Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Młodzieżowy Dom Kultury ogłasza rozpoczęcie rekrutacji na zajęcia na rok szk. 2019/2020

Młodzieżowy Dom Kultury w Przemyślu jest publiczną placówką oświatowo-wychowawczą. W obecnym roku szkolnych funkcjonuje ponad 40 sekcji artystycznych, w których uczestniczy blisko 1000 uczniów z Przemyśla i okolic. Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych oraz w soboty.

 

Brak opisu obrazka

 

Dzieci i młodzież przyjmowani są na zajęcia po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. O przyjęciu kandydatów na zajęcia w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor placówki. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica lub kandydata pełnoletniego. Jeden kandydat może złożyć wniosek o przyjęcie na maksymalnie 3 różne zajęcia. Uczestnictwo w większej ilości zajęć możliwe jest jedynie w uzasadnionych przypadkach. Dokumenty składane są w sekretariacie placówki przez rodzica lub kandydata pełnoletniego lub poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej ePUAP. Wniosek można pobrać ze strony internetowej www.mdkprzemysl.pl lub w sekretariacie placówki. Uczniowie pełnoletni zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia ze szkoły lub placówki podlegającej systemowi oświaty w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe, potwierdzającego ich naukę w okresie, w którym są uczestnikami zajęć pozaszkolnych MDK.

 

Szczegółowe zasady rekrutacji określa Statut MDK, Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. oraz Ustawa Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą oraz do zapisów. Liczba miejsc ograniczona.

 

Brak opisu obrazka

 

PNGoferta-2019-20.png

Wersja XML