Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Human Smart Cities

Brak opisu obrazka

Konkurs „HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców” ogłoszony został w roku 2017 przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Wtedy to rozpoczął się pierwszy etap podczas, którego miasto Przemyśl przygotowało i złożyło fiszkę projektu pn. „Safe City – bezpieczne miasto Przemyśl, jako element koncepcji Smart City”. Pomysł przedstawiony w fiszce zyskał uznanie konkursowej komisji oceniającej. W drugim etapie złożony został wniosek, w którym bardziej szczegółowo zostały opisane działania związane z docelową realizacją przedsięwzięć i działań.

W I kwartale 2018r. przeprowadzono w Przemyślu "Audyt przedwdrożeniowy pod kątem transformacji miasta Przemyśl w Smart City". W ramach audytu została przedstawiona diagnoza miasta pod kątem transformacji w miasto inteligentne, bezpieczne dla jego mieszkańców. Diagnoza została wykonana w odniesieniu do najnowszych trendów implementacji idei miasta inteligentnego w Europie. W wyniku przeprowadzonych badań określone zostały słabe strony w obszarze bezpieczeństwa.

Odpowiedzią na powyższe problemy jest niniejszy projekt, którego przedmiotem jest instalacja systemu Inteligentnego Monitoringu Miejskiego (IMM) wraz z Inteligentnym System Sterowania Oświetleniem Ulicznym. Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego jest jednym z podstawowych celów dla władz w Przemyślu. Istota problemu została także odzwierciedlona w "Strategii Sukcesu Miasta Przemyśla na lata 2014-2024 - Wdrożenie” (Zał. nr 3 do Uchwały 27/2014). Zgodnie z audytem zapewnienie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców stanowi jedną z fundamentalnych zasad Smart City. Coraz większą rolę mają tu do spełnienia inteligentne rozwiązania, w tym nowoczesne systemy komunikacji w sytuacjach kryzysowych, monitoring wizyjny czy analiza danych z czujników. Potwierdzeniem ważności bezpieczeństwa jest Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Przemyśla na lata 2016-2023 przyjęty uchwałą nr 128/2018 z dn. 21.08.2018. Autorzy Programu zwracają uwagę, że wśród potrzeb w sferze społecznej jednym z celów jest podniesienie bezpieczeństwa. Te wszystkie czynniki powodują, że potrzebne jest dodatkowe wsparcie dla pracowników służb miejskich w postaci IMM. Aktualnie funkcjonujący system monitoringu, składający się z 16 kamer, służy wyłącznie do rejestrowania obrazu i przetwarzania informacji przez strażników miejskich.

Założenia strategiczne i dane statystyczne dot. przestępczości wskazują na potrzebę udzielenia wsparcia dla pracowników służb miejskich. Poprawa bezpieczeństwa to nie jedyna korzyść płynąca z tego rodzaju inwestycji. Projektowany system pozwoli także kontrolować stan infrastruktury miejskiej, prognozować stan środowiska, a uzyskane dane będą skarbnicą wiedzy dla zainteresowanych stron.

Human Smart Cities - Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców

Brak opisu obrazka

Głównym celem konkursu jest kreowanie, przy użyciu inteligentnych rozwiązań, miasta jako przestrzeni przyjaznej do życia, za którą współodpowiedzialność ponoszą także mieszkańcy, którzy  jednocześnie biorą aktywny udział w zarządzaniu i współdecydowaniu o niej.

Ze względu na pilotażowy charakter przewidywanych efektów konkursu, wdrażanych rozwiązań technologicznych i innowacji społecznych, nie mniej ważne jest upowszechnienie wypracowanych rozwiązań oraz promocja dobrych praktyk w tym zakresie wśród różnych interesariuszy oraz innych miast o podobnych uwarunkowaniach. W tym celu podczas realizacji projektu zaplanowane zostały działania o charakterze edukacyjnym. Ich celem jest  upowszechnienie wiedzy z zakresu zastosowanych inteligentnych rozwiązań oraz pomoc innym samorządom szczebla powiatowego w budowie inteligentnego miasta.

W pierwszej kolejności przeprowadzone zostaną warsztaty dla obszaru związanego z tematyką Safe City. Warsztaty będą obejmowały analizę potencjału możliwych do zastosowania rozwiązań, w tym ich analizę SWOT. W warsztatach wezmą udział pracownicy Urzędu Miejskiego w  Przemyślu oraz jednostek miejskich, mieszkańcy i eksperci zewnętrzni reprezentujący środowiska naukowe, biznes, organizacje pozarządowe, a także włodarze, pracownicy i mieszkańcy innych miast o zbliżonych problemach. Wynikiem przeprowadzonych warsztatów będzie ustalenie celów i kierunków wizyt studyjnych, a także koncepcji funkcjonowania systemu informacyjnego w celu wymiany doświadczeń nt. wypracowanych efektów. Dodatkowo organizowane będą bootcampy umożliwiające w krótkim czasie pozyskanie wiedzy i możliwości jakie niesie za sobą IoT.

Kolejny etap działań zostanie w pełni poświęcony zidentyfikowaniu dobrych praktyk w ramach Smart City. Planowane jest odbycie kilku wizyt studyjnych w miastach, które z powodzeniem wdrażają inteligentne rozwiązania z zakresu Safe City. Po każdej wizycie studyjnej wypracowany zostanie raport podsumowujący, prezentujący wdrożone w tych miastach dobre praktyki związane z koncepcją projektu oraz z innymi obszarami Smart City. Raporty będą zawierały rekomendacje do wykorzystania podczas wypracowywanych rozwiązań w Przemyślu. Etap zakończony zostanie konferencją podsumowującą dotychczasowe wyniki prac.

Efektem powyższych działań edukacyjnych będzie wymiana doświadczeń z ekspertami, wizyty studyjne urzędników oraz zaangażowanie lokalnej społeczności pozwalające na identyfikacje dobrych praktyk oraz na dzielenie się doświadczeniami w zakresie wdrażania inteligentnych rozwiązań w obszarach związanych z bezpieczeństwem miasta. Dzięki zaplanowanym działaniom możliwe będzie opracowanie Dokumentacji Podsumowującej realizację Projektu, przedstawiającej wypracowane dobre praktyki i doświadczenia.


Przygotował: Rafał Porada
Brak opisu obrazka

Wersja XML