nalepkę kontrolną oraz decyzję o czasowej rejestracji pojazdu – pocztą za potwierdzeniem odbioru, na koszt właściciela pojazdu.

Wyrejestrowanie pojazdu

1.Organ rejestrujący wzywa właściciela pojazdu drogą elektroniczną, wysyłając wezwanie na adres internetowy, z którego otrzymał wniosek, do przekazania do tego organu oryginałów wymaganych dokumentów* i tablic (tablicy) rejestracyjnych, jeżeli ich dołączenie jest wymagane. Przekazanie przez właściciela pojazdu do organu oryginałów wymaganych dokumentów* i tablic (tablicy) rejestracyjnych może być dokonane pocztą za potwierdzeniem odbioru lub przesyłką kurierską za zwrotnym pokwitowaniem odbioru, na koszt właściciela pojazdu.

2.Organ rejestrujący wzywa właściciela pojazdu drogą elektroniczną do odbioru decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu, a w przypadku wyrejestrowania w celu wywozu pojazdu z kraju do innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego także do odbioru unieważnionego dowodu rejestracyjnego albo po uzgodnieniu drogą elektroniczną z właścicielem pojazdu przesyła decyzję o wyrejestrowaniu pojazdu, a w przypadku wyrejestrowania w celu wywozu pojazdu z kraju do innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego także unieważniony dowód rejestracyjny – pocztą za potwierdzeniem odbioru, na koszt właściciela pojazdu.

Szczegóły dotyczące opłat i wymaganych załączników zawarte są w kartach usług dostępnych pod adresem:

https://przemysl.pl/5764/wydzial-komunikacji-transportu-i-drog.html

* Przez wymagane dokumenty rozumie się dokumenty, o których mowa w ustawie, a także w rozporządzeniu
o rejestracji pojazdów.

 

Wersja XML