Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozstrzygnięto konkurs ofert na realizację w latach 2020-2024 zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn.: Finansowanie prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

Informujemy, iż został rozstrzygnięty konkurs ofert na realizację w latach 2020-2024 zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn.: Finansowanie prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

Wyniki konkursu dostępne są:

W przypadku przyznania środków finansowych podmiot zobowiązany jest w terminie 7 dni
od dnia ogłoszenia wyników konkursu, dostarczyć wszystkie niezbędne dokumenty potrzebne do zawarcia umowy:

 1. oświadczenie o przyjęciu środków finansowych,
 2. potwierdzenie aktualnych danych organizacji zawartych w ofercie, niezbędnych
  do przygotowania umowy,
 3. numer rachunku bankowego, na który zostanie przelana dotacja.

Wszystkie wyżej wymienione dokumenty powinny być podpisane przez osoby uprawnione zgodnie ze statutem i KRS lub innym właściwym rejestrem lub ewidencją i opatrzone pieczęcią imienną.

Nieprzedłożenie w terminie dokumentów, o których wyżej mowa skutkuje niepodpisaniem umowy.

 1. Od rozstrzygnięcia konkursu przysługuje podmiotowi odwołanie do Prezydenta.
 2. Odwołanie składa się w formie pisemnej, w terminie 2 dni od dnia ogłoszenia wyników niniejszego konkursu.
 3. Odwołania należy składać w Urzędzie Miejskim w Przemyślu, ul. Rynek 1, w Kancelarii Ogólnej (o terminie złożenia odwołania decyduje data wpływu do Urzędu).
 4. Odwołanie, które wpłynie po ww. terminie nie będzie rozpatrywane.
 5. Odwołanie rozpatruje Prezydent po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej. Podmiot zostanie niezwłocznie poinformowany o sposobie rozstrzygnięcia odwołania.

  PDFRozstrzygnięcie konkursu.pdf
  DOCXRozstrzygniecie konkursu.docx
   
Wersja XML