Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Lokalny rynek pracy w liczbach

Jak informuje Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu, według stanu na dzień 31 maja 2018 roku, w PUP w Przemyślu zarejestrowanych było 7.021 bezrobotnych, czyli o 250 osób mniej niż w poprzednim miesiącu. Zaś w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku liczba bezrobotnych była mniejsza o 890 osób, czyli o 11,2%...

 

Brak opisu obrazka

 

Ilość bezrobotnych zamieszkałych w Przemyślu w końcu kwietnia b.r. wynosiła 3.351 osób (47,7 % ogółu bezrobotnych) i w porównaniu do poprzedniego miesiąca była mniejsza o 71 osób, a ilość bezrobotnych zamieszkałych w powiecie ziemskim była mniejsza o 179 osób i na koniec kwietnia 2018 roku wynosiła 3.670  osób (tj. 52,3 % ogółu bezrobotnych).

 

 

lp.

 

 

Wyszczególnienie

Stopa bezrobocia według stanu na :

 

31.03.2018 r.

 

30.04.2018 r.

1.

Polska

6,6

6,3

2.

Województwo podkarpackie

9,7

9,3

3.

Powiat przemyski

14,6

14,0

4.

Miasto Przemyśl

12,4

12,2

 

Największy udział w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych w powiecie przemyskim ziemskim stanowili bezrobotni z gminy Żurawica (17,2 %), gminy Dubiecko (12,2 %), gminy Przemyśl (12,1 %), gminy Bircza (10,9 %), gminy Orły (10,7 %) natomiast najmniejszy udział, bo 5,2 % stanowili bezrobotni z gminy Stubno.

 

W maju b.r. w urzędzie pracy zarejestrowano 545 bezrobotnych, dla porównania, w miesiącu poprzednim 551 osób. Z ewidencji bezrobotnych wykreślono 790 osób, natomiast w miesiącu poprzednim 795 osób.

 

 

Głównymi przyczynami, które decydowały o wyłączeniu z ewidencji bezrobotnych były:

- podjęcie pracy niesubsydiowanej – 299 osoby

- podjęcie pracy subsydiowanej – 141 osób, z tego:

- rozpoczęcia szkolenia – 4 osoby

- rozpoczęcia stażu – 30 osób

- rozpoczęcia prac społecznie użytecznych – 8 osób

- odmowy przyjęcia propozycji pracy lub innej formy pomocy – 8 osób

- niepotwierdzenie gotowości do podjęcia pracy – 195 osób

- dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego – 52 osoby

- podjęcia nauki – 1 osoba

- osiągnięcia wieku emerytalnego – 13 osób

- nabycia praw emerytalnych lub rentowych – 3 osoby

- nabycia uprawnień do świadczenia przedemerytalnego – 5 osób

- z innych przyczyn – 36 osób

 

 

Według stanu na dzień 31 maja 2018 roku, wybrane kategorie bezrobotnych przedstawiały się następująco:

Według stanu na 31 maja 2018 roku, w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu znajdowały się 173 osoby poszukujących pracy, jednocześnie nie posiadające statusu osoby bezrobotnej – w tym  119 osób niepełnosprawnych nie pozostających w zatrudnieniu (w miesiącu poprzednim było to odpowiednio: 172 osoby poszukujących pracy i 122 osoby niepełnosprawne).

 

 

Osoby bezrobotne w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu – stan na koniec maja b.r.:

 

 

W maju b.r. w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu było 295 ofert, to o 12 więcej niż w porównaniu do analogicznego miesiąca w roku ubiegłym. W ogólnej liczbie ofert 59,3 % stanowiły oferty subsydiowane ze środków Funduszy Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego (w maju 2017 roku – 59,4 %).

Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej

   Zgłoszone do PUP w   maju 2018 roku

W tym subsydiowane

Ogółem

295

175

 

 

z ogółem

zatrudnienie lub inna praca zarobkowa

211

91

miejsca aktywizacji zawodowej

84

84

 

z tego

Staże

76

76

prace społecznie użyteczne

8

8

dla niepełnosprawnych

6

1

 

 

Wśród wolnych miejsc zatrudnienia zgłoszonych do Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu w maju b.r. 43,1% stanowiły miejsca pracy zgłoszone z sektora publicznego. W miesiącu poprzednim było to odpowiednio – 33,3 %.

 

 

Brak opisu obrazka

 

 

 

oprac. Agata Czereba

fot. www.pixabay.com

Wersja XML