Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogólny schemat procedury kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w Gminie Miejskiej Przemyśl

Ogólny schemat procedury kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w Gminie Miejskiej Przemyśl, na podstawie art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r., poz. 1292, z późn. zm.).

PODSTAWA PRAWNA KONTROLI:

-   art. 18 ust. 8 oraz art. 183 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019r., poz. 2277 z późn. zm.),

-   Rozdział 5 pn. „Ograniczenia kontroli działalności gospodarczej” (art. 45-65) ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r., poz. 1292, z późn. zm.).

ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI:

- Przestrzeganie zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, a w szczególności:

 1. posiadanie ważnego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;
 2. wnoszenie w terminie oraz w wymaganej wysokości opłaty za korzystanie z zezwolenia      
  na sprzedaż napojów alkoholowych;
 3. przedstawianie prawdziwych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży  poszczególnych rodzajów  napojów  alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim;
 4. zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych;
 5. posiadanie tytułu prawnego do korzystania z lokalu, stanowiącego punkt sprzedaży;
 6. wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem, tylko przez
  przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu;
 7. zgłaszanie organowi zezwalającemu zmian stanu faktycznego i prawnego, w stosunku
  do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany;
 8. przestrzeganie na terenie punktu przepisów o dozwolonych formach reklamy i promocji    
  napojów alkoholowych;
 9. uwidacznianie informacji o szkodliwości spożywania alkoholu.

ZAKRES PODMIOTOWY KONTROLI:

- Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl.

W szczególności, kontrolowane będą punkty sprzedaży alkoholu:

- nowopowstałe,

- na które wpływają skargi lub interwencje,

- wobec których prowadzono postępowania o cofnięcie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Przy planowaniu kontroli uwzględnia się zapis art. 58 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców, zgodnie z którym nie przeprowadza się kontroli, w przypadku gdy ma ona dotyczyć przedmiotu kontroli objętego uprzednio zakończoną kontrolą przeprowadzoną przez ten sam organ – z określonymi w ustawie odstępstwami (art. 58 ust. 2 ustawy Prawo przedsiębiorców).

OSOBY PRZEPROWADZAJĄCE KONTROLE:

- upoważnieni pracownicy Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Przemyślu,

- upoważnieni członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowej w Przemyślu,

- w razie potrzeby, w obecności asyście funkcjonariuszy Policji lub Straży Miejskiej w Przemyślu,

DOKUMENTY WYMAGANE PRZEZ ORGAN KONTROLNY OD PRZEDSIĘBIORCY PODCZAS KONTROLI (art. 18 ust. 7 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi):

- zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z aktualną opłatą,

- tytuł prawny do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży,

- faktury zakupu napojów alkoholowych,

- dokumentacja, na podstawie której została wyliczona wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych (np. wydruk z kasy fiskalnej o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim lub inne dokumenty księgowe potwierdzające podaną wartość),

DOKUMENTY SPORZĄDZANE PODCZAS KONTROLI:

- protokół kontrolny,

- inne (w razie potrzeby).

INNE UWAGI:

- pracownicy organu kontrolnego posiadają legitymacje służbowe oraz upoważnienia do przeprowadzenia kontroli (art. 49 ustawy Prawo przedsiębiorców),

-  kontrolę przeprowadza się po uprzednim pisemnym zawiadomieniu (za wyjątkiem sytuacji opisanych w art. 48 ust. 11 ustawy Prawo przedsiębiorców),

- przedsiębiorca zobowiązany jest do posiadania książki kontroli przedsiębiorcy oraz do pisemnego wskazania osoby upoważnionej do reprezentowania go w trakcie kontroli, w szczególności w czasie jego nieobecności (art. 50 ust. 3 i art. 57 ustawy Prawo przedsiębiorców),

- kontrolę przeprowadza się w siedzibie przedsiębiorcy lub w miejscu wykonywania działalności gospodarczej, za zgodą lub na wniosek przedsiębiorcy kontrolę przeprowadza się w miejscu przechowywania dokumentacji, w tym ksiąg podatkowych, innym niż siedziba lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej lub w siedzibie organu kontroli (art. 51 ustawy Prawo przedsiębiorców).

 

Wersja XML