Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Lokalny rynek pracy w liczbach

Jak informuje Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu, według stanu na dzień 31 października 2018 roku, w PUP w Przemyślu zarejestrowanych było 6.606 bezrobotnych, czyli o 65 osób mniej niż w poprzednim miesiącu. Zaś w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku liczba bezrobotnych była mniejsza o 775 osób, czyli o 10,5 %.

 

Brak opisu obrazka

 

Ilość bezrobotnych zamieszkałych w Przemyślu w końcu października br. wynosiła 3.069 osób (46,5 % ogółu bezrobotnych) i w porównaniu do poprzedniego miesiąca była mniejsza o 54 osoby, a ilość bezrobotnych zamieszkałych w powiecie ziemskim była mniejsza o 11 osób i na koniec października 2018 roku wynosiła 3.537 osób (tj. 53,5 % ogółu bezrobotnych).

 

 

lp.

 

 

Wyszczególnienie

Stopa bezrobocia według stanu na:

 

31.08.2018 r.

 

30.09.2018 r.

1.

Polska

5,8

5,7

2.

Województwo podkarpackie

8,7

8,5

3.

Powiat przemyski

13,2

13,0

4.

Miasto Przemyśl

11,5

11,4

 

Największy udział w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych w powiecie przemyskim ziemskim stanowili bezrobotni z gminy Żurawica (17,5 %), gminy Przemyśl (12,2 %), gminy Dubiecko (12,2  %), gminy Orły (10,9 %), gminy Bircza (10,9 %) natomiast najmniejszy udział, bo 5,2 % stanowili bezrobotni z gminy Stubno.

 

W październiku b.r. w urzędzie pracy zarejestrowano 678 bezrobotnych, dla porównania, w miesiącu poprzednim 645 osób. Z ewidencji bezrobotnych wykreślono 743 osoby, natomiast w miesiącu poprzednim 754 osoby.

 

 

Głównymi przyczynami, które decydowały o wyłączeniu z ewidencji bezrobotnych były:

- podjęcie pracy niesubsydiowanej – 265 osób

- podjęcie pracy subsydiowanej – 74 osoby, z tego:

- rozpoczęcia szkolenia – 10 osób

- rozpoczęcia stażu – 13 osób

- rozpoczęcia prac społecznie użytecznych – 7 osób

- odmowy przyjęcia propozycji pracy lub innej formy pomocy – 12 osób

- niepotwierdzenie gotowości do podjęcia pracy – 172 osoby

- dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego – 21 osób

- podjęcia nauki – 28 osób

- osiągnięcia wieku emerytalnego – 10 osób

- nabycia praw emerytalnych lub rentowych – 4 osoby

- nabycia uprawnień do świadczenia przedemerytalnego – 5 osób

- z innych przyczyn – 122 osoby

 

 

Według stanu na dzień 31 października 2018 roku, wybrane kategorie bezrobotnych przedstawiały się następująco:

Według stanu na 31 października 2018 roku, w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu znajdowały się 155 osób poszukujących pracy, jednocześnie nie posiadające statusu osoby bezrobotnej – w tym  105 osób niepełnosprawnych nie pozostających w zatrudnieniu (w miesiącu poprzednim było to odpowiednio: 154 osoby poszukujące pracy i 107 osób niepełnosprawnych).

 

 

Osoby bezrobotne w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu – stan na koniec października br.:

 

 

W październiku br. w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu były 172 oferty, to o 50 mniej niż w porównaniu do analogicznego miesiąca w roku ubiegłym. W ogólnej liczbie ofert 37,4 % stanowiły oferty subsydiowane ze środków Funduszy Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego (w październiku 2017 roku – 58,6 %).

Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej

   Zgłoszone do PUP w październiku 2018 roku

W tym subsydiowane

Ogółem

172

65

 

 

z ogółem

zatrudnienie lub inna praca zarobkowa

151

44

miejsca aktywizacji zawodowej

21

21

 

z tego

Staże

12

12

prace społecznie użyteczne

9

9

dla niepełnosprawnych

4

0

 

 

Wśród wolnych miejsc zatrudnienia zgłoszonych do Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu w październiku br. 6,6 % stanowiły miejsca pracy zgłoszone z sektora publicznego. W miesiącu poprzednim było to odpowiednio – 24,3 %.

 

 

 

 

publikacja: Agata Czereba

informacja: Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu

Wersja XML