Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie - oferta Fundacji Cyklokarpaty

Ogłoszenie.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz. U. 2019.688, t. j.)

W dniu 03 marca 2020 r. do Urzędu Miejskiego w  Przemyślu wpłynęła w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Fundację Cyklokarpaty z siedzibą w Krakowie. Oferta obejmuje realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i spełnia warunki określone w art. 19a ust. 1 pkt. 1 i 2  ww. ustawy.

Prezydent Miasta Przemyśla uznając celowość realizacji zadania publicznego zamierza zlecić Fundacji Cyklokarpaty, ul. Borowinowa 59b/2 30 – 698 Kraków  realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na zadanie: Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych,  pt. „Bezpłatne zawody rowerowe Cyklokarpaty Kids Race w Przemyślu” z pominięciem otwartego konkursu ofert i przyznać dotację   w kwocie 2 300,00  zł.     

Wobec powyższego ofertę zamieszcza się na okres 7 dni:

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej,
 2. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu,
 3. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyśla, Rynek 1 na tablicy ogłoszeń.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019.688, t. j.), każdy w terminie  7 dni od dnia zamieszczenia oferty do publicznej wiadomości może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi można składać do dnia 17 marca 2020 r. (liczy się data wpływu do urzędu):

 1. Listownie - pocztą na adres: Urząd Miejski w Przemyślu, Rynek 1, 37-700 Przemyśl,       - osobiście w Kancelarii Ogólnej w godzinach pracy Urzędu.
 2. Drogą elektroniczną na adres e-mailowy:

 

PDFOferta skan Cyklokarpaty mała dotacja 2020.pdf (1,28MB)

Wersja XML