Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podstawowe informacje o budżecie miasta na 2019 rok

Uchwała budżetowa na 2019 rok została przyjęta przez radnych na sesji Rady Miejskiej 28 grudnia 2018 roku. Prezentujemy Państwu podstawowe informacje dochodach i wydatkach przewidzianych w tym roku w naszym mieście.

1. W 2019 roku zaplanowano łączną kwotę dochodów budżetu miasta w wysokości 383.949.600 zł, w tym:

2. W budżecie określono łączną kwotę planowanych wydatków w wysokości 367.005.362 zł, w tym:

3. Nadwyżka budżetu została ustalona na poziomie 16.944.238 zł i będzie ona przeznaczona na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.

4. Dochody budżetu na 2019 rok

Istotną pozycję w dochodach stanowią subwencje w łącznej wysokości 127.078.547 zł, co stanowi 33,1 % dochodów budżetu miasta, w tym:

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych i zadań własnych  wynoszą 92.829.615 zł, co stanowi 24,2 % dochodów budżetu miasta, w tym największą kwotę stanowią dotacje celowe z budżetu państwa związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.

Środki pochodzące z Unii Europejskiej wynoszą 5.552.369 zł, co stanowi 1,4 % dochodów ogółem.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynoszą 70.047.134 zł, co stanowi 18,2 % dochodów budżetu miasta, w tym:

Wysokie udziały w dochodach mają również:

Podatek od nieruchomości, wpływy przewiduje się w wysokości 36.120.000 zł, w tym: podatek od nieruchomości od osób prawnych  – 27.300.000 zł.

Podatek od środków transportowych, wpływy z tego tytułu przewiduje się w kwocie 955.000 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych, przewidywane dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w wysokości 1.994.000 zł,

Dochody z tytułu opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 1.100.000 zł.

Dochody majątkowe wynoszą 13.451.832 zł, stanowią 3,5% dochodów ogółem, w tym m.in. :

5. Wydatki budżetu miasta na 2019 rok

W strukturze wydatków największy udział stanowią wydatki na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą 137.782.878, co stanowi 37,5% wydatków ogółem.

Duży udziałów wydatków w budżecie miasta stanowią również wydatki na ochronę zdrowia, pomoc społeczną, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej i wydatki na rodzinę, tj. 110.181.121 zł, co stanowi 30 % wydatków ogółem.

Wydatki w dziale administracja publiczna zaplanowano w wysokości 25.024.044 zł, co stanowi 6,8 % wydatków ogółem.

Wydatki w dziale transport i łączność stanowią 20.762.330 zł, co stanowi 5,7% wydatków budżetu, w tym 5.414.610 stanowią wydatki majątkowe.

Wydatki w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano w wysokości 19.910.000 zł, co stanowi 5,4 % wydatków ogółem.

 

6. Planowana kwota długu na koniec 2018r. wynosi 152.737.782 zł, zaś planowana spłata długu w 2019 rok wynosi 16.944.238 zł.

7. Dopuszczalny wskaźnik zadłużenia wynosi 5,51%, wskaźnik zadłużenia na 2019r. wynosi 5,33%.

8. Wydatki inwestycyjne zostały zaplanowane na kwotę 20.330.203 zł, z czego wydatki finansowane dotacjami wynoszą 6.156.832 zł, wkład własny 14.173.371 zł.

Główne kierunki inwestycji w przyszłym roku to:

Wersja XML