Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nabór uzupełniający do projektu „Ekologiczny Przemyśl - wymieniamy źródła ciepła (kotły na ekogroszek)”

Uprzejmie informujemy, iż Gmina Miejska Przemyśl rozpoczyna nabór uzupełniający do udziału w projekcie pt. „Ekologiczny Przemyśl - wymieniamy źródła ciepła (kotły na ekogroszek)” realizowanym w ramach poddziałania 3.3.2 Redukcja emisji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Do projektu mogą przystąpić mieszkańcy, którzy spełniają następujące warunki:

Nabór do ww. projektu ma charakter uzupełniający i dotyczy wyłącznie automatycznych kotłów na ekogroszek. Dostępna liczba kotłów na ekogroszek w ramach naboru to 13 szt.

Szczegółowy opis powyższych rodzajów instalacji oraz warunków uczestnictwa w projekcie znajduje się w regulaminie.

Deklaracje w ramach naboru uzupełniającego dotyczące udziału w projekcie można będzie składać osobiście w trybie ciągłym do momentu zebrania wymaganej liczby deklaracji, w godz. od 9.00 - 14.00, od poniedziałku do piątku, pod poniższym adresem:

Urząd Miejski w Przemyślu

Rynek 1, 37-700 Przemyśl

Pokój 20B (II piętro)

Do deklaracji uczestnictwa w Projekcie (stanowiącej Załącznik nr 1 do Regulaminu) należy obowiązkowo załączyć:

 1. oryginał podpisanej jednostronnie Umowy użyczenia miejsca na wykonanie instalacji w liczbie 3 egzemplarzy (Załącznik nr 2 do Regulaminu - umowa użyczenia),
 2. w przypadku posiadacza zależnego (użytkownik, najemca, dzierżawca, itp.) - oryginał dokumentu (do wglądu) potwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością (np. umowa najmu, dzierżawy, użyczenia, itp.) oraz oryginał zgody właściciela lub administratora budynku na realizację zadania,
 3. w przypadku Wspólnoty mieszkaniowej potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Zarząd Wspólnoty kopia uchwały Wspólnoty w sprawie wyboru Zarządu wspólnoty lub w przypadku pełnomocnika - pisemne pełnomocnictwo,
 4. kopie dokumentów potwierdzających spełnienie kryterium społeczno-ekonomicznego (ubóstwo energetyczne) - załączają jedynie osoby spełniające kryterium społeczno-ekonomiczne.

Informujemy, że udział w projekcie ma charakter dobrowolny, dlatego wszystkich zainteresowanych prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem udziału w projekcie.

Uwaga! Wykonanie weryfikacji technicznej będzie wymagane dopiero po zakwalifikowaniu się do projektu i znalezieniu się na liście podstawowej.

Nabór zostanie zakończony w momencie zebrania wymaganej liczby deklaracji.

Aktualne pliki do pobrania:

PDFRegulamin udziału w projekcie.pdf

PDFZał. nr 1 do regulaminu - Deklaracja udziału w projekcie_23.05.2018.pdf

PDFZał. nr 2 do regulaminu - Umowa użyczenia_23.05.2018.pdf

Wersja XML