Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie na spotkanie dotyczące konkursu w ramach działania 9.3 "Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych"

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie zaprasza na spotkanie informacyjne dot. ogłoszonego konkursu w ramach Osi Priorytetowej IX "Jakość edukacji i kompetencji w regionie", działania 9.3 "Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020.

 

Brak opisu obrazka

 

W ramach konkursu wnioski mogą składać wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), z zastrzeżeniem, że Wnioskodawcą może być wyłącznie szkoła językowa posiadająca odpowiedni potencjał i doświadczenie tj.:

 

 

Zgodnie z zapisami Regulaminu w ramach powyższego konkursu można realizować szkolenia lub inne formy uzyskiwania kwalifikacji lub zdobywania i poprawy kompetencji cyfrowych i uzyskiwanie kwalifikacji językowych, skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji cyfrowych i językowych.

 

UWAGA! W ramach niniejszego konkursu możliwa jest realizacja wyłącznie szkoleń prowadzących do uzyskania kwalifikacji językowych. Szkolenia obejmują wyłącznie języki: angielski, niemiecki lub francuski.

 

Konkurs został ogłoszony 29 marca 2019 r., zaś możliwość finansowania powyższych działań istnieje od dnia ogłoszenia naboru do 30 czerwca 2021 r. Biorąc jednak pod uwagę procedurę oceny formalnej i merytorycznej, ewentualne negocjacje oraz czas niezbędny na przygotowanie przez Projektodawców dokumentów wymaganych do zawarcia umowy, rozstrzygnięcie konkursu planuje się na lipiec 2019 r.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 90%.

 

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w terminie od 29 kwietnia 2019 r. do 10 maja 2019 r.

 

 

Brak opisu obrazka

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu będzie  można uzyskać na spotkaniu informacyjnym,

które odbędzie się 25 kwietnia 2019 r. o godz. 10.00 

w Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

(Przemyśl, ul. Ks. Piotra Skargi 7/1)

 

Brak opisu obrazka

 

Zgłoszenie chęci udziału w spotkaniu należy zgłaszać telefonicznie do 24 kwietnia 2019 r. do godz. 14.00. pod nr tel. 16 633 63 88 wew.1.

 

Wersja XML