Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe na zabezpieczenie ściany budynku przy ul. Władycze 11 w Przemyślu

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kopernika 58 w Przemyślu, działając w imieniu Gminy Miejskiej Przemyśl, zaprasza do złożenia oferty na zabezpieczenie ściany budynku przy ul. Władycze 11 w Przemyślu, zgodnie z załączonymi rysunkami i przedmiarem robót.

 

Ofertę należy złożyć do dnia 12 września 2019 r., do godz. 1000 w sekretariacie Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przemyślu przy ul. Kopernika 58. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i danymi adresowymi wykonawcy, nazwą zamawiającego oraz tytułem zamówienia.

 

Oferty nie spełniające ww. wymogów oraz złożone po terminie zostaną zwrócone wykonawcy, od którego pochodzą i nie biorą udziału w dalszym postępowaniu.

 

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 12 września 2019 r. o godz. 1100 w pokoju nr 23 (Dział Techniczny) w tut. przedsiębiorstwie. 

 

Ofertę należy przedstawić w postaci kosztorysu szczegółowego.

 

 

Przewidywany termin rozpoczęcia zlecenia to: 18 września 2019 r. a zakończenia 31 października 2019 r.           

 

W ofercie prosimy podać termin wykonania prac oraz kierownika robót.

 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

PDFWładycze 11 - mapa.pdf

PDFWładycze 11 - przedmiar robót.pdf

PDFStemplowanie 1.pdf

PDFStemplowanie 2 .pdf
 

 

 

 

 

publikacja: Agata Czereba

Wersja XML