Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Likwidacja Stowarzyszenia Rodziców, Nauczycieli oraz Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 6


O B W I E S Z C Z E N I E

o rozpoczęciu likwidacji Stowarzyszenia Rodziców, Nauczycieli oraz Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Przemyślu

 

Likwidator Stowarzyszenia Rodziców, Nauczycieli oraz Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Przemyślu w likwidacji niniejszym zawiadamia o wszczęciu postępowania likwidacyjnego, prowadzonego na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 8 stycznia 2020 r. – sygn. akt RZ.XII Ns-REJ.KRS 15283/19/363.

Mocą powyższego postanowienia likwidatorem Stowarzyszenia Rodziców, Nauczycieli oraz Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Przemyślu w likwidacji została ustanowiona Lucyna Bąkowska.

Likwidator wzywa wszelkie osoby mające interes prawny do zgłoszenia swoich praw i roszczeń wobec likwidowanego Stowarzyszenia pod rygorem ich pominięcia po upływie wyznaczonego terminu.

Prawa i roszczenia należy zgłaszać w formie pisemnej na adres: Stowarzyszenie Rodziców, Nauczycieli oraz Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Przemyślu w likwidacji, ul. Boruty – Spiechowicza 1, 37-00 Przemyśl w nieprzekraczalnym terminie do 1 miesiąca od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia. O skuteczności zgłoszenia przesądza data wpływu umieszczona na pisemnym zgłoszeniu lub data stempla pocztowego.

Zgłoszenia dostarczone po upływie wskazanego wyżej terminu nie będą brane pod uwagę. 

 

LIKWIDATOR

Lucyna Bąkowska

 

PDFObwieszczenie o likwidacji Stowarzyszenia.pdf

Wersja XML