Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu niemieszkalnego – boksu garażowego nr 3, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Przemyśl położonego przy ul. Żulińskiego

Prezydent Miasta Przemyśla
ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż lokalu niemieszkalnego – boksu garażowego nr 3,
stanowiącego własność Gminy Miejskiej Przemyśl
położonego przy ul. Żulińskiego

 

 1. W przetargu mogą brać udział:
  Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.
  Osoby prawne i inne podmioty - przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
  Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).
 2. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
  Lokal niemieszkalny – boks garażowy nr 3 o powierzchni użytkowej 15,12 m2, objęty księgą wieczystą nr PR1P/00097809/7 wraz z udziałem wynoszącym 51/1000 niewydzielonych części w działce nr 2894 o powierzchni 0,0711 ha i działce nr 841 o powierzchni 0,0159 ha obie w obrębie 202 m. Przemyśla objętych księgą wieczystą nr PR1P/00066457/8.
 3. Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Żulińskiego.
 4. Opis, przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości:
  Lokal niemieszkalny – boks garażowy nr 3 stanowi odrębny przedmiot własności, z którym związany jest udział wynoszący 51/1000 niewydzielonych części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi działka nr 2894 i działka nr 841 obie w obrębie 202 oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną. Lokal wymaga remontu i napraw bieżących.
  Przedmiotowy lokal znajduje się w budynku garażowym, który jest obiektem murowanym, parterowym z wydzielonymi trzema lokalami niemieszkalnymi – boksami garażowymi. Ściany budynku murowane z pustaków ceramicznych, na zaprawie cementowo-wapiennej, strop budynku żelbetowy, kryty papą.
  Działka nr 2894 oraz część działki nr 841 obie w obrębie 202 nie są objęte ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium  Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla (Uchwała Nr 68/2017 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 25 maja 2017 r.) ww. działki położone są w Jednostce Przestrzennej II.-Śródmieście, część północno – zachodnia II.1, Dzielnica II.1 – Kazanów. Dzielnica wielofunkcyjna z dominującą funkcją mieszkaniową wielorodzinną i jednorodzinną z lokalnym centrum obsługującym zespoły zabudowy oraz  usługami lokalnymi wbudowanymi w budynkach mieszkalnych. II.1.MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Natomiast część działki nr 841 w obrębie 202 objęta jest ustaleniami obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego „Zasanie I” – Uchwała Rady Miejskiej w Przemyślu nr 201/2012 z dnia 27 września 2012 r. Teren, na którym zlokalizowana jest część działki 841 oznaczony jest w rysunku planu symbolami MN15 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i KDZ – teren drogi publicznej zbiorczej. Nieruchomość zlokalizowana jest w strefie ochrony konserwatorskiej „C”, w granicach układu urbanistycznego miasta Przemyśla wpisanego do rejestru zabytków pod nr A-1493, w związku z tym na właścicielu będą ciążyć obowiązki wynikające z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r., poz. 2187 z późn. zm.). Przy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości nie jest wymagane świadectwo charakterystyki energetycznej.
  Zgodnie z operatem ewidencji gruntów i budynków miasta Przemyśla w skład ww. działek wchodzą w całości użytki gruntowe o symbolu „B” – tereny mieszkaniowe.
  Dojazd do nieruchomości odbywa się bezpośrednim zjazdem z ul. Żulińskiego.
 5. Cena wywoławcza nieruchomości: 5 000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100) brutto (podatek VAT zwolniony).
 6. Obciążenia nieruchomości: Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.
 7. Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zorganizowane zostały przetargi ustne nieograniczone w dniach 07 marca 2018 r. i 25 kwietnia 2018 r., które zakończyły się wynikiem negatywnym.
 8. Trzeci przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 20 czerwca 2018 r. (środa) o godz. 1200 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.
  Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) oraz zarządzeniem Nr 440/2013 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargów oraz w sprawie ustalenia regulaminu przeprowadzania przetargów zmienionym zarządzeniem nr 175/2014 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 20 maja 2014 r. oraz zarządzeniem nr 3/2015 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 05 stycznia 2015 r.
 9. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium w kwocie 500,00 zł (słownie złotych: pięćset 00/100). Wadium może być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Wodna 11 lub na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, z zaznaczeniem „Trzeci przetarg – ul. Żulińskiego - boks garażowy nr 3”. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 12 czerwca 2018 r.
 10. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 11. Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 12. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany do zapłaty ceny nabycia nieruchomości ustalonej w wyniku przetargu, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność, na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr 89 1560 0013 2787 7120 6000 0003. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
 13. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 12 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.
 14. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.
 15. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.
 16. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl, http://www.przemysl.pl .

ul. Żulińskiego - garaże.jpeg

Żulińskiego_3.jpeg

Wersja XML