Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PIENIADZE Z KONTRAKTU WOJEWÓDZKIEGO NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW

     W dniu 4 lipca br. Zarząd Województwa Podkarpackiego, po otrzymaniu pozytywnej opinii Regionalnego Komitetu Sterującego ds. Rozwoju Regionu dokonał wyboru projektów do realizacji w 2006 r. w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Podkarpackiego na lata 2005-2006.

Gmina Miejska Przemyśl otrzymała dofinansowanie na następujące zadania:


1. Przebudowa oraz wyposażenie budynku dla potrzeb Stacji Kontroli Pojazdów Centrum Kształcenia Praktycznego w Przemyślu. Kwota dotacji 200.000 PLN.

W wyniku planowanych prac adaptacyjno-modernizacyjnych w trzech halach diagnostyczno-dydaktycznych CKP oraz pomieszczeniach zaplecza zostaną wydzielone, profesjonalnie wyposażone w sprzęt, pomieszczenia umożliwiające praktyczną naukę w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych oraz technik mechanik pojazdów samochodowych.

2. Standaryzacja i modernizacja pawilonów mieszkalnych oraz zaplecza techniczno-gospodarczego Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Wysockiego. Kwota dotacji 500.000 PLN.

W ramach standaryzacji DPS przy ul. Wysockiego w Przemyślu w roku 2006 zostanie wyremontowany ostatni z pięciu pawilonów mieszkalnych przeznaczonych dla osób umysłowo upośledzonych. W wyniku realizacji inwestycji nastąpi znaczna poprawa warunków socjalno-bytowych pensjonariuszy, wzrost bezpieczeństwa zdrowotnego oraz polepszenie warunków pracy personelu.

3. Rewitalizacja Starówki w Przemyślu. Kwota dotacji 1.000.000 PLN.


Przedmiotem projektu jest modernizacja nawierzchni ulic: Grodzkiej i Mikołaja Reja oraz rewitalizacja Placu Niepodległości w Przemyślu.
Rewitalizacja Placu Niepodległości w szczególności obejmować będzie:

 - zmianę nawierzchni Placu oraz jego ukształtowania, 
 - wykonanie oświetlenia zharmonizowanego z istniejącym na przyległej ulicy Franciszkańskiej, 
 - wykonanie odwodnienia powierzchniowego,
­ - przebudowę i wykonanie nowych elementów sieci infrastruktury technicznej,
­ - wprowadzenie elementów małej architektury i zieleni ozdobnej, w tym: fontanny, siedzisk i schodów terenowych.
Remont nawierzchni jezdni i chodników Grodzkiej i Reja będzie polegał na wprowadzeniu nowego rysunku nawierzchni na całej szerokości ulic pomiędzy liniami zabudowy. Wprowadzony podział pomiędzy częścią jezdną a chodnikami w większości nawierzchni jest jedynie funkcjonalny z likwidacją krawężników istniejących. Równocześnie są wprowadzane ciągi muld jako pasów odwodnienia do kratek kanalizacji deszczowej. Materiały stosowane do przebudowy nawierzchni to: kostka kamienna porfirowa, granitowa, kostka betonowa wibroprasowana na nawierzchnię jezdni oraz kostka betonowa wibroprasowana na nawierzchnię chodników.

Beata Żyła
Wydział Inwestycji i Strategii Rozwoju
Aktualizacja: Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta

Wersja XML